مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۱۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۴

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ ادبیات مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۲ سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳ مفهوم سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱ سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۲ پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۳ اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۴ همیاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۵ روابط اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۵-۱ وضعیت فرهنگی خانواده ……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۵-۲ آرامش روانی و عاطفی خانواده ……………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۵-۳ نوع دوستان دانش آموز و ویژگی های آنان ……………………………………………………………………………………….

۲-۳-۵-۴ آموزشی های تقویتی …………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۵-۵ انجام منظم تکالیف درسی در منزل ………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۵-۶ آشنایی والدین با ویژگی های روانی فرزندان ……………………………………………………………………………………..

۲-۳-۵-۷ رفتار معلم و نوع برخورد او در کلاس ………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۶ تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران ………………………………………………………………………………………

۲-۳-۷ اهمیت سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۸ زمینه تاریخی سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۹ ابعاد سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۳-۱۰ شاخص سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۳-۱۰-۱ مشارکت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۳-۱۰-۲ انسجام اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۴ مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی ……………………………………………………………………………………..

۲-۴-۱ جنبه منفعت اقتصادی سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………….

۲-۴-۲ جنبه منفعت عمومی سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………

۲-۴-۳ نحوه ایجاد ، حفظ و نابودی سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………

۲-۴-۳-۱ فروبستگی …………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۲ ثبات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۳ ایدئولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۴-۳-۴ عوامل دیگر………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۵ نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………….

۲-۵-۱ نقش سازمانهای بخش دولتی……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۶ پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۷ پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۸ سرمایه اجتماعی و حیثیت دموکراتیک گروه های اجتماعی…………………………………………………………………………..

۲-۹ انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۱ انواع انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۹-۲ انگیزش و یادگیری……………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۹-۳ انگیزش و شخصیت…………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴ عوامل موثر بر انگیزش……………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۱ نقش نیازها و سایق ها……………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴-۲ اصل تقویت………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۳ خود پنداره و انگیزش…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۴ اهمیت دوستان………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۹-۴-۵ ارتقا انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴-۵-۱ آگاهی شاگردان از هدف های درس…………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۵-۲ رفاقت یا رقابت…………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۹-۴-۵-۳ استفاده از شیوه های نوین تدریس…………………………………………………………………………………………………

۲-۹-۴-۵-۴ استفاده بجا از تشویق های کلامی و صراحت بازخورد………………………………………………………………………

۲-۹-۴-۵-۵ آسان به دشوار بودن روال آموزش………………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴-۵-۶ ملموس کردن آموزش……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۵-۷ مشارکت در یادگیری توسط فراگیران…………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴-۵-۸ بازخورد به موقع………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۹-۴-۵-۹ تکالیف متناسب با سطح توانایی فراگیر………………………………………………………………………………………….

۲-۹-۴-۵-۱۰ استفاده از مشوق های درونی و بیرونی………………………………………………………………………………………….

۲-۱۰ عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………………………….

۲-۱۰-۱ تاکید بر رشد عقلانی……………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۰-۲ جو عاطفی مدرسه……………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۰-۳ پیش فرض های معلمان در مورد شاگردان……………………………………………………………………………………………

۲-۱۰-۴ نگرش معلم …………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۰-۵ عقب ماندگی آموخته شده………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۰-۶اثرات پیشرف تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۱ علل ترک تحصیل……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۲ راه های کاهش شکست در تحصیل………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۳ عوامل موثر بر رشد تحصیلی و حرفه ای…………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۳-۱ ادراک و برداشت نوجوان نسبت به حرفه های مختلف……………………………………………………………………………

۲-۱۳-۲ شرایط اقتصادی و اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۳-۳ تاثیر و نفوذ والدین…………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۳-۴ شخصیت فرد………………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴ پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۱ انگیزیش………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲ خود کارامدی…………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۱ تعریف خودکارامدی……………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۲ انواع خود کارامدی……………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۳ ابعاد خود کارامدی ادراک شده……………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۳-۱ سطح……………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۳-۲ عمومیت………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۳-۳ نیرومندی……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۴ منابع باورهای خودکارامدی…………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۴-۱ تجارب مسلط………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۴-۲ تجارب جانشینی………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۴-۳ قانع سازی کلامی…………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۴-۴ حالت های فیزیو لوژیکی و هیجانی…………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۴-۵ تجارب تصویر سازی ذهنی……………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۵ خودکارامدی بالا و پایین………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۶ خودکارامدی ، انگیزش و اسناد……………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۷ جنسیت و خودکارامدی………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۸ خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۹ تاثیر زمینه های فرهنگی و اجتماعی روی باورهای خودکارامدی…………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۹-۱ نقش باورهای خودکارامدی در انگیزش افکار و انتخاب اهداف آگاهانه……………………………………………

۲-۱۴-۲-۹-۲ تحلیل تحولی باورهای خودکارامدی در گستره زندگی………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۱۰ تاثیر بافت خانواده بر باورهای خودکارامدی……………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۱۱ تاثیر دوستان و همسالان………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۱۲ نقش مدرسه……………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۱۳ رشد خودکارامدی بواسطه تجارب مرحله گذار نوجوانی…………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۱۴ خودکارامدی مرتبط با بزرگسالی………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۱۵ ارزیابی مجدد خودکارامدی با افزایش سن……………………………………………………………………………………..

۲-۱۴-۲-۱۶ راهبردهای بهبود خودکارامدی…………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۱۷ پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۴-۲-۱۸ عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرف تحصیلی………………………………………………………………………………………

۲-۱۴-۲-۱۹ رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………….

۲-۱۵ پیشینه مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۵-۱ مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۵-۲ مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۶ نتیجه گیری از مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۷ مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۱ نظریه های مربوط به سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۱-۱ نظریه ریمون بودون……………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۱-۲ نظریه ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود…………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۱-۳ نظریه کانوی……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۷-۱-۴ نظریه هارالامپوس………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۱-۵ نظریه لکسون………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۱-۶ نظریه لنسکی………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۱-۷ نظریه یان رابرتسون………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۱-۸ نظریه دیدگاه سنت انتقادی مکتب قدرت…………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۲ نظریه های مربوط به انگیزش تحصیلی…………………………………………………………………………………………………

۲-۱۷-۲-۱ الگوی اتکینسون………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۱۷-۲-۲ نظریه مک کلند…………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۲-۳ نظریه مراحل مختلف زندگی(گریوز)……………………………………………………………………………………………..

۲-۱۷-۲-۴ نظریه زیستی – تعلق – رشد…………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۸ چهرچوب نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۸-۱ نظریه مک کللند……………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۸-۲ الگوی اتکینسون……………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۱۸-۳ نظریه پیربوردیو……………………………………………………………………………………………………………………………….

۲-۲۰ مدل نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت …

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی. مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی. دانلود فایل … ۲-۳-۶ تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحب نظران … … ۲-۴ مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی …

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت …

مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانلود فایل دسته بندی علوم اجتماعی فرمت فایل docx تعداد صفحات ۷۴ حجم فایل ۲۱۷ کیلو بایت بصورت فایل ورد همراه با منابع ۲-۱ ادبیات مفهومی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲-۲ …

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی …

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار. دانشکده علوم انسانی. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A)). رشته جامعه شناسی. عنوان: بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت. استاد راهنما: سرکار خانم دکتر طاهره میرساردو. استاد داور داخلی:دکتر حبیب اله کریمیان. استاد داور خارجی:دکتر …

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت …

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر مبانی نظری پیشرفت تحصیلی,آموزش انگیزه پیشرفت,مدل پیشرفت اتکینسون,دانلود مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان,مبانی نطری فصل دوم,مبانی نظری زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت,مبانی نظری نظریه ها ی انگیزه پیشرفت,دانلود مبانی نظری رایگان مدیری.

چارچوب نظری و پیشینه تحقیقاتی نظریه های انگیزش …

۱۳ دی ۱۳۹۶ – دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های انگیزش پیشرفت تحصیلی(فصل دوم) در ۳۸ صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت …. عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی را می توان در دو طبقه کلی جای داد: یکی عوامل فردی و دیگری عوامل محیطی است که در بر گیرنده خانواده، مدرسه، دانشگاه و محیط اجتماعی …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

MicroRNA: Why Study It and How ادبیات و پیشینه تحقیق بازار سرمایه دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام دانلود مقاله حشرات، قارچ، میکروارگانیسم ها … نظری و پیشینه پژوهش سبک زندگی و ادراک خداوند (فصل دوم) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهداف پیشرفت تحصیلی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه …

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی – …

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش پیشرفت تحصیلی. در ۴۰صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش). همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه. توضیحات نظری کامل در مورد متغیر. پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر …

تصاویر برای مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

تصاویر بیشتر برای مبانی نظری و پیشینه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلیگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

فایل word فایل word مبانی نظری و پیشینه فایل انگیزش …

۱۱ دی ۱۳۹۶ – قسمتهایی از متن مبانی نظری و پیشینه. تعریف انگیرش تحصیلی: روان شناسان معمولاً انگیزش را فرایندی تلقی می کنند که در برانگیختن و جهت دادن به رفتار با اهمیت است و یکی از انگیزه های مهم که رفتار دانش آموزان و یا دانشجویان را تحت تأثیر قرار می دهد را انگیزه پیشرفت تحصیلی نام نهاده اند (طاهری و فیاضی، …

فایل word فایل word مبانی نظری و پیشینه فایل پیشرفت …

۲۰ آذر ۱۳۹۶ – فایل ورد فایل word مبانی نظری و پیشینه فایل پیشرفت تحصیلی( فصل دو) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. … آموزشی و تربیتی مدارس و فراهم ساختن انگیزه همیاری و همکاری متقابل با مربیان مدارس جهت کسب مهارتهای اجتماعی در دانش اموزان و بالا بردن یپشرفت تحصیلی آنان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *