مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن

مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن

مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۲۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۹

مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه. ۱۱

بخش اول: شهر دوستدار زن. ۱۳

۲-۲ پیشینه پژوهش… ۱۳

۲-۲-۱ تجربیات جهانی.. ۱۳

۲-۲-۱-۱ پروژه شهر فراگیر، مونترال کانادا ۱۳

۲-۲-۱-۲ پروژه شهر دوستدار زن سئول کره جنوبی.. ۱۶

۲-۲-۱-۳ پروژه شهر امن، دهلی هندوستان. ۲۰

۲-۲-۱-۴ برنامه شهر دوستدار زن استانبول. ۲۴

۲-۲-۱-۵ پروژه شهر دوستدار زن شهر کوچی هند. ۲۵

۲-۲-۱-۶ شهر دوستدار زن در امریکای لاتین.. ۲۶

۲-۲-۱-۷ پروژه ارتقای امنیت زنان در فضاهای شهری تورنتو. ۲۷

۲-۲-۱-۸ برنامه حمایت از حقوق و فعالیت های زنان در تایوان. ۲۸

۲-۲-۱-۹ طرح شهرهای امن انگلستان. ۲۹

۲-۲-۱-۱۰ پروژه جریان سازی جنسیتی اتریش… ۳۰

۲-۲-۱-۱۱ برنامه اجرایی برابری جنسیتی سازمان ملل متحد. ۳۵

۲-۲-۱-۱۲ پروژه زنان و شهر ۲ ۳۷

۲-۲-۱-۱۳ تجربیات جهانی مربوط به توانمندسازی زنان. ۳۸

۲-۲-۲ تجربیات ایران. ۴۰

۲-۲-۲-۱ خانه های سلامت در تهران. ۴۰

۲-۲-۲-۲ تجربیات ایران در زمینه توانمندسازی زنان. ۴۱

۲-۳ ملاحظات نظری و مفهومی.. ۴۲

۲-۳-۱ رویکردها و دیدگاه های مربوط به توسعه. ۴۲

۲-۳-۱-۱ رویکرد توسعه پایدار ۴۲

۲-۳-۱-۲ زنان در توسعه پایدار ۴۳

۲-۳-۱-۳ اکوفمنیسم. ۴۴

۲-۳-۲ رویکردهای مربوط به برنامه ریزی و مدیریت شهری.. ۴۵

۲-۳-۲-۱ رویکرد عدالت فضایی در برنامه ریزی شهری.. ۴۵

۲-۳-۲-۲ نظریه مشارکت شهری.. ۴۷

۲-۳-۲-۳ حکمروایی خوب شهر. ۴۹

۲-۳-۲-۴ دیدگاه های مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری.. ۵۱

نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت.. ۵۱

نظریه مشارکت جان ترنر. ۵۱

نظریه مشارکت سری ارنشتاین.. ۵۲

نظریه مشارکتی دیوید دریسکل. ۵۳

۲-۳-۲-۵ دیدگاه مربوط به برنامه ریزی حمایتی.. ۵۴

۲-۳-۲-۶ برنامه ریزی جنسیتی.. ۵۵

۲-۳-۲-۷ نظریه توانمندسازی.. ۵۶

۲-۳-۲-۸ سیاست تباین.. ۶۰

۲-۳-۳ نظریات مربوط به حقوق شهروندی.. ۶۱

۲-۳-۳-۱ تی. اچ. مارشال. ۶۱

۲-۳-۳-۲ شهروندی در نظریات پست مدرن. ۶۲

۲-۳-۳-۳ نظریه آیریس ماریون یانگ.. ۶۲

۲-۳-۴ رویکرد فمنیستی.. ۶۴

۲-۳-۴-۱ جغرافیای فمنیستی.. ۶۶

۲-۳-۵ دیدگاه های مربوط به طراحی محیط های شهری.. ۶۸

۲-۳-۵-۱ دیدگاه ویلسون، والنتین و نیومن.. ۶۸

۲-۴ مفاهیم بنیادین شهر دوستدار زنان. ۷۰

۲-۴-۱ برابری جنسیتی و خشونت علیه زنان. ۷۰

۲-۴-۲ منشور اروپایی زنان در شهر. ۷۲

۲-۵ عوامل و موانع مرتبط با شکل گیری ایده و تحقق شهر دوستدار زن. ۷۶

۲-۵-۱ مسایل زنان در برنامه های توسعه کشور ۷۶

۲-۵-۲ زنان و مدریت شهری در ایران. ۷۹

۲-۵-۳ سیاستگذاری های فرهنگی.. ۸۰

۲-۵-۴ جنبش ها، انجمن ها و سازمان های زنان. ۸۳

بخش دوم: شهر دوستدار کودک.. ۸۶

۲-۶ معیارهای یک شهر دوستدار کودک.. ۸۷

بخش سوم: جمع بندی نظری و مفهومی.. ۸۹

مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن – خلیج – سل یو

قیمت فایل فقط ۱۵,۰۰۰ تومان. خرید. بصورت فایل ورد. همراه با منابع. ۲-۱ مقدمه. ۱۱. بخش اول: شهر دوستدار زن. ۱۳. ۲-۲ پیشینه پژوهش… ۱۳. ۲-۲-۱ تجربیات جهانی.. ۱۳. ۲-۲-۱-۱ پروژه شهر فراگیر، مونترال کانادا ۱۳. ۲-۲-۱-۲ پروژه شهر دوستدار زن سئول کره جنوبی.. ۱۶. ۲-۲-۱-۳ پروژه شهر امن، دهلی هندوستان. ۲۰. ۲-۲-۱-۴ برنامه شهر دوستدار زن …

مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن – فروشگاه ایرانیا

۱۲ بهمن ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن. بصورت فایل ورد. همراه با منابع. ۲-۱ مقدمه. ۱۱. بخش اول: شهر دوستدار زن. ۱۳. ۲-۲ پیشینه پژوهش… ۱۳. ۲-۲-۱ تجربیات جهانی.. ۱۳. ۲-۲-۱-۱ پروژه شهر فراگیر، مونترال کانادا ۱۳. ۲-۲-۱-۲ پروژه شهر دوستدار زن سئول کره جنوبی.. ۱۶. ۲-۲-۱-۳ پروژه شهر امن، دهلی هندوستان. ۲۰. ۲-۲-۱-۴ برنامه شهر …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :: پیشینه تحقیق

۸ بهمن ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه هویت دینی و شادمانی در دانشجویان قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان توضیحات دانلود مبانی نظری و پیشینه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان …

پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقپیشینه تحقیق, پیشینه تحقیق در مقاله, دانلود پیشینه تحقیق, جدول خلاصه پیشینه تحقیق, چند نمونه پیشینه تحقیق, نمونه جدول پیشینه تحقیق, چگونگی نوشتن پیشینه تحقیق در پایان نامه, نمونه ادبیات تحقیق, نمونه پیشینه تحقیق در پروپوزال معماری, ادبیات تحقیق شامل چیست؟, چارچوب نظری تحقیق در پایان …

[PDF]مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی پیاده مداری با تأکید بر رویکرد …

در بخش اول که به بررسی پیشینه تحقیقاتی، مبانی نظری و تجارب. جهانی معطوف بوده است، ترکیبی از استدالل قیاسی و استقرایی به کار گرفته شده و مدل مفهومی و عملیاتی تحقیق. تدوین گردیده است. استراتژی غالب در این مرحله توصیفی بوده است. در مرحله بعد پس از آزمون اولیه مدل و بومی. سازی، سنجش وضعیت در محدوده براساس مدل …

[PDF]بررسی ویژگی های شهر دوست داشتنی از نگاه کودکان – …

مبانی نظری. ۲.۱.شناخت کودک. در ابتدا برای شناخت صحیح موضوع،الزم است به تعریف کودک. بپردازیم تا موضوع از وضوح بیشتری برخوردار باشد. طبق تعریف …. رویکرد ” شهر دوستدار. کـودک ” شهر را به سمتی سوق می دهد که در آن کودکان نقش. مؤثری در مورد شهر خود داشته و نظرات آنها در تصمیمات شهری. ابراز شود و خانواده ها واجتماع نیز …

سنجش وضعیت شاخص‌های جهانی شهر دوستدار ِسالمند در کلان‌شهر …

هدف از این پژوهش سنجش شاخص‌های جهانی شهر دوستدار سالمند در شهر تهران است که سازمان بهداشت جهانی آن راتدوین کرده است. در این مقاله راهکارهای … فاضلی و ضیاچی نیز در پژوهشی به شناخت معیارهای شهر دوستدار زن از نظر زنان متعلق به پایگاه‌ها و تیپ‌های مختلف اجتماعی تهران، پرداخته‌اند (فاضلی و ضیاچی، ۱۳۹۳: ۵۹). با این حال بررسی …

[PDF]بررسی شهر دوستدار کودک واحساس شادی کودکان در شهر مشهد – …

توسط صفوی مقدم – ‏۲۰۱۶ – ‏مقالات مرتبط
شهروندان و به. خصو کودکان در کنار فعالیت. های آموزش شهر. وندی، از تأثیرگاذارترین روش. هاای. اهرایی برای تعمیق و ترویج فرهنگ شهروندی است؛ بنابراین در ایان مقالاه اشااره باه ماحا شاهر. دوستدار کودک داشته و ارتااآ آن با احسا شادی و نشاآ در شهر سنجیده شده است. ۲ . مبانی نظری تحقیق .۲. ۱ . مروری. بر. مفهوم. شهر. دوستدار. کودک. به. گزار. ش.

دانا فایل: مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن – DanaFile.ir

نوشته ای که در این قسمت مشاهده می کنید “مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن” نام دارد و در گروه بندی “مقاله کتاب پروژه” قرار گرفته و توضیحات بیشتر درباره آن در قسمت دریافت فایل آورده شده است. در این سایت انواع مختلف فایل های آموزشی و کاربردی مانند کتاب ها، مقاله ها، جزوه های درسی و دانشگاهی و همچنین نرم افزارهای کامپیوتر و …

مبانی نظری و پیشینه شهر دوستدار زن | VARTICLE

۱۶ دی ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم تعالی سازمانی (فصل دوم),پیشینه پژوهش تعریف مدل تعالی سازمانی,ادبیات نظری تاریخچه تعالی سازمانی,مبانی نظری انواع مدل های تعالی سازمانی,مزایای مدل تعالی سازمانی,کاربردهای تعالی سازمانی – مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و مفاهیم تعالی سازمانی (فصل دوم) …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *