پاورپوینت توزیع میانگین نمونه

پاورپوینت توزیع میانگین نمونه

دانلود پاورپوینت توزیع میانگین نمونه
بررسی توزیع میانگین نمونه
پاورپوینت جامع و کامل توزیع میانگین نمونه
کاملترین پاورپوینت توزیع میانگین نمونه
پکیج پاورپوینت توزیع میانگین نمونه
مقاله توزیع میانگین نمونه
تحقیق توزیع میانگین نمونه
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۰

پاورپوینت توزیع میانگین نمونه

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۴۴

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۲۰ صفحه

توزیع میانگین نمونه توزیع نمونه برداری اگر از یک جامعه ٧٠ میلیون نفری نمونه‌های ١٠٠٠ نفری بگیریم و میانگین فشار خون سیستولی افراد هر نمونه را تعیین کنیم، این میانگین ها لزوماً با هم برابر نخواهند بود.
این میانگین ها لزوماً با میانگین کل جامعه ی ٧٠ میلیون نفری نیز برابر نیستند.
اگر این نمونه برداری را بار ها تکرار کنیم، می‌توان برای این میانگین ها هم یک نمودار توزیع رسم کرد. به چنین نموداری اصطلاحاً «نمودار توزیع میانگین‌ها» یا «نمودار توزیع نمونه‌برداری» گفته می شود. تعریف توزیع نمونه برداری توزیع احتمالی آماره نمونه است که با تکرار نمونه گیری از جامعه با نمونه هایی از اندازه n حاصل می شود.

آماره: میانگین،میانه و…. خواص توزیع نمونه گیری میانگین میانگین میانگین نمونه ها برابر است با میانگین جامعه

انحراف معیار میانگین نمونه ها برابر است با انحراف معیار جامعه تقسیم بر جذر حجم نمونه

و خطای معیار میانگین نامیده می شود.

مثال تمام نمونه های دو تایی ممکن (با جایگذاری) را از جامعه {۵،۱۰،۱۵،۲۰} بدست آورید و تحقیق کنید آیا میانگین میانگین نمونه ها با میانگین جامعه برابر است؟ Population
5
10
15
20 توزیع احتمال انتخاب هر عضو از جامعه این نمودار نشان می دهد که همه افراد جامعه شانس انتخاب برابر دارند. تمام نمونه های دو تایی ممکن توزیع میانگین نمونه ها شکل توزیع میانگین نمونه ها
متقارن و شبیه توزیع نرمال است
قضیه حد مرکزی اگر یک نمونه تصادفی (n>=30) n تایی که از یک جامعه دلخواه با میانگین μو انحراف معیار σ انتخاب شود

توزیع میانگین نمونه به صورت نرمال خواهد بود اگر جامعه نرمال باشد

برای هر تعداد از حجم نمونه توزیع میانگین نمونه ها نرمال خواهد بود. مثال اگر عمر لامپ های تولیدی یک کارخانه میانگین ۵۳ ماه و انحراف معیار ۶ ماه داشته باشد. احتمال اینکه میانگین نمونه ی ۳۶ تایی ۱)کمتر از ۵۲ باشد ۲) بیشتر از ۵۴ باشد ۳) بین ۵۱ و ۵۵ باشد، چقدر است؟ اگر از جامعه ای با نسبت مشخص p نمونه ای با حجم زیاد انتخاب کنیم، نسبت برآورد شده از نمونه، دارای توزیع نرمال با میانگین p و واریانس p(1-p)/n خواهد بود. مثال اگر نسبت افرادی که دارای بیماری قلبی هستند ۰.۰۶ باشد احتمال اینکه در نمونه ای ۲۵ تایی نسبت برآورد شده کمتر از ۰.۰۵ باشد، بین ۰.۰۵ و ۰.۰۸ باشد و بیشتر از ۰.۰۷ باشد چقدر است؟ فاصله اطمینان فاصله ای از دامنه متغیر تصادفی که احتمال قرار گرفتن پارامتر واقعی جامعه در آن فاصله برابر احتما معینی باشد.
این احتمال معمولا ۹۰% ۹۵% یا ۹۹% فرض می شود.

ساختن فاصله اطمینان برای پارامتر جامعه فاصله اطمینان برای میانگین جامعه فاصله اطمینان برای نسبت جامعه مثال میانگین وزن ۱۰۰ نوزاد در هنگام تولد ۲.۱ کیلوگرم و واریانس ۲۵ گزارش شده است. فاصله اطمینان ۹۵% برای میانگین وزن نوزادان در هنگام تولد بدست آورید. مثال پس از معاینه۱۰۰ دانش آموز دوره راهنمایی معلوم شد که ۲۰ نفر از آنها ضعف بینایی دارند. فاصله اطمینان ۹۵% برای نسبت دانش آموزان راهنمایی که ضعف بینایی دارند بدست آورید.


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

[PPT]توزیع نرمال

توزیع نرمال. تمرین ۱: اگر میانگین فشار خون در جامعه ۱۲ و انحراف معیار آن ۱ باشد: چند درصد مردم فشار خون بالای ۱۴ دارند؟ چند درصد مردم فشار خون کمتر از ۱۱ دارند؟ ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱. فشار خون. احتمال. ۲.۵%. ۲.۵%. ۹۵%. ۶۶%. توزیع نمونه برداری. جزیره ۹ نفری! به این منحنی ها، منحنی های توزیع نمونه برداری میانگین (sampling …

پاورپوینت توزیع میانگین نمونه – مرسی وب| مرکز آموزشی

۲۰ دی ۱۳۹۶ – پاورپوینت توزیع میانگین نمونه, دانلود پاورپوینت توزیع میانگین نمونه,بررسی توزیع میانگین نمونه,پاورپوینت جامع و کامل توزیع میانگین نمونه,کاملترین پاورپوینت توزیع میانگین نمونه,پکیج پاورپوینت توزیع میانگین نمونه,مقاله توزیع میانگین نمونه,تحقیق توزیع میانگین نمونه. دسته بندی فایل : …

[PPT]قضیه حد مرکزی

توزیع میانگین نمونه. سعید موسوی. توزیع نمونه برداری. اگر از یک جامعه ٧٠ میلیون نفری نمونه‌های ١٠٠٠ نفری بگیریم و میانگین فشار خون سیستولی افراد هر نمونه را تعیین کنیم، این میانگین ها لزوماً با هم برابر نخواهند بود. این میانگین ها لزوماً با میانگین کل جامعه ی ٧٠ میلیون نفری نیز برابر نیستند. اگر این نمونه برداری را بار ها …

[PPT]PowerPoint Presentation – uploads.pptfa.com

آزمون آماری میانگین جمعیت در توزیع نرمال هنگامی که واریانس معلوم است. آماره آزمون. رد فرض صفر اگر. آزمون آماری میانگین جمعیت در توزیع نرمال هنگامی که واریانس نامعلوم است. آماره آزمون. رد فرض صفر اگر. میانگین وزن مردان در جامعه ای برابر با ۷۰ کیلوگرم است. یک نمونه تصادفی به حجم ۲۰ نفر از مردان جامعه انتخاب و مشاهده می شود که …

[PDF]ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری

ﺗﻮزﯾﻊ داده ﻫﺎ از ﻧﻮع ﻧﺮﻣﺎل و. اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری( σ. ) ﻣﻌﻠﻮم ﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺮﻣﻮل ﺑﺎﻻ ا. ز σ. ﺑﻪ ﺟـﺎی s. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻣﺜﺎل: ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی ﻫﻮش را ﺑﺮای ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮآورد ﮐﻨﺪ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻘﺼـﻮد ﯾـﮏ ﮔـﺮوه. ۱۰۰. ﻧﻔﺮی را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺗﺼﺎدﻓﯽ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺰﯾﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﺴﺖ ﻫﻮش ﺑﺮ رو. ی آﻧﺎن اﺟـﺮاء ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻫﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﻤﻮﻧﻪ. ۹۰. و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر. ۴. اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن.

[PPT]توزیع نرمال

چند درصد مردم فشار خون کمتر از ۱۱ دارند؟ ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱. فشار خون. احتمال. ۲.۵%. ۲.۵%. ۹۵%. ۶۶%. توزیع نمونه برداری. خصوصیات:نمونه های متعدد: میانگین همه توزیع نرمال ها برابر میانگین جامعه است. با افزایش اندازه نمونه انحراف معیار منحنی نرمال کاهش می یابد. معرفی SEM (SD x) SDx = σ/ n; توزیع میانگین یک توزیع نرمال است …

[PPT]فرض آزمون

۱- حجم نمونه. ۲- انحراف معیار جامعه معلوم است یا خیر. ۱۵. آزمون فرضیه مقایسه میانگین جامعه باعدد ثابت. در این حالت فرضیه های صفرو یک، یکی از حالتهای زیر می توان باشد: معلوم. مجهول. (واریانس جامعه). ۱۶. الف-وقتی واریانس جامعه معلوم و داده ها توزیع نرمال دارند : آماره آزمون. ب-وقتی واریانس جامعه مجهول و داده ها توزیع نرمال دارند : آماره آزمون.

[PPT]آزمون فرضیه آماری میانگین دو جامعه جامعه آماری

مثال۱) بررسی ها نشان می دهد که توزیع وزن شیشه های تولید شده در یک کارخانه بزرگ نرمال و انحراف معیار آن ۲۱ تن است . از آنجا که سنجش وزن شیشه ها بطور روزانه ممکن نیست یک نمونه ۵۰ قطه ای از تولیدات انتخاب شده که میانگین وزن آن ۸۷۱ تن است. در سطح اطمینان ۹۰ درصد میانگین واقعی شیشه های تولید شده را در طی یک روز محاسبه کنید.

[PPT]PowerPoint Presentation – رفیع زاده

یادآوری- همانطور که قبلا اشاره شد در هر آزمایش آماری تعدادی حادثه یا پیشامد وجود دارد که اگر این حادثه ها را در داخل دو آکولاد به صورت مجموعه بنویسیم به آن فضای نمونه می گویند. ۴. متغیر تصادفی … همان طور که در جداول تجربی از میانگین بحث می شود در جداول توزیع احتمال هم برای متغییر تصادفی x میانگین تعریف می شود. معمولا در جداول …

[PPT]Slide 1

ت- میانگین پیراسته. ب- میانگین هندسی. اگر Xn,…,X2,X1 یک نمونه به حجم n از جامعه مورد بررسی باشد میانگین هندسی از رابطه زیر بدست می آید و با علامت G نمایش داده … جدول توزیع فراوانی. طول کلاس : محاسبه میانگین و واریانس در جدول توزیع فراوانی :. میانگین حسابی. میانگین هندسی. میانگین هارمونیک. واریانس. ۱,۲,…,k. محاسبه نما در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *