تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

تحقیق تصفیه فاضلابهاو پسابهای صنعتی
دسته بندی معماری
بازدید ها ۴۴
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۸

تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۶۱۲

کاربر

تحقیق تصفیه فاضلابهاو پسابهای صنعتی

-تعریف

پساب یا فاضلاب , آب کثیف یاآلوده مایعی آغشته به انواع موادآلی ومعدنی وسازوارههای ریز بیماری زااست که ازکارخانه های صنعتی بیمارستانها محلهای مسکونی یااداری… تخلیه می شوندویکی ازعاملهای عمده آلودگی محیط زیست است.

پساب رامی توان به طورکلی به سه دسته بخش کرد:

۱)فاضلابهای خانگی یاشهری که ازبهداشت فردی شستشودرمنزل ومحل کاربه وجودمی اید.

۲)پسابهای صنعتی که ازشستسوی ماشین آلات بهداشت فردی افرادکارخانه وفرآیندهای شیمیائی برای تولیدفرآوردهای صنعتی ناشی می شود.

۳)نشست آب یازه آب هاکه ازنفوذوورودآب های زیرزمینی ازمحل اتصال لوله های انتقال فاضلاب به تصفیه خانه درفاضلاب هاراه می یابند.

-ملاکهای میزان آلودگی پساب هاوفاضلاب ها

مهمترین ملاکهائی که ازروی آنهامی توان به میزان آلودگی پساب هاوفاضلاب هاپی بردعبارتنداز:

الف)BOD (اکسیژن موردنیاززیست شیمیائی )

که مقداراکسیژن موردنیازباکتریهای هوازی درون فاضلاب رابرای اکسیدکردن مواد

آلی موجوددرفاضلاب معین می کندوملاکی ازمقدارموادآلی وسرعت تجزیه بیوشیمیائی آنهاست.چون اندازه گیری BOD درآزمایشگاه حدود۵روزبه طول می انجامدوبیشترآن رابانماد BOD5نشان میدهند.

ب)COD (اکسیژن موردنیازشیمیائی )

مقداراکسیژن موردنیازبرای تجزیه شیمیائی موادآلی موجود درفاضلابهائی است که به وسیله باکتری هاتجزیه نمی شوند بلکه بایدآن رابه روش شیمیائی برای نمونه درگرمابه وسیله اسیدسولفوریک ویاپرمنگنات پتاسیم تجزیه کرد.

پ)TOC (کل کربن آلی )

ملاک دیگربرای تعیین آلودگی آب است وبادستگاههای خودکاراندازه گیری شود.

لازم به یادآوری است که برای تعیین مقدار آلودگی پسابها و فاضلاب ها اندازه گیریCOD به تنهایی می تواند کفایت کند.زیرا در مورد فاضلاب های شهری و بخش عمده ای از شساب های صنعتی مقدار COD است.از این رو با اندازه گیری COD که بسیار آسانتر است می توان به مقدار تقریبی BODدست یافت.

-ترکیب فاضلاب های شهری

ترکیب فاضلاب های شهر ها و حتی منطقه های مختلف یک شهر ممکن است با هم تفاوت داشته باشد.به طور کلی فاضلاب ها را بر اساس محتوا و شدت میزان مواد زاید و الوده کننده موجود در آنها می توان به سهدسته قوی متوسط و ضعیف بخش کرد .مقدار متوسط و تقریبی مواد گوناگون موجود در این سه دسته از فاضلاب های شهری در جداولی موجود می باشد.

شدت آلودگی (PI) فاضلاب ها را از رابطه زیر که به فرمول مک گوون معروف است می توان بدست آورد.

PI=4.5N+6.5P

در این رابطه N برابر مجموع مقدار نیتروژن آمونیاکی و آلی بر حسب میلی گرم بر لیتر وp مقدار محلول نرمال پرمنگات پتاسیم بر حسب میلی لیتر به ازای هر لیتر آب در محیط اسیدی و دمای c27 برای اکسایش مواد آلی است.ضریب ۴.۵ مقدار اکسیژن مصرفی برای تبدیل نیتریک و ۶.۵ ضریب تصیحیح مربوط به کلرید ها سولفات ها وکاتیون ها ی کلسیم و منیزیم می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *