علف های هرز و کنترل آن درشرایط دیم

علف های هرز و کنترل آن درشرایط دیم

علف های هرز
ویژگیهای خاص علف هرز
طبقه بندی علف هرز
مبارزه باعلفهای هرز در دیمزارها
نحوه مبارزه شیمیایی وفیزیکی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۱

علف های هرز و کنترل آن درشرایط دیم

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۲۲۷۱

فهرست مطالب

•مقدمه: تعریف علف هرز
•ویژگیهای خاص علف هرز
•طبقه بندی علف هرز
•راههای انتشارو هجوم علف هرز
•نحوه خسارت
•مبارزه باعلفهای هرز در دیمزارها
•زمان مبارزه
•پیشگیری از ورود علف هرزبه مزرعه
•نحوه مبارزه شیمیایی وفیزیکی
•فهرست منابع

مطالعه اگروتکنیکی کنترل علفهای هرز نخود در شرایط دیم – …

توسط نظامی – ‏۱۹۹۸
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی اثر روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز بر عملکرد …

به منظور تعیین مناسب‌ترین روش کنترل علف‌های هرز در زراعت گلرنگ بهاره و دست‌یابی به عملکرد مطلوب و نیز استفاده بهینه از رطوبت ذخیره شده در شرایط دیم، این بررسی به مدت ۲ سال زراعی (۸۲-۱۳۸۱) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه اجراگردید. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند …

تأثیر تراکم بذر و کنترل علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای …

تأثیر تراکم بذر و کنترل علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم عدس دیم در شرایط نیمه گرمسیری. مقاله ۸، دوره ۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۳۵-۱۵۰ XML اصل مقاله (۵۰۴ K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. چکیده. حبوبات خصوصاً عدس به‌عنوان منبع سرشار پروتئین برای تغذیه انسان و دام، تثبیت‌کننده نیتروژن در خاک و داشتن …

اثر علف کش های پیش و پس رویشی و تلفیق آن ها بر کنترل …

بنابراین، علفک ش های اتال فلورالین و تریفلورالین، برای کنترل علفهای هرز و حصول یک عملکرد مطلوب بدون ایجاد اثرات سوء بر گیاه گلرنگ می توانند قابل توصیه … بافت خاک مزرعه لوم رسی و درصد رطوبت وزنی رطوبت در شرایط ظرفیت مزرعه ۲۴ درصد و وزن مخصوص ظاهری آن ۳۴/۱ گرم بر سانتیمتر مکعب و pH آن حدود ۵/۷ می‌باشد (۸).

[PDF]دوره بحرانی کنترل علف های هرز چیست؟ – انجمن علوم زراعت و …

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز عبارت است از یک دوره زمانی محدود در طول فصل. رشد گیاه زراعی که اگر با علفهای هرز … شکل ۱- وقوع دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در گیاه زراعی به طور شماتیک. آیا دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در تمام ….. بررسی و کنترل شیمیایی علفهای هرز مزراع نخود در شرایط دیم. چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و …

[PDF]ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز در ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺎی ﻫﺮز در ﺗﺮا

توسط عبدالهی – ‏۲۰۱۴
۲ شهریور ۱۳۹۱ – ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز. در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ژﻧﻮﺗﯿﭗ. ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز در ﺗﺮاﮐﻢ. ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺎ. ۴۵۰. ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣ. ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز ﺟﻮ در ﺷﺮاﯾﻂ. دﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدد . واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﺟﻮ ، رﻗﺎﺑﺖ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز، ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ،. ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻻﯾ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. ۲۰: -۱. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ …

(لنتاگران )درکنترل علف های هرز عدس دیم درشرایط زارعین – …

به منظور بررسی اثرات علفکش انتخابی پایردیت(لنتاگران) بر روی علف های هرز عدس در شرایط دیم این تحقیق به صورت طرح تحقیقی _ تطبیقی دردو شهرستان ورزقان وهشت… … تیمارهای این طرح شامل مصرف علفکش پایردیت به میزان های ۲ و۲/۵ لیتر درهکتار به همراه دو تیمار شاهد با وجین وشاهدبدون کنترل علف هرز بودند. در این آزمایش …

[PDF]دستورالعمل جدید کنترل و مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مزارع …

آبیاری اول )در مزارع دیم بارندگی اول( و قبل از. سبزشدن کلزا و علفهای هرز و در شرایط هیرم. کاری. بالفاصله بعد از کشت و قبل. از آبیاری، مزرعه. سمپاشی شود. این علفکش کنترل. کننده علفهای. هرز پهن. برگ و باریک برگ میباشد و قادر است علفهای هرز هم. خانواده کلزا. نظیر خردل وحشی، شلمی، خاکشیر و کیسه. کشیش که سایر علفکشها …

[PDF]مطالعه مدیریت زمان و مکان کنترل علف های هرز بر عملکرد و برخی …

مطالعه مدیریت زمان و مکان کنترل علف های هرز بر عملکرد و برخی صفات زراعی. نخود. Study of Time and Location Management of Weed Control on Yield and Some. Agronomical Traits of Chickpea (Cicer arietinum L.) 3، کیارش رضایی۱، سیامک عزیزخانی۲، مجید اسفینی فراهانی۱، سعید وزان*۱مجید بختیاری مقدم. چکیده. به منظور …

سموم کشاورزی نمونه – دوره بحرانی کنترل علفهای هرز

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز عبارت است از یک دوره زمانی محدود در طول فصل رشد گیاه زراعی که اگر با علفهای هرز مبارزه شود ، عملکرد گیاه زراعی کاهش نیافته و نیازی به عملیات اضافی برأی مبارزه با علفهای هرز پس از این دوره یا ….. علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود ( Cicer arietinum L .) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *