پاورپوینت سمینار مدیریت زمان

سمینار مدیریت زمان در مورد مدیریت و بهره وری حداکثری زمان در دنیای امروز
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۲۰۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۵

پاورپوینت سمینار مدیریت زمان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۷۰۲

سمینار مدیریت زمان در مورد مدیریت و بهره وری حداکثری زمان در دنیای امروز و سخنان اسانید بزرگ در مورد برنامه ریزی زمان و مدیریت

مبانی نظری و پیشینه بازسازی معنایی ارزش های بین نسلی

مبانی نظری و پیشینه بازسازی معنایی ارزش‌ های بین نسلی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۷

مبانی نظری و پیشینه بازسازی معنایی ارزش های بین نسلی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ پیشینه تحقیق. ۱۱

۲-۱-۱ پژوهش ­های خارج از کشور. ۱۱

۲-۱-۲ پژوهش‌های داخل کشور. ۱۶

۲-۱-۳ جمع‌بندی پیشینه تجربی. ۲۱

۲-۲ مروری بر رویکردهای نظری. ۲۲

۲-۲-۱ نظریه­ های جامعه ­شناختی. ۲۳

۲-۲-۱-۱ رویکرد اجتماعی شدن مارگارت مید. ۲۳

۲-۲-۱-۲ تئوری ساختی ـ کارکردی پارسنز. ۲۴

۲-۲-۱-۳ رهیافت تاریخی کارل مانهایم. ۲۵

۲-۲-۱-۴ تئوری تناقض در پرورش اجتماعی اولیه و ثانویه برگر و لاکمن. ۲۷

۲-۲-۱-۵ تئوری پیوند اجتماعی جورج زیمیل. ۲۹

۲-۲-۱-۶ تئوری تعارض سنت و تجدد ۲۹

۲-۲-۱-۷ رویکرد دگرگونی فرهنگی رونالد اینگلهارت.. ۳۰

۲-۲-۱-۸ پییر بوردیو. ۳۲

۲-۲-۱-۹ رویکرد نسلی کریستوفر بالس… ۳۵

۲-۲-۱-۱۰ رویکرد نسلی ویلیام اشتراوس و نیل هاو. ۳۶

۲-۲-۱-۱۱ رویکرد نسلی وایت.. ۳۸

۲-۲-۲ نظریه‌های روانشناسی و روان‌شناسی اجتماعی. ۳۸

۲-۲-۲-۱طبقه ­بندی روکیچ از ارزش ­ها ۳۸

۲-۲-۱-۲ طبقه ­بندی شواتزر از ارزش ­ها ۳۹

۲-۲-۱-۳ تئوری حشو ارزشی گودنو. ۴۰

۲-۲-۱-۴ آلپورت.. ۴۱

۲-۳ چارچوب مفهومی پژوهش… ۴۲

مبانی نظری و پیشینه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه

مبانی نظری و پیشینه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۴۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۱۲

مبانی نظری و پیشینه آسیب شناسی نقش زنان در جامعه

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱. مقدمه. ۱۲

۲-۲. پیشینه تاریخی نقش زنان.. ۱۲

۲-۲-۱. قرآن و ضرورت حضور زن در جامعه. ۱۲

۲-۲-۱-۱. بیعت زنان با پیامبر)ص) (حضور سیاسی( ۱۲

۲-۲-۱-۲. مهاجرت زنان.. ۱۳

۲-۲-۱-۳. کسب و تلاش اقتصادی )استقلال اقتصادی زنان( ۱۳

۲-۲-۲. سیر تحول نقش زنان در ایران.. ۱۴

۲-۲-۳. سیر تحول جایگاه زنان در امر اشتغال.. ۱۶

۲-۳. پیشینه تجربی پژوهش…. ۱۸

۲-۳-۱. پیشینه داخلی.. ۱۸

۲-۳-۲. پیشینه خارجی.. ۲۷

۲-۴. دیدگاه های نظری.. ۳۴

۲-۴-۱. رویکردهای نظری نقش…. ۳۵

۲-۴-۱-۱. کارکردگرایان.. ۳۵

۲-۴-۱-۱-۱. تفکیک نقش ها ۳۶

۲-۴-۱-۲. رویکرد کمیابی و انباشتگی نقش…. ۴۰

۲-۴-۱-۳. ﻧﻈﺮیه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺮﺗﻮن.. ۴۱

۲-۴-۱-۴. نظریه فشار نقش ویلیام گود. ۴۷

۲-۴-۱-۴-۱. فنون کاهش فشار نقش…. ۴۸

۲-۴-۱-۴-۲. خانواده به عنوان کانون بودجه نقش…. ۴۹

۲-۴-۱-۵. دیدگاه عقلایی گاتک…. ۵۰

۲-۵. نظریه های نقش جنسیتی.. ۵۱

۲-۵-۱. نگرش به نقش جنسیتی.. ۵۱

۲-۵-۲ نظریه فمینیسم رادیکال.. ۵۳

۲-۵-۳. نظریه های نابرابری جنسی (فمینیسم لیبرال) ۵۴

۲-۵-۴. نظریه احساس تبعیض جنسیتی بلومبرگ… ۵۵

۲-۵-۵. نظریه طرح واره جنسیتی.. ۵۶

۲-۵-۶. نظریه ضرورت کارکردی نقش‌های جنسیتی.. ۵۷

۲-۵-۷. نظریه طبقات جنسی.. ۵۹

۲-۵-۸. تداوم نقش های جنسی.. ۶۰

۲-۵-۹. جامعه پذیری جنسیتی.. ۶۱

۲-۵-۱۰. نظریه نیازهای سرمایه داری.. ۶۲

۲-۵-۱۱. نظریه پدر سالاری.. ۶۳

۲-۵-۱۲. زنان و شبکه اجتماعی.. ۶۴

۲-۶. بررسی نقش‌های مختلف زنان با استفاده از نظریات… ۶۵

۲-۶-۱. نقش خانه داری (کدبانوگری) ۶۵

۲-۶-۲. نقش مادری (فرزندداری) ۶۶

۲-۶-۳. نقش تیمارداری.. ۶۸

۲-۶-۴. نقش همسری.. ۶۸

۲-۶-۵. نقش عروس در خانواده‌ خود و همسر. ۶۹

۲-۶-۶. نقش کارمندی.. ۶۹

۲-۷. رویکردهای جامعه شناختی در مورد خانواده ۷۰

۲-۷-۱. پارسونز. ۷۰

۲-۷-۲. تحول در کارکرد خانواده؛ کونیگ…. ۷۲

۲-۷-۳. خانواده دموکراتیک؛ گیدنز. ۷۳

۲-۷-۴. تئوری تعارض…. ۷۵

۲-۷-۴-۱. اسکانزونی.. ۷۵

۲-۷-۶. تئوری مبادله. ۸۰

۲-۷-۶-۱. نظریه هومنز. ۸۴

۲-۷-۷. داغ اجتماعی.. ۸۵

۲-۷-۸. نظریه برچسب زنی(انگ زنی) ۸۸

۲-۷-۸-۱. فرانک تاننبوم. ۹۰

۲-۷-۸-۲. ادوین لمرت… ۹۱

۲-۷-۸-۳. هاوارد بکر. ۹۱

۲-۷-۹. تئوری زیست جامعه شناختی.. ۹۲

۲-۷-۱۰. مدیریت تن.. ۹۳

۲-۷-۱۰-۱. آنتونی گیدنز. ۹۳

۲-۷-۱۰-۲. مدگرایی.. ۹۴

۲-۷-۱۱. تحول در هویت زنانه. ۹۶

۲-۷-۱۲. نقش دوگانه زن.. ۹۶

۲-۷-۱۳. دوگانگی شغلی زوجین.. ۹۷

۲-۷-۱۴. ناسازگاری فشار نقش‌های کار- خانواده گرین هاوس و بیوتل.. ۹۸

۲-۸. رویکردهای جامعه شناختی درمورد نگرش…. ۱۰۲

۲-۸-۱. الگوی ساختی کارکردی پارسونز. ۱۰۲

۲-۸-۲. بی سازمانی اجتماعی.. ۱۰۳

۲-۸-۳. مکتب تفهمی.. ۱۰۴

۲-۹. چارچوب نظری.. ۱۰۵

۲-۱۰. فرضیات پژوهش…. ۱۱۱

۲-۱۱. مدل نظری پژوهش…. ۱۱۱

مبانی نظری و پیشینه ایده آل های باروری در بین زنان

مبانی نظری و پیشینه ایده آل های باروری در بین زنان
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۶

مبانی نظری و پیشینه ایده آل های باروری در بین زنان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲- ۱- تحقیقات داخلی.. ۱۰

۲-۲- تحقیقات خارجی.. ۱۹

۳-۱- نظریه­ ها و مدل­ های باروری.. ۳۰

۳-۱-۱- تئوری انتقال جمعیتی.. ۳۰

۳-۱-۲- تئوری زیستی باروری.. ۳۱

۳-۱-۳- تئوری ­های اقتصادی باروری.. ۳۱

۳-۱-۳-۱- نظریه لیبنشتاین.. ۳۲

۳-۱- ۳-۲- نظریه بکر. ۳۳

۳-۱-۳-۳- نظریه جریان ثروت بین نسلی.. ۳۳

۳-۱-۴- تئوری­ های اقتصادی- اجتماعی باروری.. ۳۴

۳-۱-۵- تئوری ­های اجتماعی- فرهنگی باروری.. ۳۵

۳-۱-۶- مدل متغیرهای بینابین.. ۳۵

۳-۱-۷- مدل جامعه­ شناختی باروری.. ۳۶

۳-۱- ۸- تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده ۳۶

۳-۲- چارچوب نظری.. ۴۱

۳-۳- اجزای تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده ۳۸

۳-۳-۱- گرایش و نگرش نسبت به رفتار ۳۸

۳-۳-۲- هنجارهای ذهنی یا فشارهای اجتماعی.. ۳۸

۳-۳-۳- کنترل رفتاری درک شده ۳۹

۳-۳-۴- قصد رفتاری.. ۳۹

۳-۳-۵- رفتار ۴۰

۳-۴- مدل مفهومی و تجربی تحقیق.. ۴۲

۳-۵- فرضیه ­های تحقیق.. ۴۴

مبانی نظری و پیشینه الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها

مبانی نظری و پیشینه الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۷۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۰

مبانی نظری و پیشینه الگوی گذران اوقات فراغت جوانان و والدین آنها

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه……………………………………………………………………………….

۲-۲- تحقیقات پیشین…………………………………………………………………..

۲-۲-۱- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………….

۲-۲-۲- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………..

۲-۲-۳- جمع‌بندی………………………………………………………………………..

۲-۳- تاریخچه‌ی اوقات فراغت از آغاز پیدایش انسان تا امروز…………………………..

۲-۴- مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………

۲-۴-۱- اوقات فراغت به منزله‌ی وقت آزاد…………………………………………………….

۲-۴-۲- اوقات فراغت به منزله‌ی فعالیت……………………………………………………….

۲-۴-۳- اوقات فراغت به منزله‌ی حالتی ذهنی یا حالتی از بودن………………………

۲-۴-۴- اوقات فراغت به منزله‌ی مفهوم کل‌نگر و همه‌جانبه…………………………….

۲-۴-۵- اوقات فراغت به منزله‌ی شیوه‌ای از زندگی…………………………………………

۲-۵- نظریه پردازان مرتبط با اوقات فراغت…………………………………………………….

۲-۵-۱- تورستین وبلن……………………………………………………………………………….

۲-۵-۲- ژوفر دومازیه…………………………………………………………………..

۲-۵-۳- ماکس کاپلان…………………………………………………………………

۲-۵-۴- مارتی، اچ نومیر……………………………………………………………………………..

۲-۵-۵- استنلی پارکر……………………………………………………………………..

۲-۵-۶- هایدی روزن باوم……………………………………………………………………………

۲-۵-۷- نوربرت الیاس………………………………………………………………………………..

۲-۵-۸- کریس روجک……………………………………………………………………………….

۲-۵-۹- پی‌یر بوردیو…………………………………………………………………………………..

۲-۶- چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………….

مبانی نظری و پیشینه احساس بی هنجاری و کنش ارتباطی

مبانی نظری و پیشینه احساس بی هنجاری و کنش ارتباطی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۸۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۲

مبانی نظری و پیشینه احساس بی هنجاری و کنش ارتباطی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

نظریه‌‏ی بی‏ هنجاری یا آنومی

نظریه‏ های آنومی را می ‏توان در دو دسته جای‏ داد. نخست رویکردهایی که جنبه‏ ی روانشناسی ‏اجتماعی دارند و بیشتر بر ابعاد ذهنی و نگرشی تاکید دارند و دوم رویکردهایی که جامعه شناختی ­اند و عمدتاً به وجوه ساختاری می­ پردازند. بر پایه این رویکردها مفهوم بی­ هنجاری به دو صورت مفهوم ‏پردازی می‏ شود یکی در سطح کلان که ناظر به فقدان و یا کمبود وفاق عمومی روی هنجارهای جامعه ‏است که منجر به فرهنگ بی‏ هنجار یا آنومیک می‏ شود و دیگری در سطح فردی که در این وضعیت افراد به لحاظ روان شناختی از نظم هنجاری بیگانه شده ‏اند (موریسون و سولیسیتور:۱۹۹۵).

در شرایط بی‏ هنجار افراد احساس انزوا می ‏کنند و به دیگران نگاهی خصمانه دارند، چرا که گمان‏ می ‏کنند همه تلاش ‏دارند از آن‏ها سوءاستفاده کنند، فرد با احساس بی‏ هنجاری دیگر به معیارهای اخلاقی جامعه پایبندی ندارد و تنها بر پایه ‏ی کسب سود شخصی بیشتر عمل می کند. زمانی که در جامعه میان ابزار دستیابی به اهداف و اهداف تناسبی وجود ندارد (طبق نظر مرتون) و انسان ها برای برآوردن آرزوها و اهدافشان به فرصت های برابر دسترسی ندارند دچار احساس بی هنجاری شده و خشم و ناامیدی بر آن­ ها مستولی می­ شود. چنین پدیده ای در افراد، آن ها را خودخواه و خود محور می سازد، دیگر نسبت به منافع همگانی بی تفاوت می شوند و راه خود را از دیگران و از کل جامعه جدا می کنند. با چنین ویژگی هایی افراد با امکاناتی که در اختیار دارند به اعمال نظر خود می پردازند و با هر وسیله ‏ای تلاش می‏ کنند تا سود شخصی خود را تامین کنند. این افراد جدا افتاده از جامعه و بی اعتماد به دیگران و به ساختارهای ارزشی جامعه، افرادی مستبدند که از برقراری ارتباط و تن دادن به اقتضائات تصمیمات گروهی گریزانند. آرنت معتقد است که ویژگی‏ های محصول احساس بی‏ هنجاری از قبیل انزوا و بی اعتمادی، این خوی استبدادی را در افراد تسهیل می کند (آرنت به نقل از حیدری:۲۰۱۲). خودمحوری و تک افتادگی راه را برای برقراری ارتباط و تعامل مسدود می کند و به انزوا و ارتباط گریزی افراد دامن می زند.

دسته بندی نظریه ­ها بدین صورت است که رویکردهای دسته نخست به روانشناسی اجتماعی آنومی اختصاص دارند و غالباً در سنت رفتاری/شناختی جای دارند و دسته دوم روکردهای ساختاری ­اند.

پاورپوینت محمد (ص)

نظرات شخصیت های بزرگ جهان در مورد پیامبرحضرت محمد (ص)
دسته بندی معارف اسلامی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۷۷ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۴

پاورپوینت محمد (ص)

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۷۰۲

نظرات شخصیت های بزرگ جهان در مورد پیامبر حضرت محمد (ص) که الگوی کامل و جامع از یک انسان کامل بودند و ماموریت هایی که به ایشان داده شده در روی زمین مدنظر این مطلب است و در انتقاد به کاریکاتور زشتی که کاریکاتوریست ها از او کشیدند

دانلود پاورپوینت واحد همسایگی

فایل پاورپوینت با موضوع نظریه واحد همسایگی در حجم ۲۴ اسلاید قابل ویرایش
دسته بندی شهرسازی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۹۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۴

دانلود پاورپوینت واحد همسایگی

فروشنده فایل

کد کاربری ۵۹۷۹

مقدمه:

در دوران پس از انقلاب صنعتی و انباشته شدن شهرها از جمعیتِ شاغل در بخش صنعتی و توسعه ماشینیزم، دیدگاه های متفاوتی در رابطه با توسعه شهرها و ویژگیهای درونی آنها مطرح شد. نظریه ها و جنبش های اصلاح طلبانه ای برای اصلاح ساختار فضایی شهرها شکل گرفتند که خواستار حذف معضلات و مشکلات شهرها و برگردان آرامش گذشته به آنها بودند. یکی از این نظریات تئوری«واحد همسایگی » بود که توسط «کلارنس پری » مطرح شد. او ابتدا در سال ۱۹۲۶ میلادی طرح مقدماتی «واحدهای خودیار» یا «واحد همسایگی» را منتشر کرد و سپس در سال ۱۹۲۹ گزارش جامع این طرح توسط پری در کمیته طرح منطقه ای نیویورک و حومه منتشر شد.نگرانی پری از عدم بهسازی شرایط کالبدی و اجتماعی مادرشهرهای ایالات متحده، در ربع اول قرن بیستم موجب شد تا طرح واحد همسایگی شکل بگیرد. پری تا حد زیادی تحت تأثیر منطقه بندی ، نحوۀ واگذاری مسکن و دیگر جنبش های اصلاح طلبانه مطرح در آن زمان در ایالات متحده قرار داشت.

طرح وی علائق روز افزون به مشارکتی کردن خدمات شهری را نشان میدهد. گزارش اصلی سال ۱۹۲۹ به صورت بخشی از طرح منطقه ای نیویورک نگاشته شد که رهنمودی برای توسعه حومه های شهری بود. این نظریه که در ۹۰ سال اخیر از پیشروترین نظریات شهرسازی بوده است و توانسته تا حد زیادی در مدیریت شهری، کاهش معضلات اجتماعی و ایجاد هویت در محلات موفق عمل کند. پری بر این باور بود که زندگی گروهی که در فطرت انسان ها نهفته است. برای او مطلوب بوده و پیش نیاز نظم و آموزش اجتماعی است. تا کنون پروژه های بسیاری نیز بر اساس نظریه واحد همسایگی در حومه های نیوجرسی، بوستون، نیویورک و فلوریدا ساخته شده است

دانلود پاورپوینت نوروفیدبک

فایل پاورپوینت با موضوع تکنولوژی درمانی نوروفیدبک در حجم ۲۹ اسلاید قابل ویرایش
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۰۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۹

دانلود پاورپوینت نوروفیدبک

فروشنده فایل

کد کاربری ۵۹۷۹

وروفیدبک

(Neurofeedback)

ترجمــه لفظ به لفـــظ نوروفیدبـــــک (Neurofeedback) می‌شود «بازخورد عصبی». نوروفیدبک روشی است که در آن فعالیت‌های مغزی شما را به شما نشان می‌دهند و از شما می‌خواهند که با تمرکز بر ذهن خوداین فعالیت‌ها را اصلاح کنید تا مشکلاتتان رفع شود. نوروفیدبک فرزند خلف بیوفیدبک (بازخورد زیستی) است؛ روش ساده‌ای که در آن میزان فعالیت‌های بدنی مشکل‌دار بدنتان (مثل میزان تعریق، حرارت بدن یا حرارت بدن) را عینا به شما نشان می‌دادند و شما از این طریق متوجه می‌شدید که مثلا وقتی مضطرب هستید تعریق بدنتان بالاست و وقتی آرام می‌شوید این تعریق‌ها پایین می‌آیند. بعد از چند وقت که از بیوفیدبک می‌گذرد ذهنتان حتی بدون دستگاه‌های بیوفیدبک خودش یاد می‌گیرد که چطور باید اضطراب را کنار بگذارد. نوروفیدبک به جای آن فعالیت‌های ساده بدنی EEG (اکترو ‌آنسفالوگرافی) شما را به شما نشان می‌دهد؛ EEG در واقع ثبت امواج مغزی شماست. چیزی که حتما حاصلش را در نوارمغز‌های مشهور دیده‌اید.

نوروفیدبک چیست؟

* نوروفیدبک، یک تکنولوژی درمانی جدید و بسیار موثر است. این درمان ابتدا در آمریکا مورد استفاده قرار گرفت و با مشخص شدن تاثیرات مثبت آن، به اروپا و سایر نقاط جهان گسترش یافت. اثرات درمانی بسیار خوب و ماندگار، نبود عوارض جانبی منفی و طول کوتاه دوره درمان نسبت به درمان¬های دیگر، باعث شد که سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) نیز این درمان را مورد تایید قرار دهد.

*نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک است ، که بازخورد عصبی نیز به آن گفته می شود.

این وسیله جزو پیشرفته ترین وسائل پزشکی نوین است که بخش زیادی از این تکنولوژی مدیون تلاشهای ناسا (سازمان فضایی آمریکا)در سالهای اخیر است.

*نوروفیدبک، برای مغز انسان مانند یک آینه عمل می کند. ما هر روز با نگاه کردن به آینه متوجه نقائص و اشکالات موجود در ظاهر خودمان می شویم. نوروفیدبک دقیقا برای امواغ مغزی و عملکردهای فیزیولوژیک مغز ما به عنوان یک آینه ی پیشرفته عمل می کند. نوروفیدبک با استفاده از ابزارهای الکترونیک پیشرفته و کامپیوتر به ما کمک می کند تا از آن چه در مغز ما در حال رخ دادن است آگاه شویم.

دانلود پاورپوینت پرستاری از سالمندان و انواع خدمات

فایل پاورپوینت با موضوع پرستاری از سالمندان و انواع خدمات در حجم ۷۵ اسلاید قابل ویرایش
دسته بندی پرستاری
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۹۲۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۵

دانلود پاورپوینت پرستاری از سالمندان و انواع خدمات

فروشنده فایل

کد کاربری ۵۹۷۹

رستاری از سالمندان و انواع خدمات

تاریخچه

uبرای صدها سال پرستاری از سالمندان، بر عهده خانواده ها بود.
uبه دلایل زیرمسئولیت نگهداری از سالمندان به موسسات واگذار شد:
ü افزایش رشد جمعیت
ü افزایش جمعیت سالمندان
ü تغییر سبک های زندگی
ü تغییر ایدئولوژی و طرز تفکر جامعه
ü اشتغال زنان در بیرون از خانه
ü تغییر خانواده ها از شکل گسترده به شکل هسته ای
üو…
اولین موسسات، از نوع مذهبی وخیریه ای بود.
uدر سال ۱۹۳۵ اولین خانه های پرستاری مدرن برای مراقبت از سالمندان در آمریکا شکل گرفت.
uهمچنین تمامی بیمارستان ها موظف به مراقبت از سالمندانی شدند که امکان مراقبت از آنان در منزل وجود نداشت.
uدر طول دهه ۱۹۴۰ تعدادی از ایالت های آمریکا حداقل استانداردهای لازم برای مراقبت های خانه های پرستاری را وضع کردند و اعطای گواهی نامه و مجوز فعالیت به آنها از سوی دولت آغاز شد.
uدر سال ۱۹۶۵ به دنبال آغاز فعالیت سیستم بیمه فدرال(Medicare) صنعت رو به رشد خانه های پرستاری گام بلندی به سوی رشد و تکامل برداشت.

پدیده سالمندی روندی

طبیعی است که از زمان حیات جنین شروع و تا مرگ ادامه می‌یابد

سالمندی Aging

uنظریه مک کنون:

پیری عبارتست از تغییرات بیولوژیکی که در نحوه زیست موجود زنده در طول زمان ظاهر می شود

uتغییرات دژنراتیو خودبخودی وپیش رونده غیر قابل برگشت است که درآن قوای روحی وجسمی هردو به نحو قابل ملاحظه روبه نقصان می گذارد.
uانواع سن:

الف- سن زیستی به کفایت زیستی بستگی دارد

ب- سن تقویمی به سالهای گذر عمر بستگی دارد

ج- سن روانشناختی به ظرفیت سازگاری فرد با محیط ارتباط دارد

د-سن عملکردی :

ظرفیت فرد را برای کارکرد در جامعه نسبت به همسالانش را نشان می دهد

ه- سن اجتماعی :

به رفتار اجتماعی فرد نسبت به سن تقویمی اشاره می کند

تقسیم بندیWHO در مورد سن سالمندی

۴۵-۵۹ سال =میانسال

۶۰-۷۵ سال=مسن

۷۵-۹۰ سال=سالمند(پیر)

۹۰سال وبیشتر=خیلی سالمند