مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی و توسعه بانکداری الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی و توسعه بانکداری الکترونیک

مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی و توسعه بانکداری الکترونیک
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۰۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۹۹

مبانی نظری و پیشینه روابط عمومی و توسعه بانکداری الکترونیک

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه: ۱۰

۲-۱- بخش اول: تاریخچه روابط عمومی در ایران و جهان. ۱۰

۲-۱-۱- تاریخچه روابط عمومی در جهان. ۱۰

۲-۱-۱-۱- روابط عمومی در آغاز قرن بیستم. ۱۱

۲-۱-۱-۲- جنگ جهانی اول(۱۹۱۸- ۱۹۱۴) ۱۳

۲-۱-۱-۳- در فاصله بین دو جنگ جهانی. ۱۴

۲-۱-۱-۴- جنگ جهانی دوم ( ۱۹۴۵- ۱۹۳۹ ) ۱۴

۲-۱-۲- تاریخچه روابط عمومی در ایران. ۱۵

۲-۱-۲-۱- روابط عمومی از انقلاب اسلامی تا پایان جنگ ایران و عراق (۱۹۷۹ – ۱۹۸۸.م ) ۱۷

۲-۱-۲-۲- روابط عمومی پس از جنگ ایران و عراق. ۱۷

۲-۱-۲-۳ موقعیت روابط عمومی در ایران کنونی. ۱۸

۲-۱-۳- انقلاب ارتباطات، ظهور جوامع اطلاعاتی و تحول روابط عمومی. ۱۹

۲-۱-۳-۱- جهانی شدن و تحول روابط عمومی در اقتصاد جدید. ۱۹

۲-۲- بخش دوم: تعریف مفاهیم پژوهش… ۲۱

۲-۲-۱- تعاریف روابط عمومی: ۲۱

۲-۲-۲- ویژگیهای روابط عمومی: ۲۴

۲-۲-۳- نقشها و وظایف روابط عمومی. ۲۵

۲-۲-۳-۱- وظایف درون سازمانی. ۲۵

۲-۲-۳-۲- وظایف برون سازمانی. ۲۶

۲-۲-۴- انواع روابط عمومی: ۲۷

۲-۲-۵- نقش ها و وظایف کارشناسان روابط عمومی. ۲۸

جدول۲-۱ : نقش کارگزاران روابط عمومی در سازمان و ارتباط آن با الگوهای ۴ گانه. ۲۹

۲-۲-۶- موانع و مشکلات ساختاری روابط عمومی در ایران از دید کارشناسان و استادان ارتباطات.. ۳۱

۲-۲-۷- روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی. ۳۳

۲-۲-۸- روابط عمومی الکترونیک.. ۳۵

۲-۲-۸-۱ روابط عمومی آنلاین. ۳۶

۲-۲-۸-۲- روابط عمومی سایبر. ۳۶

۲-۲-۸-۳- روابط عمومی اینترنتی. ۳۷

۲-۲-۸-۴- روابط عمومی مجازی.. ۳۷

۲-۲-۹- فرآیندهای کلیدی روابط عمومی. ۳۹

جدول۲-۲ : فرایندهای کلیدی روابط عمومی. ۳۹

۲-۲-۹-۱- تحقیق در روابط عمومی. ۳۹

جدول ۲- ۳ : تحقیق و چهارمدل روابط عمومی گرونیک.. ۴۱

۲-۲-۹-۲- برنامه ریزی.. ۴۱

۲-۲-۹-۲-۱- وسعت وظایف روابط عمومی. ۴۲

۲-۲-۹-۲-۲- روابط عمومی و ارتباط با رسانه ها: ۴۲

۲-۲-۹-۲-۳- روابط عمومی و تبلیغات: ۴۳

جدول ۲- ۵. مزایا و معایب وسایل تبلیغاتی. ۴۵

۲-۲-۹-۳- تامین منابع. ۴۷

۲-۲-۹-۳-۱- اندازه و تعداد کارکنان روابط عمومی. ۴۷

۲-۲-۹-۴- اجرا ۴۹

۲-۲-۹-۵- ارزیابی. ۴۹

جدول ۲- ۶ . ضرورت ارزیابی در تحقیقات روابط عمومی بر اساس مطالعات IPRA.. 50

۲-۲-۹-۵-۱- ارزیابی قبل از اجرا ۵۰

۲-۲-۹-۵-۲- ارزیابی بعد از اجرا ۵۰

۲-۲-۹-۵-۳- موانع و متدهای ارزیابی روابط عمومی. ۵۱

۲-۲-۱۰- روابط عمومی و سازمان ها ۵۱

۲-۲-۱۰-۱- جایگاه روابط عمومی در میان سازمان ها ۵۱

۲-۲-۱۰-۲- تئوری سیستمها، انواع سازمانها و عملکرد روابط عمومی آنها ۵۲

۲-۲-۱۰-۲-۱- تفاوت نظام ها: ۵۴

۲-۲-۱۰-۲-۲- نقش روابط عمومی سازمان در تناسب تئوری سیستم ها ۵۵

۲-۲-۱۰-۳- نقش روابط عمومی در قالب تئوری سیستم ها ۵۷

۲-۲-۱۰-۴- روابط عمومی و مدیریت دانایی. ۵۷

۲-۲-۱۰-۴-۱- یادگیری سازمانی، اصول سازمان یادگیرنده ۵۸

۲-۲-۱۱- روابط عمومی و مدیریت استراتژیک.. ۵۹

۲-۲-۱۲- مدیریت ارتباط با مشتری.. ۶۱

۲-۲-۱۲-۱- راهبرد مشتری محوری و رضایت مشتری.. ۶۲

۲-۲-۱۲-۱-۱- سنجش رضایت مشتری، مدل فریمن یا ذی نفعان. ۶۳

جدول ۲-۷: ذی نفعان مطرح برای سازمان ها ۶۳

۲-۲-۱۳- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی در سازمان. ۶۴

۲-۲-۱۳-۱- روابط عمومی و مدیریت مشارکتی. ۶۴

۲-۲-۱۳-۲- مفهوم سهامدار، روابط سهامداران و عملکرد روابط عمومی: ۶۶

روابط عمومی مالی. ۶۶

جدول ۲-۸ مدل سه مرحله ای روابط عمومی سازمانی. ۶۸

۲-۲-۱۳-۳- استراتژی روابط عمومی در سازمان. ۶۸

۲-۲-۱۳-۴- موسسات اقتصادی و روند آتی روابط عمومی. ۶۹

۲-۲-۱۴- روابط عمومی و نظام بانکداری.. ۶۹

۲-۲-۱۵- بانکداری الکترونیکی. ۷۰

۲-۲-۱۵-۱- تعریف بانکداری الکترونیک: ۷۲

۲-۲-۱۵-۲- خدمات بانکداری الکترونیک: ۷۴

۲-۲-۱۵-۳- اجزای بانکداری الکترونیک در ایران: ۷۴

۲-۲-۱۵-۴- کانالهای ارائه خدمات الکترونیکی: ۷۵

۲-۲-۱۵-۴-۱- بانکداری خانگی: ۷۵

۲-۲-۱۵-۴-۲- بانکداری مبتنی بر صفحات وب: ۷۶

۲-۲-۱۵-۴-۳- بانکداری مبتنی بر ماشین های خودپرداز: ۷۶

۲-۲-۱۵-۴-۴- بانکداری تلفنی: ۷۶

۲-۲-۱۵-۴-۵- خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون: ۷۷

۲-۲-۱۵-۴-۶- بانکداری اینترنتی: ۷۷

۲-۲-۱۵-۴-۷- بانکداری از طریق موبایل(موبایل بانک): ۷۸

۲-۲-۱۵-۵- انواع بانکداری الکترونیک: ۷۸

۲-۲-۱۵-۶- مزایا و معایب بانکداری الکترونیکی: ۷۹

۲-۲-۱۵-۶-۱- مزایای بانکداری الکترونیکی: ۷۹

۲-۲-۱۵-۶-۲- معایب بانکداری الکترونیکی: ۸۰

۲-۲-۱۵-۷- اصول بانکداری الکترونیک.. ۸۱

۲-۲-۱۵-۷-۱- مشتری مداری: ۸۱

۲-۲-۱۵-۷-۲- ایجاد تنوع درابزارهای خدمات رسانی: ۸۱

۲-۲-۱۵-۸- بانکداری الکترونیک در ایران. ۸۲

۲-۲-۱۵-۹- بررسی میزان استفاده از بانکداری الکترونیک در ایران. ۸۳

۲-۲-۱۵-۹-۱- ده سال بانکداری الکترونیک به روایت آمار. ۸۳

۲-۲-۱۵-۹-۲- ایران و چالشهای نوین صنعت بانکداری الکترونیکی: ۸۴

۲-۳- بخش سوم: نظریه های تحقیق. ۸۴

۲-۳-۱- رویکردهای نظری.. ۸۴

۲-۳-۱-۱- مدلهای چهارگانه گرونیک و هانت.. ۸۴

۲-۳-۱-۲- نظریه تعالی سازمانی: ۹۱

۲-۴- بخش چهارم: پژوهشهای پیشین. ۹۳

۲-۴-۱- تحقیقات داخلی: ۹۴

۲-۴-۲- تحقیقات خارجی: ۹۶

۲-۵- چهارچوب نظری.. ۹۸

۲-۵-۱- الگوی هانت و گرانیک.. ۹۸

۲-۵-۲- نظریه تعالی. ۹۸

۲-۶- فرآیند فرموله کردن متغیرها و مفاهیم تحقیق. ۹۹

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست …

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست.

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست …

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست.

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست – …

۲۰ دی ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست, مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست. دسته بندی فایل : علوم اجتماعی. مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست. دسته بندی, علوم اجتماعی. فرمت فایل, docx. تعداد صفحات, ۴۰. حجم فایل, ۲۲۳ کیلو بایت. برای دانلود فایل بر روی …

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست|۳afa3

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست.

پیشینه و مبانی رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست – دانلود مقاله

۲۶ آذر ۱۳۹۶ – فایل پروژه کامل و معتبر مقاله ی پیشینه و مبانی رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست آماده دانلود می باشد. بازدید کننده عزیز و گرامی شما هم اکنون در حال مشاهده فایل دانلودی با نام پیشینه و مبانی رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست هستید. برای دیدن جزییات و کلیات کامل و مشخصات ریز به ریز این پروژه دانلودی باید بر روی …

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست …

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست.

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست …

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست اطلاعات کلی فایل در مورد مطلب مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست را مشاهده نمایید و می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید. مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست …

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست|lp4

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست گزارش کامل فایل مطابق مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست می باشد و پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید. مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست …

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست …

مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست مشخصات فایلی که مشاهده می نمایید در موردمبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست می باشد و با توجه به توضیحات آمده می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید. مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست …

فایل word فایل word مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و …

۲۴ دی ۱۳۹۶ – برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. فایل word فایل word مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست دارای ۴۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد فایل word مبانی نظری و پیشینه رسانه های جمعی و حفظ محیط زیست کاملا فرمت بندی و تنظیم شده …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *