مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۶۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۶۷

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱. مقدمه: ۱۴

۲-۲. گستره نظری مسأله مورد پژوهش… ۱۴

۲- ۲-۱ . مفهوم خشونت.. ۱۴

۲-۲-۱-۱. تاریخچه خشونت خانوادگی.. ۱۴

۲-۲-۱-۲. تعریف خشونت.. ۱۵

۲-۲-۱-۳. تعریف خشونت خانوادگی نسبت به زنان. ۱۶

۲-۲-۱-۴. شیوع خشونت.. ۱۷

۲-۲-۱-۵. طبقه بندی خشونت.. ۱۸

۲-۲-۱-۵-۱. خشونت بدنی یا فیزیکی: ۱۹

۲-۲-۱-۵-۲. خشونت روانی: ۲۰

۲-۲-۱-۵-۳. خشونت جنسی: ۲۰

۲-۲-۱-۵-۴. خشونت اقتصادی: ۲۱

۲-۲-۱-۶. عوامل مؤثر در ارتکاب خشونت.. ۲۲

۲-۲-۱-۷. انواع خشونت در خانواده طبق مشخصات قربانی.. ۲۵

۲-۲-۱-۷-۱. خشونت بین همسران: ۲۵

۲-۲-۱-۷-۱-۱. خشونت شوهر نسبت به زن: ۲۵

۲-۲-۱-۷-۱-۲. خشونت زن نسبت به شوهر: ۲۶

۲-۲-۱-۷-۲. خشونت نسبت به کودکان (کودک آزاری): ۲۷

۲-۲-۱-۷-۳.خشونت بین فرزندان: ۲۸

۲-۲-۱-۷-۴.خشونت نسبت به سالمندان: ۲۸

۲-۲-۱-۸. عوارض و تبعات خشونت خانوادگی علیه زنان. ۲۹

۲-۲-۱-۸-۱. عوارض جسمانی خشونت: ۲۹

۲-۲-۱-۸-۱-۱. قتل: ۲۹

۲-۲-۱-۸-۱-۲. صدمات جدی: ۳۰

۲-۲-۱-۸-۱-۳. صدمات دوران بارداری: ۳۰

۲-۲-۱-۸-۱-۴. حاملگی زودهنگام و ناخواسته: ۳۰

۲-۲-۱-۸-۱-۵. بیماری های مقاربتی، شامل HIV/AIDS: 30

۲-۲-۱-۸-۱-۶. استعداد ابتلا به سایر بیماری ها: ۳۰

۲-۲-۱-۸-۲. عوارض روانی خشونت: ۳۰

۲-۲-۱-۹-۱. تئوری روان تحلیلی: ۳۱

۲-۲-۱-۹-۲. تئوری رفتارگرایی: ۳۲

۲-۲-۱-۹-۳. تئوری انتقال میان نسلی: ۳۳

۲-۲-۱-۹-۴. تئوری ناکامی پرخاشگری: ۳۳

۲-۲-۱-۹-۵. تئوری شناختی: ۳۴

۲-۲-۱-۹-۶. تئوری زیست شناسی اجتماعی: ۳۴

۲-۲-۱-۹-۷. تئوری منابع: ۳۵

۲-۲-۱-۹-۸. نظریه کنترل اجتماعی: ۳۶

۲-۲-۱-۹-۹. تئوری سیتمی خانواده: ۳۶

۲-۲-۱-۱۰. خشونت علیه زنان: ۳۸

۲-۲-۱-۱۱. خشونت علیه زنان و انواع آن (از نظر نوع و زمان وقوع) ۳۸

۲-۲-۱-۱۱-۲. خشونت در شیرخواری.. ۳۹

۲-۲-۱-۱۱-۳. خشونت در کودکی: ۳۹

۲-۲-۱-۱۱-۴. خشونت در نوجوانی و بزرگی: ۴۰

۲-۲-۱-۱۱-۵. خشونت در پیری: ۴۰

۲-۲-۱-۱۲. انواع خشونت علیه زنان: ۴۰

۲-۲-۱-۱۳. خشونت خانگی.. ۴۳

۲-۲-۲. هوش هیجانی.. ۴۳

۲-۲-۲-۱. مفهوم هوش… ۴۳

۲-۲-۲-۲. تعریف هوش… ۴۴

۲-۲-۲-۳. انواع هوش… ۴۶

۲-۲-۲-۴. هوش هیجانی.. ۴۷

۲-۲-۲-۵. تعاریف هوش هیجانی.. ۴۸

۲-۲-۲-۶. ابعاد هوش هیجانی.. ۵۰

۲-۲-۲-۶-۲. آگاهی اجتماعی: ۵۰

۲-۲-۲-۶-۳. مدیریت روابط: ۵۱

۲-۲-۲-۶-۴. خودکنترلی: ۵۱

۲-۲-۲-۷. دیدگاه های هوش هیجانی.. ۵۱

۲-۲-۲-۷-۱. دیدگاه توانمندی (پردازش اطلاعات) ۵۲

۲-۲-۲-۷-۲. دیدگاه مختلط: ۵۲

۲-۲-۲-۸. مدل های هوش هیجانی.. ۵۳

۲-۲-۲-۸-۱. مدل توانایی هوش هیجانی سالووی و مایر. ۵۳

۲-۲-۲-۸-۲. مدل مختلط هوش هیجانی بار– ان. ۵۴

۲-۲-۲-۸-۳. مدل ترکیبی هوش هیجانی.. ۵۶

۲-۲-۲-۹. الگوی هوش هیجانی: ۵۷

۲-۲-۲-۹-۱. مشهورترین الگوهای هوش هیجانی: ۵۸

۲-۲-۲-۹-۱-۱. الگوی توانایی سالووی و مایر: ۵۸

۲-۲-۲-۹-۱-۲.الگوی غیر شناختی بار- آن: ۵۸

۲-۲-۲-۹-۱-۳. الگوی شایستگی گلمن: ۵۸

۲-۲-۲-۱۰. سیر تاریخی هوش هیجانی: ۵۹

۲-۲-۲-۱۱.سیر تکاملی هوش هیجانی: ۶۰

۲-۲-۲-۱۲.ویژگی های افرادی که هوش هیجانی بالا دارند. ۶۰

۲-۲-۲-۱۳.اندازه گیری هوش هیجانی.. ۶۱

۲-۲-۲-۱۳-۱. مقیاس ترجیحی: ۶۱

۲-۲-۲-۱۳-۲. مقیاس عملکردی: ۶۱

۲-۲-۲-۱۴. اهمیت هوش هیجانی در زندگی.. ۶۲

۲-۳. بررسی پیشینه مطالعاتی.. ۶۵

۲-۳-۱ پژوهش های انجام شده در خارج کشور: ۶۵

۲-۳-۲. پژوهش های انجام شده در ایران: ۶۹

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان …

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان اطلاعات کلی فایل در مورد مطلب مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان را مشاهده نمایید و می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید. مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان …

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان …

مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان دانلود فایل دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx تعداد صفحات ۶۷ حجم فایل ۲۶۹ کیلو بایت بصورت فایل ورد همراه با منابع ۲-۱. مقدمه: ۱۴ ۲-۲. گستره نظری مسأله مورد پژوهش… ۱۴ ۲- ۲-۱ . مفهوم خشونت.. ۱۴ ۲-۲-۱-۱. تاریخچه […]

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و جرات ورزی|zx14872

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و جرات ورزی مطلب مورد نظر دربار هی مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و جرات ورزی می باشد و با توجه به توضیحات آمده می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید. مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی و جرات ورزی …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :: پیشینه تحقیق

۸ بهمن ۱۳۹۶ – مبانی نظری و پیشینه هویت دینی و شادمانی در دانشجویان قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان توضیحات دانلود مبانی نظری و پیشینه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران … مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی های شخصیتی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …. مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان.

هوش هیجانی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

هوش عاطفی، هوش احساسی یا هوش هیجانی (به انگلیسی: Emotional intelligence | EI) شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. به عبارت … مدل گُلمن که امروزه به طور وسیعی به رسمیت شناخته شده است، این مدل می‌گوید، به این معنا نیست که وقتی فردی، دارای هوش عقلی یا بهرهٔ هوشی (IQ) بالایی است، لزوماً دارای هوش هیجانی بالا نیز هست.

هوش هیجانی، پیشینه و رویکردها از نگاه دین و روان‌شناسی | روان …

۲۰ اسفند ۱۳۹۰ – No.3, Fall 2011 رحیم میردریکوندی* چکیده هدف مقاله حاضر این است که با رویکردی علمی – دینی و به روش نظری، هوش هیجانی را از نگاه روان‌شناسی و اسلام، … امروزه وقتی واژه تاریخچه را به کار می‌برند مراد تاریخچه رسمی و تدوینی است؛ یعنی زمانی که اصول و مبانی یک علم استخراج، فصل‌بندی و تدوین شده و به صورت رسمی و …

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

… دوم) مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم فرسودگی وحمایت شغلی (فصل دوم) مبانی نظری و پیشینه پژوهش لکنت زبان(فصل دوم) مبانی نظری و پیشینه پژوهش کیفیت خدمات مراکز آموزشی(فصل دوم) مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه) مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلالات یادگیری(فصل دوم) مبانی نظری و …

پایان نامه رابطه ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی با …

ابعاد جهت گیری مذهبی و هوش هیجانی به عنوان متغیرهای پیش بین و رضایت مندی زناشویی به عنوان متغیر ملاک وتجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از … بر این،رضایت زناشویی با کاهش بروز اختلالات روانی مانند اضطراب در هر دو زوج،افسردگی در زنان،سوء مصرف الکل در مردان،مشکلات جنسی در هر دو طرف،مرتبط است(نظری،۱۳۹۳).

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی – …

فروشگاهی آنلاین با ارائه خدمات دانلود رایگان فایل و پروژه های جدید دانشجویی,پروپوزال,پرسشنامه,مقالات ترجمه شده,مقاله,تحقیق,پاورپوینت,تم,قالب. … مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان. مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان. توضیحات بیشتر دانلود ۱۵,۰۰۰ تومان …

بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده …

۱۷ بهمن ۱۳۹۶ – پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان انجام گرفت.. همچنین در ادامه از خرده مقیاس های هوش هیجانی جهت پیش بینی خشونت اعمال شده در معلمان زن استفاده شد، .به همین منظور ۲۸۰ نفر از معلمان زن با روش نمونه گیری خوشه ای از بین جامعه فرهنگیان شهر بندرعباس انتخاب شدند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *