فسفر در گاوهای شیری

فسفر در گاوهای شیری

فسفر
گاوهای شیری
هورمون پاراتورمون
احتیاجات غذایی فسفر
ضریب جذبی فسفر
دسته بندی دام و طیور
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۲

فسفر در گاوهای شیری

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۲۲۷۱

مقدمه:
اطلاعاتی که در ادامه خواهد آمد نه تنها به وظایف فیزیولوژیک املاح در بدن گاوهای شیری مربوط میشود ؛ بلکه میزان احتیاجات آنها را نسبت به مواد مذبورمشخص می کند. جنبه های اختصاصی هر عنصر در بدن دام از نظر فاکتورهای فیزیولوژیکی و عواملی که پس از جذب آنها را تحت تاثیر قرار می دهد بحث و بررسی می گردد.
فسفر

فسفر یکی از اولین عناصر جذب شده در روده کوچک میباشد که ازطریق یک فرایند انتقال فعال باعث عکس العمل سریع نسبت به تولید ۱و۲۵ دی هیدروکسی ویتامین دی می گردد. کارایی جذب فسفر در روده در زمانی که کمبود آن وجود دارد می تواند عامل تنظیم کننده تولید ۱و۲۵ دی هیدروکسی ویتامین دی باشد بدین معنی که کاهش میزان فسفر پلاسما عامل محرکی برای تولید ۱و ۲۵ دی هیدروکسی ویتامین دی در دستگاه گوارش میباشد. غلظت فسفر پلاسما بخوبی با میزان فسفر جذب شده در روده ها ارتباط دارد. مقادیر زیاد و بیش از حد فسفر جذب شده در ادرار و بزاق ترشح می گردند.

[PDF]تعیین احتیاجات کلسیم و فسفر در گاوهای شیری

ﻓﺴﻔﺮ. در. ﮔﺎوﻫﺎی. ﺷﯿﺮی. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه: ﺟﯿﺲ. ﭘﯽ؛ ﮔﻮوف. ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی داﻣﯽ ؛ واﺣﺪ اﯾﻤﻨﻮﻟﻮژی و ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ. ÊÑÇÒæ. ﮐﺸﺎورزی. آﻣﺮﯾﮑﺎ. ﻣﻘﺪﻣﻪ: اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ. آﻣﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ اﻣﻼح در ﺑﺪن ﮔﺎوﻫﺎی ﺷﯿﺮی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯿﺸﻮد ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺰان. اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت آﻧﻬﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺬﺑﻮرﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ در ﺑﺪن دام از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی. ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﺬب آﻧﻬﺎ را …

فسفر در گاو شیری | دامداران دالانکوه

در جدول ۱ نیازهای کنونی فسفر در سرتاسر جهان آورده شده است. توجه کنید که نیازهای فسفری در آمریکا از مابقی مکانها بیشتر میباشد . این بدین علت میباشد که در بخش وسیعی فسفر مواد غذایی پایین است و ما فکر می کنیم که در این کشور نیز چنین است. نیاز واقعی فسفر برای گاوهای شیری ۰٫۳۵ تا ۰٫۴ درصد ماده خشک جیره میباشد ولی …

فسفر در جیره غذائی گاوان شیری – سیویلیکا

فسفر یکی از عناصر معدنی است که مطالعات زیادی بر روی آن صورت گرفته و در عملکرد های بدن دارای نقش بسیارحیاتی است. در تغذیه نشخوارکنندگان فسفر نقش اساسی را در تولید گاو شیری ایفا می کند. در بدن حیوان در حدود ۳۵ درصد ازفسفر در اسکلت یافت می شود که نقش اصلی آن در تشکیل استخوان ها و دندان است. کمبود فسفر …

کمبود فسفر

کمبود فسفر، عمدتاً گاوهای آبستن را در ماه آخر آبستنی مبتلا میکندو باعث ناباروری هم میشود. هرگاه مشکلی در آرام قرار گرفتن گاوهای شیر ی در زیر گاو نر وجود داشته باشد، احتمال کمبود فسفر. همواره مورد بررسی قرار میگیرد. پیشگیری: برای پیشگیری میتوان از جیره غذایی غنی از فسفر مثل سبوس و کلم پیچ استفاده نمود.

مکمل غذایی دام ( با فسفر ۱۰ ) – لابراتوارهای سیانس

کمک به افزایش رشد، تولید گوشت و تولید شیر، بهبود فحلی و بالا بردن راندمان تولید مثل، کمک به رشد متناسب استخوان ها و جلوگیری از لنگش، طولانی کردن دوره شیرواری، پیشگیری از بیماری های بینایی، پیشگیری از فلج بعد از زایمان و کم خونی و افزایش مقاومت در برابر استرس ها و بیماری ها. مقدار و روش مصرف: برای هر رأس گاو شیری: …

[PDF]در ﮔﺎوﻫﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ آﻫﻦ، ﻣﺲ و ، ﺳﺮﻣﯽ ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن ا – مجله …

توسط نوروزی – ‏۲۰۱۴
۱۵ تیر ۱۳۹۲ – ﻫﺎ و ﺗ. ﺄ. ﻣﯿﻦ ﺧﻮراک ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻣﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ. وﺿﻌﯿﺖ ﺳﺮﻣﯽ رﯾﺰﻣﻐﺬی. -. ،ﻫﺎ. ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ. و ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ آن. ﻫﺎ در. ۲۰۰. أر. س. از. ۲۰. ﮔﻠﻪ ﮔﺎو ﻫﻠﺸﺘﺎﯾﻦ ﺷﯿﺮی در اروﻣﯿﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪﻧﺪ . ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ. ﻣﻨﮕﻨﺰ،. ﻣﻮﻟﯿﺒﺪن، آﻫﻦ، ﻣﺲ، ﮐﻠﺴﯿﻢ، ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ، ﻓﺴﻔﺮ. ، ﮐ. ﻠﺮ. ، ﺳﺪﯾﻢ و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ. ﻫﺎی. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ. در دﺳﺘﮕﺎه. ﻫﺎی. ﺟﺬب اﺗﻤﯽ،. اﺗﻮآﻧﺎﻟﯿﺰر و. ﺷﻌﻠﻪ. ﺳﻨﺠﯽ اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﺷﺪﻧﺪ.

نقش مواد معدنی در سلامت گاو شیری – دامینا ( شبکه دامپروری …

اگرچه مواد معدنی قسمت کمی از جیره گاوهای شیری را تشکیل میدهند، اما تاثیرات آنها در هنگام کمبود ، عدم تنظیم و یا بیش بود آنها در خوراک غیر قابل چشم پوشی است. در این مقاله نقش مواد معدنی ماکرو(کلسیم، فسفر ، سدیم، کلر ، منیزیوم ، پتاسیم و سولفور) و میکرو (روی ، آهن ، مس ، منگنز، سلنیوم)در تولید مثل بررسی میگردد. امروزه مواد …

مکمل دامی ویژه گاوهای شیری تازه زا و پر تولید – ۲۰۶ | سرشار دانه

هر کیلوگرم مکمل حداقل حاوی ویتامین A IU 75۰،۰۰ ویتامین D3 IU 15۰،۰۰۰ ویتامین E IU 5۰۰۰ بیوتین mg – کلسیم (Ca) g 200 فسفر (P) g – منیزیم (Mg) g 40 منگنز (Mn) mg.

نقش مواد معدنی در تغذیه گاو شیری | دامینه

۹ فروردین ۱۳۸۴ – در گاو شیری ، مواد معدنی یا با اندازه زیاد هستند که آنها را ماکرو ماینرالها مینامیم ، یا با اندازه کم و ناچیز هستند که آنها را میکرو ماینرالها مینامند . ماکرو ماینرالها شامل کلسیم ، فسفر ، منیزیم ، پتاسیم و سولفور هستند و میکرو ماینرالها را ید ، آهن ، کبالت ، مس ، منگنز ، روی و سلنیوم تشکیل میدهند . مواد ماده معدنی چه در مقادیر زیاد …

بررسی فصلی میزان سرمی کلسیم، فسفر و آلکالین …

یکی از مهم‌ترین بیماری‌های متابولیک، مشکلات مربوط به کمبود کلسیم و فسفر در دام‌ها به‌خصوص دام‌های پرتولید می‌باشد که از عوارض آن می‌توان به بیماری‌های استئومالاسی، ریکتز، تب شیر و هموگلوبینوری پس از زایمان و اختلالات تولید مثلی اشاره نمود. این مطالعه در گاوهای شیری دورگ غیر آبستن صورت پذیرفت. در این بررسی، در اواسط …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *