مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۳۷۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۰

مبانی نظری و پیشینه مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲ـ۱ـ مقدمه………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲ـ۲ـ انواع تعهد سازمانی………………………………………………………………………………… ۱۷

۲ـ۲ـ۱ـ تعهد نسبت به سازمان…………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲ـ۲ـ۲ـ تعهد نسبت به مشتری…………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲ـ۲ـ۳ـ تعهد نسبت به خود………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲ـ۲ـ۴ـ تعهد نسبت به مردم……………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲ـ۲ـ۵ـ تعهد نسبت به وظیفه یا تکلیف…………………………………………………………………………. ۱۹

۲ـ۳ـ عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی………………………………………………………………………………… ۲۰

۲ـ۳ـ۱ـ ویژگی‌های شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………… ۲۰

۲ـ۳ـ۲ـ خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی……………………………………………………………………. ۲۱

۲ـ۳ـ۳ـ تأثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی………………………………………………. ۲۱

۲ـ۳ـ۴ـ ویژگی‌های سازمان و تعهد سازمانی……………………………………………………………………. ۲۲

۲ـ۴ـ وضعیت نقش و تعهد سازمانی…………………………………………………………………………….. ۲۳

۲ـ۵ـ تعریف مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ ۶ـ اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………….. ۳۰

۲ـ ۶ـ۱ـ مبانی فلسفی دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی………………………………………………………… ۳۲

۲ـ ۶ـ۲ـ دیدگاه کلاسیک…………………………………………………………………………. ۳۳

۲ـ ۶ـ۳ـ انتقادهای وارده به دیدگاه کلاسیک……………………………………………………………………. ۳۳

۲ـ ۶ـ۴ـ دیدگاه مسئولیت‌پذیری…………………………………………………………………………………… ۳۴

۲ـ ۶ـ۵ـ دیدگاه عمومی‌………………………………………………………………………… ۳۴

۲ـ۷ـ دیدگاه‌های موافقان و مخالفان مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها…………………………………………. ۳۵

۲ـ۷ـ۱ـ تغییر نیازها و توقعات عمومی…………………………………………………………………………… ۳۵

۲ـ۷ـ۲ـ التزام اخلاقی……………………………………………………………………………… ۳۵

۲ـ۷ـ۳ـ حفظ منابع محدود…………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲ـ۷ـ۴ـ محیط اجتماعی بهتر……………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲ـ۷ـ۵ـ حفظ منافع بلندمدت………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲ـ۷ـ ۶ـ ممانعت از گسترش قوانین و مقررات دولتی……………………………………………………….. ۳۷

۲ـ۷ـ۷ـ تعادل بین مسئولیت و قدرت……………………………………………………………………………. ۳۷

۲ـ۷ـ ۸ ـ وابستگی متقابل نظام‌اند…………………………………………………………………………………. ۳۷

۲ـ۷ـ۹ـ کمک در حل مشکلات اجتماعی……………………………………………………………………….. ۳۸

۲ـ۷ـ۱۰ـ بهبود چهره عمومی‌………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲ـ۷ـ۱۱ـ جلب منابع ارزشمند سازمان‌ها…………………………………………………………………………. ۳۸

۲ـ۷ـ۱۲ـ پیش‌گیری بهتر از درمان………………………………………………………………………………… ۳۹

۲ـ ۸ ـ دلایل مخالفان مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………….. ۳۹

۲ـ ۸ ـ۱ـ لزوم کسب حداکثر سود………………………………………………………………………………… ۳۹

۲ـ ۸ ـ۲ـ تعدد هدف‌های سازمان…………………………………………………………………………………. ۳۹

۲ـ ۸ ـ۳ـ هزینه مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………………….. ۴۰

۲ـ ۸ ـ۴ـ تضعیف تراز پرداخت‌های بین‌المللی………………………………………………………………… ۴۰

۲ـ ۸ ـ۵ـ برخورداری سازمان‌ها از قدرت کافی……………………………………………………………….. ۴۰

۲ـ ۸ ـ ۶ـ فقدان مهارت‌های اجتماعی…………………………………………………………………………… ۴۱

۲ـ ۸ ـ۷ـ عدم «حساب پس‌دهی»…………………………………………………………………………………. ۴۱

۲ـ ۸ ـ ۸ ـ ناتوانی شرکت‌ها در انتخاب گزینه‌های اخلاقی…………………………………………………. ۴۱

۲ـ۹ـ استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………… ۴۲

۲ـ۹ـ۱ـ اجابت قانون……………………………………………………………………………. ۴۲

۲ـ۹ـ۲ـ پاسخگویی بیش از خواسته قانون……………………………………………………………………….. ۴۲

۲ـ۹ـ۳ـ مخالفت اجتماعی………………………………………………………………………… ۴۳

۲ـ۹ـ۴ـ التزام اجتماعی…………………………………………………………………….. ۴۳

۲ـ۹ـ۵ـ پاسخگویی اجتماعی……………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲ـ۹ـ ۶ـ مساعدت اجتماعی………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲ـ۱۰ـ ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان………………………………………………………………………….. ۴۴

۲ـ۱۱ـ سطوح مسئولیت اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۴۵

۲ـ۱۲ـ مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان……………………………………………………………………… ۴۶

۲ـ۱۲ـ۱ـ مدل مسئولیت اجتماعی دیویس……………………………………………………………………….. ۴۶

۲ـ۱۲ـ۲ـ مدل سه‌بعدی مسئولیت اجتماعی کارول…………………………………………………………….. ۴۸

۲ـ۱۳ـ سیر تکاملی پاسخگویی اجتماعی سازمان………………………………………………………………. ۴۹

۲ـ۱۴ـ مرحله خط‌مشی………………………………………………………………………. ۵۰

۲ـ۱۵ـ مرحله یادگیری…………………………………………………………………….. ۵۰

۲ـ ۱۶ـ مرحله تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲ـ۱۷ـ مشکلات پذیرش و ایفای مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها…………………………………………….. ۵۱

۲ـ۱۸ـ روش‌های توجیهی مدیران در عدم انجام مسئولیت اجتماعی………………………………………. ۵۲

۲ـ۱۸ـ۱ـ «این کار واقعاً غیرقانونی و غیراخلاقی نیست»…………………………………………………….. ۵۲

۲ـ۱۸ـ۲ـ «این به نفع من (به نفع سازمان) است»………………………………………………………………. ۵۲

۲ـ۱۸ـ۳ـ «هیچ‌کس نخواهد فهمید»……………………………………………………………………………….. ۵۲

۲ـ۱۸ـ۴ـ «ازآنجایی‌که این کار به سازمان کمک می‌کند، سازمان از غیراخلاقی بودن آن چشم‌پوشی کرده، در عوض از من حمایت می‌کند»………… ۵۳

۲ـ۱۸ـ۵ـ «همه این کار را انجام می‌دهند»……………………………………………………………………….. ۵۳

۲ـ ۱۹ـ چه کسی از انجام مسئولیت اجتماعی سود می‌برد؟…………………………………………………. ۵۳

۲ـ۲۰ـ مدیریت مسائل اجتماعی…………………………………………………………………………………… ۵۴

۲ـ۲۱ـ به‌سوی مسئولیت اجتماعی بیشتر…………………………………………………………………………. ۵۵

۲ـ۲۲ـ تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان……………………………………………………….. ۵۸

۲ـ۲۲ـ۱ـ جلوگیری از غفلت مدیریت سازمان نسبت به محیط……………………………………………… ۵۸

۲ـ۲۲ـ۲ـ ایجاد مدیریت اثربخش………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲ـ۲۲ـ۳ـ افزایش عظمت، اعتبار و شهرت سازمان و بهبود چهره عمومی سازمان………………………. ۵۹

۲ـ۲۲ـ۴ـ ارائه خدمت مؤثر به مردم……………………………………………………………………………….. ۵۹

۲ـ۲۲ـ۵ـ مانع گریبان‌گیرشدن مشکلات جامعه به سازمان……………………………………………………. ۶۰

۲ـ۲۲ـ ۶ـ ایجاد توازن بین تعهدات و وظایف مختلف سازمان و مدیریت………………….. ۶۰

۲ـ۲۲ـ۷ـ مانع وارد شدن خسارات جبران‌ناپذیر به جامعه و بهبود وضع جامعه…………………………. ۶۰

۲ـ۲۲ـ ۸ ـ فراهم‌شدن زمینه ایجاد پاسخگویی اجتماعی در سازمان……………………………………….. ۶۱

۲ـ۲۲ـ۹ـ موفقیت، ادامه بقا سازمان و توسعه پایدار سازمان…………………………………………………. ۶۱

۲ـ۲۲ـ۱۰ـ مانع از بین رفتن ارزش‌های انسانی و اخلاقی……………………………………………………. ۶۲

۲ـ۲۲ـ۱۱ـ برقراری تعادل بین مسئولیت و قدرت سازمان…………………………………………………… ۶۳

۲ـ۲۲ـ۱۲ـ بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه…………………………………………………………………….. ۶۳

۲ـ۲۲ـ۱۳ـ نائل‌شدن سازمان به اهداف و منافع بلندمدت…………………………………………………….. ۶۳

۲ـ۲۲ـ۱۴ـ کاهش دخالت‌های دولت…………………………………………………………………………….. ۶۴

۲ـ۲۲ـ۱۵ـ باعث هماهنگ‌شدن سازمان‌ها با تغییر نیاز‌ها و توقعات عمومی………………………………. ۶۵

۲ـ۲۲ـ ۱۶ـ حفظ منابع محدود ……………………………………………………………………………………. ۶۶

۲ـ۲۲ـ۱۷ـ ایجاد شاخص ارزیابی مدیران……………………………………………………………………….. ۶۶

۲ـ۲۳ـ اخلاق و اخلاق کار…………………………………………………………………………………………. ۶۶

۲ـ۲۴ـ مسئولیت اجتماعی و اخلاق کار………………………………………………………………………….. ۶۸

۲ـ۲۵ـ خودکنترلی در اجرای مسئولیت‌های اجتماعی…………………………………………………………. ۶۹

۲ـ ۲۶ـ پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………… ۷۲

۲ـ ۲۶ـ۱ـ تأثیر مسؤولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی……………………………………………….. ۷۲

تعهد سازمانی – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تاثیر انگیزش شغلی و فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی، با نقش میانجی رضایت شغلی در کارکنان بانک ملی. ۹, خرداد, ۱۳۹۶ /۱ … بررسی تاثیر عدالت و اعتماد بر تعهد سازمانی در بین کارکنان شرکت های بزرگ و متوسط. ۷, خرداد … بررسی وفاداری رفتاری از طریق مسئولیت اجتماعی شرکت ها با در نظر گرفتن نقش واسط دخالت و تعهد سازمانی.

مبانی نظری تعهد سازمانی – مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بررسی تأثیر عدالت سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر بروز رفتار شهروندی سازمانی, کنفرانس تحقیق در رفتار و علوم اجتماعی, ۱۳۹۳. بررسی تاثیر مولفه های عدالت سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان, دومین همایش علوم مدیریت نوین, ۱۳۹۲. بررسی رابط سکوت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان, اولین کنفرانس مدیریت و اقتصاد با …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت اجتماعی سازمان – …

موضوع مسئولیت اجتماعی از مباحث جدیدی است که مورد توجه محققان و دانشجویان رشته مدیریت قرار گرفته است. مواردی از قبیل بازاریابی سبز، مسئولیت اجتماعی سازمان، مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان و …. همگی گویایی این امر هستند. در این راستا و در این فایل ۲۸ صفحه از مبانی نظری و ادبیات آماده برای استفاده در فصل ۲ پایان نامه …

[PDF]ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﻲ

توسط سلطانی – ‏۲۰۱۶
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ – ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻧﻈﺮی و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ. اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﻣﺮور ادﺑﻴﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺬ. ﺷﺘﻪ ﻣـﻲ. ﺗـﻮان ﻳـﻚ ﭘﺎﻳـﻪ ﻧﻈـﺮی ﻻزم ﺑـﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻣﺴـ. ﺌﻮ. ﻟﻴﺖ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﻫﺮ ﻳـﻚ از ﺟﻨﺒـﻪ. ﻫـﺎی. ﻣﺴ. ﺌﻮ. ﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. (. ذی. ﻧﻔﻌﺎن، ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و دوﻟﺖ. ) ﺑﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ. ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. (. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﻫ. ﺎﻫﻤ. ﻨﮕﻲ، ﻣﺸﺘﺮی. ﻣﺪاری و ﻧﻮآوری. ) ﺣﻮزه.

PMD46-مسئولیت پذیری اجتماعی- مبانی و چارچوب نظری …

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد مسئولیت پذیری اجتماعی. بخشی از متن: امروزه سازمانها و کسب و کارها با چالش جدیدی روبرو شده اند؛ بطوریکه جهت بقا و موفقیتشان لازم است بین نظامهای اقتصادی و اجتماعی شان رابطه ایجاد کنند؛ عملکرد اجتماعی سازمان هم برآوردکننده ارزشهای اخلاقی و هم ارزشهای …

مبانی نظری مطالعه باتمن و استراسر درباره تعهد سازمانی

در مطالعه‌ای که توسط باتمن و استراسرصورت گرفت، ارتباط متغیرهای زیر با تعهد سازمانی سنجیده شده است: ۱. رفتار تشویقی رهبر ۲. رفتار تنبیهی رهبر ۳. ویژگی‌های شغل ۴. تمرکز ۵. نیاز به موفقیت ۶. جایگزین‌های شغلی در خارج از سازمان. ۷. استرس شغلی ۸. رضایت شغلی ۹. سن ۱۰. تحصیلات ۱۱. سابقه خدمت ۱۲. سابقه در مسیر شغلی …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی – آپارات

▶ ۰:۲۱

۳ آذر ۱۳۹۶
محسن برای دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی از لینک زیر استفاده کنید. https://goo.gl/1f2fwU مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانی.

مبانی نظری ،ادبیات ،پیشینه تحقیق در مورد تعهد سازمانی – …

▶ ۰:۲۴

۲۲ آذر ۱۳۹۶
پارس پروژه برای دانلود مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد تعهد سازمانی به آدرس ذیل مراجعه نمایید. https://goo.gl/

[DOC]hoviat sazmani

مبانی نظری و پیشینه تحقیق. هویت سازمانی. ۲-۱) مقدمه. در این فصل که تحت عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق می باشد، به موشکافی متغیرها پرداخته می شود. … هویت جمعی یا گروهی که معرف احساس تعلق فرد به گروه‌های اجتماعی یا واحدهای جمعی نظیر: خانواده، طبقه اجتماعی، سازمان، گروه، قوم و ملت و احساس تعهد و وفاداری در برابر آن‌ها است.

مبانی نظری و تئوری های متغیر های مربوط به رشته مدیریت | Ali …

۵ آبان ۱۳۹۶ – بسته های مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت و حسابداری · مبانی نظزی مسئولیت پذیری اجتماعی · مبانی نظری کیفیت زندگی کاری · مبانی نظری عملکرد سازمانی · مبانی نظری تعهد سازمانی · مبانی نظری عدالت سازمانی · مبانی نظری سرمایه اجتماعی · مبانی نظری مدیریت استعداد · مبانی نظری مهارت های ارتباطی با …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *