مبانی نظری و پیشینه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه

مبانی نظری و پیشینه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۱۲

مبانی نظری و پیشینه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱. مقدمه. ۱۲

۲-۲. پیشینه تاریخی نقش زنان.. ۱۲

۲-۲-۱. قرآن و ضرورت حضور زن در جامعه. ۱۲

۲-۲-۱-۱. بیعت زنان با پیامبر)ص) (حضور سیاسی( ۱۲

۲-۲-۱-۲. مهاجرت زنان.. ۱۳

۲-۲-۱-۳. کسب و تلاش اقتصادی )استقلال اقتصادی زنان( ۱۳

۲-۲-۲. سیر تحول نقش زنان در ایران.. ۱۴

۲-۲-۳. سیر تحول جایگاه زنان در امر اشتغال.. ۱۶

۲-۳. پیشینه تجربی پژوهش…. ۱۸

۲-۳-۱. پیشینه داخلی.. ۱۸

۲-۳-۲. پیشینه خارجی.. ۲۷

۲-۴. دیدگاه های نظری.. ۳۴

۲-۴-۱. رویکردهای نظری نقش…. ۳۵

۲-۴-۱-۱. کارکردگرایان.. ۳۵

۲-۴-۱-۱-۱. تفکیک نقش ها ۳۶

۲-۴-۱-۲. رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش…. ۴۰

۲-۴-۱-۳. ﻧﻈﺮیه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺮﺗﻮن.. ۴۱

۲-۴-۱-۴. نظریه فشار نقش ویلیام گود. ۴۷

۲-۴-۱-۴-۱. فنون کاهش فشار نقش…. ۴۸

۲-۴-۱-۴-۲. خانواده به عنوان کانون بودجه نقش…. ۴۹

۲-۴-۱-۵. دیدگاه عقلایی گاتک…. ۵۰

۲-۵. نظریه های نقش جنسیتی.. ۵۱

۲-۵-۱. نگرش به نقش جنسیتی.. ۵۱

۲-۵-۲ نظریه فمینیسم رادیکال.. ۵۳

۲-۵-۳. نظریه های نابرابری جنسی (فمینیسم لیبرال) ۵۴

۲-۵-۴. نظریه احساس تبعیض جنسیتی بلومبرگ… ۵۵

۲-۵-۵. نظریه طرح واره جنسیتی.. ۵۶

۲-۵-۶. نظریه ضرورت کارکردی نقش‌های جنسیتی.. ۵۷

۲-۵-۷. نظریه طبقات جنسی.. ۵۹

۲-۵-۸. تداوم نقش های جنسی.. ۶۰

۲-۵-۹. جامعه پذیری جنسیتی.. ۶۱

۲-۵-۱۰. نظریه نیازهای سرمایه داری.. ۶۲

۲-۵-۱۱. نظریه پدر سالاری.. ۶۳

۲-۵-۱۲. زنان و شبکه اجتماعی.. ۶۴

۲-۶. بررسی نقش‌های مختلف زنان با استفاده از نظریات… ۶۵

۲-۶-۱. نقش خانه داری (کدبانوگری) ۶۵

۲-۶-۲. نقش مادری (فرزندداری) ۶۶

۲-۶-۳. نقش تیمارداری.. ۶۸

۲-۶-۴. نقش همسری.. ۶۸

۲-۶-۵. نقش عروس در خانواده‌ خود و همسر. ۶۹

۲-۶-۶. نقش کارمندی.. ۶۹

۲-۷. رویکردهای جامعه شناختی در مورد خانواده ۷۰

۲-۷-۱. پارسونز. ۷۰

۲-۷-۲. تحول در کارکرد خانواده؛ کونیگ…. ۷۲

۲-۷-۳. خانواده دموکراتیک؛ گیدنز. ۷۳

۲-۷-۴. تئوری تعارض…. ۷۵

۲-۷-۴-۱. اسکانزونی.. ۷۵

۲-۷-۶. تئوری مبادله. ۸۰

۲-۷-۶-۱. نظریه هومنز. ۸۴

۲-۷-۷. داغ اجتماعی.. ۸۵

۲-۷-۸. نظریه برچسب زنی(انگ زنی) ۸۸

۲-۷-۸-۱. فرانک تاننبوم. ۹۰

۲-۷-۸-۲. ادوین لمرت… ۹۱

۲-۷-۸-۳. هاوارد بکر. ۹۱

۲-۷-۹. تئوری زیست جامعه شناختی.. ۹۲

۲-۷-۱۰. مدیریت تن.. ۹۳

۲-۷-۱۰-۱. آنتونی گیدنز. ۹۳

۲-۷-۱۰-۲. مدگرایی.. ۹۴

۲-۷-۱۱. تحول در هویت زنانه. ۹۶

۲-۷-۱۲. نقش دوگانه زن.. ۹۶

۲-۷-۱۳. دوگانگی شغلی زوجین.. ۹۷

۲-۷-۱۴. ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل.. ۹۸

۲-۸. رویکردهای جامعه شناختی درمورد نگرش…. ۱۰۲

۲-۸-۱. الگوی ساختی کارکردی پارسونز. ۱۰۲

۲-۸-۲. بی سازمانی اجتماعی.. ۱۰۳

۲-۸-۳. مکتب تفهمی.. ۱۰۴

۲-۹. چارچوب نظری.. ۱۰۵

۲-۱۰. فرضیات پژوهش…. ۱۱۱

۲-۱۱. مدل نظری پژوهش…. ۱۱۱

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *