پاورپوینت موضوعات دین شناسی، نبوت، امامت درس اندیشه اسلامی ۲

پاورپوینت موضوعات دین شناسی، نبوت، امامت درس اندیشه اسلامی ۲

دانلود پاورپوینت موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲
بررسی موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲
پاورپوینت جامع و کامل موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲
کاملترین پاورپوینت موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲
پکیج پاورپوینت موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲
مقاله موضوعات دین شن
دسته بندی پاورپوینت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۶۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۷۶

پاورپوینت موضوعات دین شناسی، نبوت، امامت درس اندیشه اسلامی 2

فروشنده فایل

کد کاربری ۸۰۴۴

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : ۱۷۶ صفحه

بسم الله الرحمن الرحیم اندیشه اسلامی۲ ۲ مباحث کلی
دین شناسی
نبوت
امامت
تعریف دین:
لغوی:جزا، تسلیم،کرنش،سرسیاری امده
اصطلاحی:
عام:مجموعه ای ازتعالیم اعتقادی،اخلاقی وقوانبن ومقررات(حق یاباطل)
خاص:اعتقادبه افریننده ای برای جهان وانسان ودستورات متناسب با ان عقاید
اخص:تعریف ایین اسلام به معنی واقعی که بر دورکن استوار است ۱-خای یگانه که جهان را به حکمت افریده وبه عدل برپا داشته.
۲-برنامه برای حرکت به سوی هدف را دارد. ۳ راههای دین پژوهی:
راه عقل:روش حکما وفلاسفه با استدلالهای عقلی
راه وحی: روش انبیا با بهره گیری ازقران
راه نقل :روش اهل حدیث با بهره گیری از سنت
راه عرفان: یا روش کشف وشهود
راه تلفیق :(عقل+وحی+سنت)جامع وکاملترین روش ۴ چرا روش تلفیقی جامع وکاملترین روش در دین پژوهی است؟
۱- بخشی ازموضوعات تنها با روش عقلی قابل اثباتند مانند اثبات وجود خدا وصفات او
۲-برخی منحصر در روش نقلی است وخارج از قلمرو عقل مانند عالم پس از مرگ
لذا در روش تلفیقی تمام اموررا می توان با بهره گیری از این روشها اثبات کرد. ۵ وحی وپیامبری ۶ ۷ ۱- تعریف و ضرورت نبوت
الف) معنا و مفهوم پیامبر
ب) معنا و مفهوم وحی
۱-ب) معنای لغوی وحی۲-ب) وحی در قرآن
ج)ضرورت وحی و پیامبری۱:
– ج) صفات خداوند۲- ج) جاودانگی انسان
۳ـ ج) حدود عقل بشری۴- ج)شبهه منکران

۸ ۱- تعریف و ضرورت نبوت تقسیم بندی مباحث نبوت: ۱- عامه ۲- خاصه
نبوت عا مه: مجموعه مباحثی که پیامبر معینی اختصاص ندارد و درباره امورمشترک پیامبران بحث می کند.
نبوت خاصه: به مباحثی اطلاق می شود که درباره نبوت یکی از پیامبران مانند حضرت محمد صلی الله علیه واله وسلم بحث و گفتگو می کند.

۹ ۱۰ الف) معنا و مفهوم پیامبر تعریف:
پیامبر‏‏‎ بشری است که برای هدایت انسانها برانگیخته
شده تا معارفی را بدون واسطه انسانی دیگر از مبدا الهی دریافت و ابلاغ کند.

۱۱۰/کهف:قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی
۳/النجم:وما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی
۳۵/نحل:فهل علی الرسل الا البلاغ المبین ۱۱ ۱۲ درتعریف قبل چند قید وجود دارد :
۱- پیامبر بشر است
۲- پیامبران برای هدایت انسانها آمده اند.
۳- پیامبران برانگیخته شده از سوی خدا هستند
۴- میراث پیامبران مجموعه معارف نظری و عملی خاصی است که بینشی نو و روشی دیگر در زندگی انسانها ایجاد کرده است.
۵- یکی از وظایف مهم پیامبران دریافت پیام الهی است.
ضرورت وجود پیامبر با توجه به وجود عقل:
بخشی از معارف خارج از برد عقلند ولذا برای کسب ان معارف نیاز به وحی وپیامبر است
۱۵۱/بقره:یعلمکم مالم تکونوا تعلمون ۱۳ ۱۴ ب) معنا و مفهوم وحی دریافت پیام الهی که از به عنوان وحی تعبیر می گردد یکی ازوظایف اساسی پیامبران است.
حقیقت وحی دست یافتنی نیست زیرا پدیده وحی یک پدیده طبیعی قابل شناخت با ابزار متعارف عمومی و علمی نیست.
۱۵ ۱- ب) معنای لغوی وحی
واژه وحی و مشتقات آن در لغت دارای معانی مختلف و
کاربردهای گوناگون آن: نظیر: اشاره‏‏‏‎ْ، سرعت، تفهیم و القای پنهانی مطلبی به دیگران، اعلام در خفا، نوشتن
تعریف لغت شناسان: جامع تمام معانی و کاربردهای ویژه وحی ((تفهیم و القای سریع و نهانی )) است که متوجه خاص مخاطب بوده و بر دیگران پوشیده است. مفهوم وحی: وحی پدیده ایست خارق العاده(با رمز وراز) میان خداوند وانسانهای بر گزیده ۱۶ ۱۷ ۲-ب) وحی در قرآن معانی وحی در قرآن:
۱- اشاره پنهانی :مانند زکریا ومریم
۲- هدایت غریزی:مانند زنبور عسل
۳- الهام:مانند مادر موسی
۴- وحی تشریعی یا رسالتی ویژه پیامبران
۱۸ طبق آیات قرآن راههای ارتباط پیامبران با خدا
منحصر(وحی نبوی و ارسالی) به سه راه بوده است:
۱- وحی مستقیم
۲- ایجاد صوت از پشت حجاب
۳- القای وحی به وسیله فرشته


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

پاورپوینت موضوعات دین شناسی، نبوت، امامت درس اندیشه …

دانلود پاورپوینت موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲ بررسی موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲ پاورپوینت جامع و کامل موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲ کاملترین پاورپوینت موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲ پکیج پاورپوینت موضوعات دین شناسی نبوت امامت …

[PDF]ﺧﻼﺻﻪ ی ﮐﺘﺎب اﻧﺪﯾﺸﻪ ی اﺳﻼﻣﯽ ۲ – دفتر فرهنگ دانشگاه آزاد اسلامی …

۲. دﯾﻦ ﺑﺎﻃﻞ. : دﯾﻨﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺗﺤﺮﯾﻒ داده ﺑﺎﺷﺪ . دﯾﻦ از دﯾﺪﮔﺎه ﻗﺮآن. : ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﻼم آﻣﺪه ﮐﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ، ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﺰ. اﯾﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﻫﺮﮔﺰ از وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ . ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ دﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ. : ﻗﺪﻣﺖ دﯾﻦ ﺣﻖ ، ﺧ. ﻠﻘﺖ ﺣﻀﺮت آدم (ع) و ﺣﻮا. ﺗﻤﺎم ادﯾﺎن از آدم ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻢ دارای اﺻﻮل ﻣﺸﺘﺮک و ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽ و اﺣﮑﺎم ﻋﻤﻠﯽ در ﻫﻤﺎن راﺳﺘﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ . ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ : ﺗﻮﺣﯿﺪ ، ﻣﻌﺎد ، ﻧﺒﻮت. ﻓﻄﺮی ﺑﻮدن دﯾﻦ. : اﺻﻮل و اﺣﮑﺎم …

پاورپوینت موضوعات دین شناسی، نبوت، امامت درس اندیشه …

۲ آذر ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲ بررسی موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲ پاورپوینت جامع و کامل موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲ کاملترین پاورپوینت موضوعات دین شناسی نبوت امامت درس اندیشه اسلامی ۲ پکیج پاورپوینت موضوعات دین …

دانلود پاورپوینت اندیشه اسلامی ۲ (ویراست دوم) – مرجع مقالات …

مرجع مقالات فارسی دانلود پاورپوینت اندیشه اسلامی ۲ (ویراست دوم) … حسین عزیزیایت الله جعفر سبحانی ودکترمحمد محمد رضاییهدف کلی:تعمیق وگسترش آگاهی های فراگیران درزمینه نبوت شناسی، امام شناسی وولایت ومرجعیت علمی فقهاحضوردرکلاسامتحان:تستی … ۳۳۰ نکته طلائی اندیشه اسلامی ۲ دانشگاه پیام نور بهمراه خلاصه درس .

اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم – دین وزندگی تایباد – بلاگفا

دین وزندگی تایباد – اندیشه وتحقیق دین وزندگی سوم – اللهم صلی علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم – دین وزندگی تایباد. … درس ﻫﺸﺘﻢ: اﺣﯿﺎی ارزﺷﻬﺎی راﺳﺘﯿﻦ. اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖص ۱۰۶. ۱. آﯾﺎ اﺋﻤﻪ ی اﻃﻬﺎر ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم روﺷﻬﺎی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن زﻣﺎن در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ؟ﭼﺮا؟ ﺧﯿﺮ- اﻣﺎﻣﺎن ﻣﺎ ﺷﯿﻮه ی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﺎن و ﺣﻔﻆ اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ … ۴-ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮﺟﻊ «ﻋﺎدل» و « زﻣﺎن ﺷﻨﺎس» ﺑﺎﺷﺪ؟

نسیم سحر – نمونه سوالات اندیشه ۲

نمونه سوالات تست اندیشه ۲. تاریخ : جمعه هشتم دی ۱۳۹۶ | ۹:۱۱ | نویسنده : محمد رضا حسین زاده. ۸۲ سوال برای دانشجویان اندیشه۲. این سوالات توسط دانشجویان طراحی شده در صورت اشکال .. در قسمت نظرات مرقوم فرمایید . ۱.علت عدم پیشرفت علم درباره شناخت انسان چیست؟ الف)پیچیدگی وابهام حقیقت انسان ب)روابط بامحیط ج)آسیب پذیری عقل …

دسته‌بندی اندیشه وتحقیق دین وزندگی۳ – دین و زندگی تایباد

درس ﺳﻮم : ﻣﻌﺠﺰه ای از ﻧﻮع ﮐﺘﺎب. اﻧﺪﯾﺸﻪ وﺗﺤﻘﯿﻖص۴۷. ۱) اﮔﺮ اﻋﺠﺎز ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص) ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﻮدش اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺖ ﭼﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﻣﺪ؟ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ و دوران ﺑﻌﺪ از اوﺳﺖ ﺳﻨﺪ ﻧﺒﻮت و ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ درﻫﻤﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎ و دوراﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﯿﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا آﻣﺪه و ﺳﻨﺪ ﻧﺒﻮت اﯾﺸﺎن در زﻣﺎﻧﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﺒﻮد و …

serajnet.orgعناوین : معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی …

تعلیم و تربیت دینی و انقلابی کارکنان سپاه برای تقویت و ارتقای معرفت و ایمان،و توانمندسازی و توسعه دانش آنان، رسالتی است بس بزرگ که بر عهده معاونت تربیت … شامل سه فصل: فصل اول: مفهوم شناسی ؛ فصل دوم: وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛ فصل سوم: قلمرو امر به معروف و نهی از منکر … کتاب درسنامه رساله احکام زندگی در اسلام …

serajnet.orgجزییات دریافت فایل کتاب تمنای عبور به همراه …

دریافت کتاب (pdf). دریافت فابل پاورپوینت درس ۱ و ۲. دریافت فابل پاورپوینت درس ۳ و ۴. دریافت فابل پاورپوینت درس ۵ و ۶. دریافت فابل پاورپوینت درس ۷ و ۸. دریافت فابل پاورپوینت درس ۹ و ۱۰ و ۱۱. دریافت فونت های مورد نیاز …

serajnet.orgمحتوا معاونت تربیت و آموزش عقیدتی سیاسی سپاه

تربیت حکیمانه – خلاصه تفسیر سوره لقمان (۲۴ درس) ، به همراه پاورپوینت آموزشی, با استفاده از تفاسیر (المیزان، نمونه و نور) و کتاب مربی نمونه (آیت ا… جعفر سبحانی) دریافت فایل word و pdf …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *