راهنمای محاسبات دارویی

راهنمای محاسبات دارویی

راهنمای محاسبات دارویی
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۹۰۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸

راهنمای محاسبات دارویی

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۲۱۸

مقدمه:

محاسبه مقدار دوزاژ داروهای خوراکی، داروهای تزریقی و داروهای درصدی

در محاسبات دارویی باید واحدهای اندازه گیری به کار رفته برای دوز دارو و مقدار دارو یکسان باشد.

داروهای مایع )سوسپانسیون، شربت و …(

داروهای جامد )قرص، کپسول و …(

محاسبه تنظیم قطرات سرم

فرمول پیشنهادی

محاسبه تعداد قطرات میکروست

فرمول پیشنهادی:

فاکتور قطره در میکروست، برابر ۶۰ می باشد به عبارت دیگر هر میلی لیتر معادل ۶۰ قطره است.

فرمول پیشنهادی:

داروهایی که به صورت میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بیمار در دقیقه μg / kg /min تجویز می شوند.

فرمول پیشنهادی:

داروهایی که به صورت واحد در ساعت ) u/h ( یا میلی گرم در ساعت ) mg/h ( تجویز می شوند.

فرمول پیشنهادی:

با حذف اعداد ) ۶۰ ( در صورت و مخرج کسر، معادله به صورت زیر خلاصه می گردد:

هرگاه هر دارویی با هر میزانی در ۱۰۰ سی سی م کیروست ریخته شود ۶ قطره آن حاوی همان مقدار داروست که ریخته شده با واحد کوچکتر.

سایر محاسبات

[PDF]کتابچه راهنمایی محاسبات دارویی

برای اطمینان از تجویز دارو با روش اسـتاندارد باید اصول زیر. کامالً رعایت شود: ۱- داروی صحیح. ۲- دوز صحیح. ۳- روش صحیح. ۴- زمان صحیح. ۵- مستند کردن )نوشتن در پرونده( داروهای داده شده. محاسـبات دارویی، یکی از اصولی اسـت که پرستاران جهت. تجویـز صحیـح دارو باید رعایـت کنند، به عبـارت دیگــر. محاسبات دارویی یکی از مهارت های …

[PDF]محاسبات دارویی

آشنایی فراگیران بابعضی داروها و نحوه محاسبات دارویی. در پایان این بحث از فراگیران انتظار می رود. -۱. نحوه محاسبه تعداد قطرات سرم را به شکل ذهنی محاسبه نمایند . -۲. نحوه محاسبه تعداد قطرات در میکروست را به سرعت محاسبه نماید . -۳. محاسبه و تنظیم قطرات میکروست حاوی دارو را بداند . -۴. تعداد قطرات سرم حاوی را بتواند برحسب میزان …

[PDF]ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت داروﯾﯽ

فاکتور قطره. : هر. ۱۵. قطره ست سرم برابر با. ۱. میلی لیتر می باشد که به آن. فاکتور ست سرم گویند،ممکن است در ست های مختلف این عدد. متفاوت باشد ،باید به عدد نوشته شده بر روی پوشش پالستیکی ست سرم. مراجعه شود . فاکتور میکروسیت. : ۶۰. می باشد . برای محاسبه مقدار محلول باید برحسب میلی لیتر و زمان برحسب دقیقه. باشد.

[PDF]ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ(ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﻮﺯﻳﻮﻥ) ﺳﺮﻡ ﻧﻴﺘﺮﻭ

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ(ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﻮﺯﻳﻮﻥ). ﺳﺮﻡ ﻧﻴﺘﺮﻭﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ: ۵O ﺳﺮﻡ ﺣﻞ ﺷﺪﻩCC ﺩﺭ۱۰)mg( ﻳﻚ ﺁﻣﭙﻮﻝ TNG. 10µg/min. 3 =CC/h. ﻫﭙﺎﺭﻳﻦ: ۵O ﺳﺮﻡ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ:CC 10000 ﻭﺍﺣﺪ ﻫﭙﺎﺭﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ. ۲۰۰u. ﻣﺤﻠﻮﻝ = ۱cc. ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺭﮔﻮﻻﺭ: ۵occ ﺳﺮﻡ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﮓ ۱۰cc ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺭﮔﻮﻻﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ۱۰u ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ : ﭘﺮﺍﻳﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺭﺍ. K ﺣﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ، ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ …

روشهای محاسبه کلینیکی داروها در بخشهای ویژه | پرستاران …

۹ تیر ۱۳۹۳ – یکی از مراقبتهایی که پرستاران برای بیماران خود انجام می دهند، مراقبت دارویی می باشد. بمنظور پیشگیری از عوارض دارویی، پرستاران ضمن دادن دارو از راههای مجاز، مقدار داروی دستور داده شده را می بایست محاسبه کرده و به بیمار خود بدهند. بدین منظور و به دلایل زیر محاسبات کلینیکی داروها از اهمیت بسزایی بخصوص در …

اصطلاحات و محاسبات داروئی | پرستاران توانمند ایران

۲۴ مرداد ۱۳۹۵ – تجویز دارو یکی از مهم ترین و شایع ترین فعالیت های پرستاری می باشد و به عنوان پرمسئولیت ترین وظیفه پرستار محسوب می شود. تجویز موثر و ایمن داروها نیازمند دانش در زمینه های مختلف از جمله دانش دارو شناسی و توانایی محاسبه بالینی داروها می باشد. در تجویز داروهای تزریقی به ویژه داخل وریدی، اصل مقدار صحیح به …

[PDF]خطاهای دارویی و محاسبه دوز داروها

مقدار داروی کشیده شده درسرنگ بر حسب واحد. ۱. –. محاسبه تعداد قطرات در دقیقه برای سرم : تعداد قطرات در دقیقه = مقدار محلول. ×. ۱۵. ۶۱. ×. زمان انفوزیون. ۳. –. محاسبه تعداد قطرات در دقیقه برای سرم با میکروست : تعداد قطرات در دقیقه = مقدار محلول. ×. ۶۱. ۶۱. ×. زمان انفوزیون. راهنمای سریع سرعت انفوزیون نیتروگلیسیرین : در صورتی که. ۵.

[PDF]کتابچه ایمنی دارویی

دارو های ترالی اورژانس. ۶۴. عالمت اختصاری مربوط به واحدهای اندازه گیری. ٧۴. سیستم اندازه گیری. خانگی. ٧۴. جدول الکترولیتها و سرم های مصرفی در بخش. ٧۵. راهنمای سرعت … را محاسبه نمایید.)در صورتی که دارو نیاز به انفوزیون داشته باشد مقدار دارو. ،. غلظت الزم. ،. محلول مناسب. و. سرعت انفوزیون هر دوز را به دقت محاسبه نمایید.(. ✓. داروها.

محاسبه تنظیم قطرات میکروست – وب سایت علمی آموزشی …

۱۴ مهر ۱۳۹۵ – مثال: برای یک بیمار سرم نیتروگلیسرین با دوز ۵ میکــروگرم در دقیقه تجویز شده است. در صورتی که یک آمپول نیتروگلیسرین ( حاوی ۵ میلی گرم ) را در ۱۰۰ میلی لیتر سرم قندی ۵ % رقیق کرده باشند، تعداد قطرات در دقیقه را محاسبه نمایید. ۱) تبدیل کردن واحد هر آمپول نیتروگلیسرین حاوی ۵ میلی گرم دارو می باشد .

[DOC]محاسبات دارویی

درصد ماده دارویی *۱۰ g/1000 ml. % درصد ماده دارویی تقسیم بر۱۰۰ مقدار دارو در ۱میلی لیتر محلول. دز تجویز شده برای بیمار ۰.۵g منیزیم سولفات(MgSo4) است. شکل ۵۰% دارو در دسترس است، چند سی سی از محلول حاوی ۱g منیزیم سولفات است؟ ۵۰g 100ml. 0.5g x x ₌ ۱ml. در صورت تشابه واحدهای دارویی، از فرمول زیر برای محاسبه مقدار حجم …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *