علف های هرز و کنترل آن درشرایط دیم

علف های هرز و کنترل آن درشرایط دیم

علف های هرز
ویژگیهای خاص علف هرز
طبقه بندی علف هرز
مبارزه باعلفهای هرز در دیمزارها
نحوه مبارزه شیمیایی وفیزیکی
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۵۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۱

علف های هرز و کنترل آن درشرایط دیم

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۲۲۷۱

فهرست مطالب

•مقدمه: تعریف علف هرز
•ویژگیهای خاص علف هرز
•طبقه بندی علف هرز
•راههای انتشارو هجوم علف هرز
•نحوه خسارت
•مبارزه باعلفهای هرز در دیمزارها
•زمان مبارزه
•پیشگیری از ورود علف هرزبه مزرعه
•نحوه مبارزه شیمیایی وفیزیکی
•فهرست منابع

مطالعه اگروتکنیکی کنترل علفهای هرز نخود در شرایط دیم – …

توسط نظامی – ‏۱۹۹۸
جستجو در مقالات دانشگاهی و کتب استادان دانشگاه فردوسی مشهد.

بررسی اثر روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز بر عملکرد …

به منظور تعیین مناسب‌ترین روش کنترل علف‌های هرز در زراعت گلرنگ بهاره و دست‌یابی به عملکرد مطلوب و نیز استفاده بهینه از رطوبت ذخیره شده در شرایط دیم، این بررسی به مدت ۲ سال زراعی (۸۲-۱۳۸۱) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی و در ۳ تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه اجراگردید. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند …

تأثیر تراکم بذر و کنترل علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای …

تأثیر تراکم بذر و کنترل علف¬های هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم عدس دیم در شرایط نیمه گرمسیری. مقاله ۸، دوره ۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱، صفحه ۱۳۵-۱۵۰ XML اصل مقاله (۵۰۴ K). نوع مقاله: مقاله پژوهشی. چکیده. حبوبات خصوصاً عدس به‌عنوان منبع سرشار پروتئین برای تغذیه انسان و دام، تثبیت‌کننده نیتروژن در خاک و داشتن …

اثر علف کش های پیش و پس رویشی و تلفیق آن ها بر کنترل …

بنابراین، علفک ش های اتال فلورالین و تریفلورالین، برای کنترل علفهای هرز و حصول یک عملکرد مطلوب بدون ایجاد اثرات سوء بر گیاه گلرنگ می توانند قابل توصیه … بافت خاک مزرعه لوم رسی و درصد رطوبت وزنی رطوبت در شرایط ظرفیت مزرعه ۲۴ درصد و وزن مخصوص ظاهری آن ۳۴/۱ گرم بر سانتیمتر مکعب و pH آن حدود ۵/۷ می‌باشد (۸).

[PDF]دوره بحرانی کنترل علف های هرز چیست؟ – انجمن علوم زراعت و …

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز عبارت است از یک دوره زمانی محدود در طول فصل. رشد گیاه زراعی که اگر با علفهای هرز … شکل ۱- وقوع دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در گیاه زراعی به طور شماتیک. آیا دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در تمام ….. بررسی و کنترل شیمیایی علفهای هرز مزراع نخود در شرایط دیم. چکیده مقالات پنجمین کنگره زراعت و …

[PDF]ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ ﺗﺤﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز در ﺗﺮاﮐﻢ ﻫﺎی ﻫﺮز در ﺗﺮا

توسط عبدالهی – ‏۲۰۱۴
۲ شهریور ۱۳۹۱ – ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز. در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ژﻧﻮﺗﯿﭗ. ﻫﺎ از ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز در ﺗﺮاﮐﻢ. ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺎ. ۴۵۰. ﺑﻮﺗﻪ در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣ. ﻋﻠﻒ ﻫﺎی ﻫﺮز ﺟﻮ در ﺷﺮاﯾﻂ. دﯾﻢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮔﺮدد . واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی. : ﺟﻮ ، رﻗﺎﺑﺖ، ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز، ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﻢ،. ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺶ ﮐﺸﺎورزی و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺎ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ رﻗﺎﺑﺖ ﻻﯾ. ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ. ۲۰: -۱. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ …

(لنتاگران )درکنترل علف های هرز عدس دیم درشرایط زارعین – …

به منظور بررسی اثرات علفکش انتخابی پایردیت(لنتاگران) بر روی علف های هرز عدس در شرایط دیم این تحقیق به صورت طرح تحقیقی _ تطبیقی دردو شهرستان ورزقان وهشت… … تیمارهای این طرح شامل مصرف علفکش پایردیت به میزان های ۲ و۲/۵ لیتر درهکتار به همراه دو تیمار شاهد با وجین وشاهدبدون کنترل علف هرز بودند. در این آزمایش …

[PDF]دستورالعمل جدید کنترل و مبارزه شیمیایی با علفهای هرز مزارع …

آبیاری اول )در مزارع دیم بارندگی اول( و قبل از. سبزشدن کلزا و علفهای هرز و در شرایط هیرم. کاری. بالفاصله بعد از کشت و قبل. از آبیاری، مزرعه. سمپاشی شود. این علفکش کنترل. کننده علفهای. هرز پهن. برگ و باریک برگ میباشد و قادر است علفهای هرز هم. خانواده کلزا. نظیر خردل وحشی، شلمی، خاکشیر و کیسه. کشیش که سایر علفکشها …

[PDF]مطالعه مدیریت زمان و مکان کنترل علف های هرز بر عملکرد و برخی …

مطالعه مدیریت زمان و مکان کنترل علف های هرز بر عملکرد و برخی صفات زراعی. نخود. Study of Time and Location Management of Weed Control on Yield and Some. Agronomical Traits of Chickpea (Cicer arietinum L.) 3، کیارش رضایی۱، سیامک عزیزخانی۲، مجید اسفینی فراهانی۱، سعید وزان*۱مجید بختیاری مقدم. چکیده. به منظور …

سموم کشاورزی نمونه – دوره بحرانی کنترل علفهای هرز

دوره بحرانی کنترل علفهای هرز عبارت است از یک دوره زمانی محدود در طول فصل رشد گیاه زراعی که اگر با علفهای هرز مبارزه شود ، عملکرد گیاه زراعی کاهش نیافته و نیازی به عملیات اضافی برأی مبارزه با علفهای هرز پس از این دوره یا ….. علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود ( Cicer arietinum L .) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان.

پاورپوینت سبزی کاری

پاورپوینت سبزی کاری

سبزی کاری
انتخاب زمین
وسعت سبزیکاری
عوامل حاصلخیزی زمین
انواع کود طبیعی
کرته
نوبرکاری
خزانه
انواع خوشه غلات
گوجه‌فرنگی
سیب‌زمینی
پیاز
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۶۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۳

پاورپوینت سبزی کاری

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۲۲۷۱

انتخاب زمین

زمین شوره سنبل بر نیارد در او تخم عمل ضایع مگردان

گرچه امروز مطابق اصول و قواعد فنی می‌توان با اصلاح سخت‌ترین و بدترین زمینها از آن استفاده کرد ولی این اصلاح نسبت به وضعیت زمین که از چه نوع باشد فرصت زیادی را توأم با خرج بسیار در بر دارد که از موضوع عملی که ما می‌خواهیم انجام دهیم به دور است، زیرا در این کتاب ما فقط می‌خواهیم این موضوع را روشن کنیم خوانندگانی که دارای زمینی حاضر برای کشت هستند برای حداکثر استفاده از زراعت خود باید چه دقائق و چه نکاتی را در نظر بگیرند.

چنانکه زمینی اگر از حیث جنس طبیعی مساعد باشد ولی دارای نواقص زیر باشد نمی‌توان استفاده منظور را از آن انتظار داشت.

 1. زمینهای گود برای زراعت مفید نمی‌باشند زیرا غالباً در اثر بارندگیهای زیاد یا طغیان آب رودخانه (اگر در مجاورت زمین باشد) آب به آن هجوم می‌آورد و زراعت را می‌شوید و خراب می‌کند و به جای آن قشری از گل و لای می‌گذارد که علاوه از تباهی محصول زمین را هم خراب می‌کند.
 2. فزونی دائمی رطوبت در زمین که معلول بدی جریان آب اطراف آن باشد یا از مجاری دورتری نشت نماید اثرات خیلی بدی در زمین می‌گذارد و ریشه نباتات را می‌پوساند یا اصولاً مانع روئیدن بذر می‌شود.

در اینگونه زمین‌ها قبل از انجام زهکشی و خشک کردن زمین نباید زراعت کرد.

 1. زمینهای مردابی که آنها را هم قبل از خشکانیدن نمی‌توان مورد استفاده قرار داد.
 2. نزدیکی زمین زراعتی با بعضی از کارخانجات تهیه مواد شیمیایی و کوره‌های گچ‌پزی و آهک‌پزی برای زراعت بسیار خطرناک است، زیرا این کارخانجات یا کوره‌ها دائماً دودهای اکال و مضر و گازهای خطرناک و گرد و غبارهای خشک‌کننده و سمی در فضا منتشر می‌کنند و برای صحت کارگران مزرعه و گیاه هر دو خطرناک می‌باشند و غالباً سبزی‌هایی که در اطراف این کارخانه‌ها به دست می‌آیند همیشه پلاسیده و دارای طعم و مزه‌ای است که به ذائقه بد و نامطبوع است.
 3. نزدیکی مزرعه سبزی با جاده‌های بزرگ برای زراعت مضر است زیرا در اثر عبور و مرور وسائط نقلیه و گرد و غباریکه دائماً از جاده برمی‌خیزد و روی سبزیها می‌نشیند از نمو آنچه کاشته شده جلوگیری می‌کند و آنها را ضایع می‌کند.

بنابراین بهترین زمین برای زراعت سبزی در این مناطق آنست که جهت‌یابی آن بینابین چهار جهت اصلی باشد که عرصه جنوب آن از یک سمت جنوب غربی و از سمت دیگر جنوب شرقی و عرصه شمالی از یک سمت شمال غربی و از سمت دیگر شمال شرقی واقع شده باشد و دیگر از عوامل مساعد شیب ملایم زمین است زیرا شیب تند باعث می‌شود که مواقع آبیاری آب آنچه در آنجا هست بشوید و همراه خود به نقطه گود زمین ببرد و در زمین هم به اندازه کافی آب نفوذ نکند تا ریشه نباتات را سیرآب کند. ولی شیب معتدل باعث می‌شود که آب به خوبی به تمام سطح مزرعه جاری شود و تا اعماق آن نفوذ کند در زمین‌هایی که دارای شیب تند هستند می‌توان به وسیله خاکریزی دستی و تشکیل کردها و بندها رفع نقیصه نمود.

نزدیکی مزرعه به جنگل‌های انبوه یا تپه‌های مرتفع هم در بعضی مواقع برای سبزیکاری بسیار نافع ولی بعضی مواقع هم مضر است زیرا اگر زمین در فاصله معتدلی از این پناهگاه‌ها قرار گرفته باشد که سایه آنها مزرعه را نپوشاند چون این عوامل در مقابل مسیر بادهای شدید محلی است و جلوگیری از شدت وزش می‌کند بسیار مفید است ولی اگر مزرعه زیاد نزدیک باشد که سایه این موانع غالب اوقات روی زمین را بپوشاند برای زراعت سبزی مضر است و هیچگاه نمی‌توان استفاده لازم را برد، زیرا زمین زراعتی باید به اندازه کافی دارای روشنائی و هوا باشد و در غیر این‌صورت در زمین سایه رشد نباتات کم می‌شود و گیاه در معرض غارت حشرات قرار می‌گیرد و مستعد گرفتن انواع امراض می‌شود.

پاورپوینت سبزی کاری – خلیج – سل یو

سبزی کاری انتخاب زمین وسعت سبزیکاری عوامل حاصلخیزی زمین انواع کود طبیعی کرته نوبرکاری خزانه انواع خوشه غلات گوجه فرنگی سیب زمینی پیاز.

دانلود پاورپوینت سبزی کاری – کشاورزی نوین

دانلود پاورپوینت سبزی کاری. گروه کشاورزی نوین | مرداد ۱۰, ۱۳۹۲ · سبزیکاری · دانلود پاورپوینت کشاورزی کاربردی با موضوع خاک‌های متورم شونده, سبزی کاری دانلود پاورپوینت گیاهان باغی بدون نظر ». « دانلود پاورپوینت مدیریت بیولوژیکی علف های هرز (خبری قبلی). (خبری بعدی) دانلود پاورپوینت گیاه کرفس » …

دانــلود باغــــــــبانى – دانلود پاورپوینت سبزی کاری _ …

دانــلود باغــــــــبانى – دانلود پاورپوینت سبزی کاری _ پاورپوینت کشت ارگانیک سبزیجات – دانـلودکتــاب,جـــزوه,مـقـالـات,پـاورپــویــنـت,فىلم های آموزشی وسـوالـات بـاغـبــانـی.

باغبانی ۱۷ – سبزی کاری

باغبانی ۱۷ – سبزی کاری – دانلود پاورپوینت، کتاب و جزوه درباره علوم باغبانی.

گروه کشاورزی ایران سبز فردا – دانلود فایل بسیار جامع و مفید …

گروه کشاورزی ایران سبز فردا – دانلود فایل بسیار جامع و مفید سبزیکاری ( به همراه تصاویر بسیار جامع و مفید از هر بخش مربوطه) – مرجع پاورپوینت های کشاورزی در ایران. … که هر کدام از بخش های بالا را به صورت سبزی های مربوطه به آن گروه توضیح داده است. این فایل … سبزی کاری می باشدکه به صورت جامع در اختیار شما قرار داده شده است.

فروشگاه فایل الکترونیکی پاورپوینت کامل و جامع با عنوان …

به گیاهان خوراکی معمولاً سبز رنگ که در تهیه خوراکها، دسرها و سایر خوردنی‌ها به کار می‌رود، سبزی می‌گویند. از سبزی‌ها در پخت برخی غذاها مثل: قورمه‌سبزی، انواع کوفته، انواع کوکو و انواع آش و هم چنین تهیه انواع ترشی استفاده می‌شود. در ایران و برخی کشورهای دیگر، برخی از سبزی‌ها بصورت خام و در قالب دسر همراه غذا مصرف می‌شود. سبزیهایی …

دانلود پاورپوینت مهندسی کشاورزی زراعت – باران داک

دانلود پاورپوینت مهندسی کشاورزی زراعت با امکان جستجو در پاورپوینت های آماده درسی و دانشگاهی با امکان مشاهده پیش نمایش اسلایدهای پاورپوینت قابل ارائه در کلیه مقاطع دانش آموزی و … کاربر گرامی، به بخش دانلود پاورپوینت مهندسی کشاورزی زراعت، دانلود قالب پاورپوینت مهندسی کشاورزی زراعت خوش آمدید. ….. پاورپوینت سبزی کاری.

[PDF]سبزی کاری عباذت است از انواع سبزی به منظور تغذیه … – …

سبزی کاری عبار. ت است از. کاشت. انو. اع سبزی به منظور تغذیه و بهره برداری از قسمت. های مختلف آن . الزم به ذکر است که سبزی ها در بسیاری از نقاط دنیا غذای اصلی. تلقی شده و مصرف سرانه سبزیها در کشور های مختلف متفاوت است . بررسی هایی که. در کشورهای پیشرفته انجام گرفته است نشان میدهد که مقدار. ۰۲۲. گرم سب. زی تازه.

سبزی, تعریف سبزی – Gologiah.ir

کتاب سبزیکاری کنکور کارشناسی ارشد باغبانی, کتاب های کنکور کارشناسی ارشد باغبانی , گل , گیاه , گل و گیاه , gologiah ,ازدیاد نباتات ,گیاهان دارویی , گیاه شناسی, گل کاری, گلکاری , نام های علمی و تیره, خاک شناسی, خاکشناسی, کتب مرتبط با کشاورزی, میوه کاری, فیزیولوژی گیاهی, فیزیولوژی پس از برداشت, سبزی کاری, …

[PPT]تغذیه در سن مدرسه بهورزان.ppt

نیروی کار سالم و ماهر از مزرعه و معدن و کارخانه تا حضور در صحنه های علمی و دانشگاهها ضامن بقا و توسعه هر کشور است . … نخورند( وقتی شروع به غذا خوردن می کنند مکانیسم جبرانی برای این بچه ها :جوش صورت و دل درد است); میوه و سبزی هم کمبود و هم زیادش برای بدن بد است(در سنین ابتدایی ۲واحد میوه و یک پیش دستی سبزی خوردن مناسب است).

ژلاتین ماهی

ژلاتین ماهی

ژلاتین ماهی
کلاژن و ژلاتین
ویژگی‌های ژلاتین
ویژگی‌های امولسیون‌سازی و کف‌سازی
ویژگی‌های ساخت غشا
کاربردهای ژلاتین ماهی
دسته بندی شیلات
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۹۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۵

ژلاتین ماهی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۲۲۷۱

چکیده

غذا و صنعت داروسازی در سراسر دنیا شاهد تقاضای روزافزونی برای کلاژن و ژلاتین می‌باشد. ژلاتین‌های پستانداران (وابسته به خوک و گاو) که به عنوان محبوب‌ترین و گسترده‌ترین نوع ژلاتین مورد استفاده قرار می‌گیرد، مبحثی است که مورد اجبار و شک و تردید اساسی در مصرف کنندگان قرار گرفته است و این شک و تردیدها به علت مربوط بودن به سلامت و مباحث فرهنگی اجتماعی است، می‌باشد. ژلاتین ماهی (مخصوصاً ماهی‌های آب گرم) خصوصیات مشابهی را با ژلاتین خوکی (Porcine) دارند و ممکن است به عنوان جایگزینی برای ژلاتین پستانداران در جهت استفاده از آنها در محصولات غذایی بکار روند. تولید و استفاده از ژلاتین ماهی نه تنها نیاز مصرف کننده را ارضا می‌کند، بلکه به عنوان ابزاری در جهت استفاده از برخی از فرآورده‌های فرعی صنعت ماهیگیری بکار می‌رود. این مرور بر روی خصوصیات منحصر به فرد، مزایا، اجبارات و چالش‌هایی که در تولید و استفاده از ژلاتین‌ ماهی موجود می‌باشد و در جهت فراهم آوردن یک دید جامع و یک بینش عمیق‌تر بر روی عناصر غذایی مهم عمل می‌کند، همانطور که دورنهایی است برای بهره‌برداری بازرگانی در آینده و راهنمایی است برای مطالعات آینده.

مقدمه

ژلاتین، یکی از محبوبترین پلی‌مرهای زیستی است که به طور گسترده‌ای در غذا، داروسازی، لوازم آرایشی و کاربردهای عکسبرداری استفاده می‌شود و همه آنها به خاطر خصوصیات تکنولوژیکی و وظیفه‌ای آن است. در صنعت غذاسازی، ژلاتین در ساخت مرباجات و شیرینی‌جات (اساساً برای فرهم آوردن آدامس‌ها، نساجی و پایاسازی کف) تولیداتی با چربی پایین (برای تولید خامه، کاهش چربی)، لبنیات (برای تثبیت و پایاسازی و بافندگی) چیزهای پخته شده (برای امولسیون‌سازی، تهیه ژله و پایاسازی و تثبیت) و محصولات گوشتی (برای فراهم آوردن پیوند آب) بکار می‌رود. در زمینه‌های پزشکی و داروسازی، ژلاتین به عنوان جایگاهی برای ایمپلانت‌، در داروهای قابل تزریق برای ارائه میکروسفرها و در تزریقات درون وریدی استفاده می‌شود.

همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که در ان واکسن‌های ویروسی رقیق و زنده در جهت ایمنی در برابر کرم کدو، اوریون، سرخجه، استفالوپاتی ژاپنی، هاری، دیفتری و کزاز است که شامل ژلاتینی است که به عنوان تثبیت کننده بکار می‌رود. در صنعت داروسازی، ژلاتین به طور گسترده‌ای برای ساخت کپسول‌های سخت و نرم، بسط دهنده‌های پلاسما و در معالجه زخم‌ها استفاده می‌شود. ژلاتین حاوی کالری کمی است و به طور معمول برای استفاده در مواد خوراکی توصیه شده است. از آن جهت که باعث افزایش میزان پروتئین می‌شود و مخصوصاً در غذاهای مربوط به بدن‌سازی نیز مفید جلوه کرده است. علاوه بر این، ژلاتین برای کاهش میزان کربوهیدرات موجود در غذا بکار می‌رود که برای بیماران دیابتی فرمول‌سازی شده‌اند.

درخواست جهانی برای ژلاتیم در تمام این سال‌ها رو به افزایش بوده است. گزارشات اخیر نشان داده است که تولید جهانی سالیانه ژلاتین در حدود ۳۲۶۰۰۰ تن می‌باشد که همراه با ژلاتین مشتق شده از پوست خوک که به عنوان بالاترین میزان تولید خارجی ۴۶ درصدی به حساب می‌آید و توسط پوست خام گاوی (۴/۲۹%)، استخوان‌ها (۱/۲۳%) و منابع دیگر (۵/۱%) به دنبال آن می‌آید. با وجودی که ژلاتین دامنه وسیعی از موارد استعمال مفید دارد، بدبینی و روابط قوی هنوز هم با توجه به موارد استفاده آن به مصرف کنندگان فشار زیادی وارد می‌آورد.

این مسائل به تمایلات مذهبی (که هم یهودیان و هم مسلمانان استفاده از هرگونه محصول مربوط به خوک را ممنوع دانسته، در صورتی که هندیان استفاده از گوشت گاو را ممنوع می‌دانند) و همچنین هواخواهی و تبعیت از گیاهخواری در سراسر دنیا مربوط می‌شود. علاوه بر این دلواپسی و نگرانی محققان در این باره است که آیا بافت‌های حیوانی که از ژلاتین‌و کلاژن مشتق شده است، ظرفیت انتقال حاملان ژن‌های بیماری‌زا مثل پروتئین پریون را دارند یا خیر؟

به هرحال، مطالعاتی که توسط چندین نویسنده هدایت شد، نشانگر این مطلب است که فرآیندتولید ژلاتین مانع موثری در برابر پریون‌های BSE می‌باشد. برای نمونه در مارس سال ۲۰۰۳، کمیته علمی گوساله‌پروری اروپا ثابت کرد که خطر مربوط به ژلاتین استخوانی گاوی (بوین) نزدیک به صفر است. با وجودی که ژلاتین خوکی (پورسین) برای ترازهای بالای تولید بکار می‌روند، اما مقادیر چشمگیری از ژلاتین که در صنعت داروسازی و مواد خوراکی بکار می‌رود از گاوهای مشتق شده‌اند.

بخش BSE درست مثل وابستگی‌های مذهبی به تحقیقات فشرده‌ای مخصوصاً در اروپا وادار شده است تا بتواند جایگزین‌هایی را برای ژلاتین مشتق شده از پستانداران شناسایی کرده و به توسعه آن بپردازد. علاوه بر این، رقابت‌های زیادی در میان سازندگان وجود دارد که در جهت تهیه پوست خوک و سایر منابع پستانداران است و تقاضاهای روزافزون و قیمت‌های رو به افزایشی را موجب شده است. به هرحال، جایگزین‌های زیادی موجود است، ولی غیرممکن است که ما بتوانیم ژلاتین را به طور کلی حذف کنیم. محققان از انجمن‌ها و صنعت‌های مختلف توانسته‌اند جایگزینی برای ژلاتین پیدا کنند.

تصاویر برای ژلاتین ماهی

تصاویر بیشتر برای ژلاتین ماهیگزارش تصاویراز بازخورد شما متشکریم. گزارش یک تصویر دیگرلطفاًً تصویر توهین آمیز را گزارش دهید. لغوتمام(function(){if(!document.querySelector(“#taw”).clientHeight&&!document.querySelector(“#topstuff”).clientHeight)for(var a=document.querySelector(“#rso”).children,b=0;b<a.length;++b)if(0<a[b].clientHeight){var c=a[b].querySelector("div g-section-with-header");c&&(c.style.marginTop=0);break};}).call(this);

ژلاتین و خواص تغذیه‌ای آن – بیتوته

ژلاتین یک پروتئین خوراکی است که به طور عمده از فرآوری کلاژن که ساختمان اصلی تشکیل‌دهنده پوست، تاندون‌ها، استخوان و … مهره‌داران است به دست می‌آید. پوست و استخوان حیواناتی مثل گاو و یا ماهی را در آب جوشانده و به وسیله اسید، محلولی را از آن استخراج می‌کنند که این فرآیند چندین روز طول می‌کشد. سپس با فرآوری این محلول و خشک …

خواص شگفت انگیز ژلاتین برای سلامتی – نمناک

ژلاتین برای سلامتی معجزه میکند. ژلاتین یک پروتئین خوراکی است که به طور عمده از فرآوری کلاژن که ساختمان اصلی تشکیل دهنده پوست، تاندون ها، استخوان و … مهره داران است به دست می آید. پوست و استخوان حیواناتی مثل گاو و یا ماهی را در آب جوشانده و به وسیله اسید، محلولی را از آن استخراج می کنند که این فرآیند چندین روز طول می کشد.

SID.ir | تولید ژلاتین خوراکی از ضایعات ماهی

توسط آبرومند علی
دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تولید ژلاتین خوراکی از ضایعات ماهی.

ژلاتین ماهی: یک ماده تجدیدپذیر برای تولید پوشش های زیست …

توسط هاشمی طباطبایی – ‏2014
اغلب پوشش هایی که برای حفظ مواد غذایی استفاده میشوند، از مواد پلاستیکی سنتزی ساخته شدهاند. با این حال، به دلایل زیستی، اخیراً توجّه به پوشش های با قابلیت زیست تخریبپذیری معطوف گردیده است. ژلاتین بهطور گسترده به دلیل توانایی تهیه فیلم یکنواخت به عنوان یک پوشش و تناسب به عنوان یک پوشش خارجی برای محافظت غذا …

خواص ژلاتین ماهی – طب سنتی| گیاهان دارویی

خواص جالبی از ژلاتین ماهی که تاکنون نشنیده اید… ژلاتین ماهی ژلاتین یک پروتئین خوراکی است که به طور عمده از فرآوری کلاژن که ساختمان اصلی تشکیل‌دهنده پوست، تاندون‌ها، استخوان و … مهره‌داران است به دست می‌آید. ژلاتین ماده‌ای جامد، ترد و شفاف بوده و طیف رنگی آن از زرد … توضیحات بیشتر » …

مقاله بررسی ترکیب ژلاتین ماهی و دیگر پلیمرهای زیستی …

ویژگیهای مکانیکی و محافظتی فیلمهای ژلاتین ماهی می تواند با تولید فیلمهای ترکیبی با استفاده از پلیمرهای زیستی متفاوت همانند پروتئینها، لیپیدها، و پلی ساک…

مزیت ژلاتین آبزیان و کاربردهای آن – مرکز ملی تحقیقات …

۹ شهریور ۱۳۹۲ – بازده ژلاتین استخراج شده از ماهی، کمتر از ژلاتین استخراج شده از پستانداران است که تقریباً بین 6٪ و 19٪ است (گرم ژلاتین خشک در هر 100 گرم از پوست تمیز). بازده کم ژلاتین ماهی می‌تواند به دلیل از بین رفتن کلاژن بوسیله شست و شو در مراحل اولیه یا بدلیل هیدرولیز ناقص باشد. بعلاوه، گزارش‌هایی وجود دارد که در …

تولید ژلاتین خوراکی از ضایعات ماهی – نشریه علوم آب و خاک – …

توسط علی آبرومند – ‏2007
ژلاتین ماده پروتئینی است که در صنایع غذایی، دارویی، صنعتی و پزشکی کاربرد فراوانی دارد. در صنایع غذایی از این محصول در تهیه مارمالادها، ژله‌ها، شیرینیجات و بستنی استفاده می‌شود. ژلاتین به آسانی در بدن جذب شده و حتی به هضم سایر مواد غذایی از طریق تشکیل امولسیون کمک می‌نماید. هدف از این …

[PDF]ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ژﻻﺗﯿﻦ از ﻏﻀﺮوف ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔ

ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ژﻻﺗﯿﻦ از ﻏﻀﺮوف ﮐﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﻔﯿﺪ. (. Carcharhinus dussumieri. ) اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﻄﺎی ﺻﺎﻟﺤﯽ. *1. ، ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺎﻓﻈﯿﻪ. 2. ، ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻨﯽ. 3. 1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﻗﻮﭼﺎن. ،. ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ،. ﻗﻮﭼﺎن،. اﯾﺮان. 2. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘ. ﺎت ﺷﯿﻼت اﯾﺮان. ،. ﮔﺮوه ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻏﺬای زﻧﺪه ی ﺑﺨﺶ آﺑﺰی ﭘﺮوری. ،. ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان. 3. داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ،.

زنبور داری و پرورش زنبور عسل

زنبور داری و پرورش زنبور عسل

پرورش زنبور عسل
امکانات مورد نیاز در زنبورداری
وسایل و تجهیزات عسل گیری
بازاریابی فرآورده های زنبور عسل
اهمیت صنعتی عسل
دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۰۳ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۶

زنبور داری و پرورش زنبور عسل

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۲۲۷۱

مقدمه

تاریخچه زندگی و قدمت زندگی زنبور عسل روی کره زمین ، زندگی اجتماعی زنبور عسل در یک کلنی ، نظم اجتماعی حاکم در کندو ، قدرت خارق العاده زنبور عسل در معماری و ساختن حجره های مومی شان ، موروثی بودن عموم اطلاعات کاربردی ، ویژگی های خاص زیست شناسی ، قدرت منحصر به فرد زنبور عسل در تبدیل شهد گیاهان یا شربت شکر به عسل به عنوان یک غذای پر انرژی و دارویی شفا بخش، قدرت این حشره در ساختن موم و موم بافی ، جمع آوری بره موم و کاربرد آن ، ساختن شاه انگبین و چگونگی استفاده از آن و ساختن زهر به منظور استفاده از آن در هنگام دفاع و به عنوان یک داروی مهم و از همه این شگفتی ها مهم تر ، قابلیت منحصر به فرد زنبور عسل در جمع آوری گرده گیاهان و گرده افشانی بسیاری از گیاهان گلدار که با این ویژگی، بطور مستقیم و غیر مستقیم حدود ۵۰% غذای بشر تامین می شود و بسیاری از گیاهان و حیوانات امکان ادامه حیات می یابند.

میزان تولید محصول عسل به آب و هوا، نژاد زنبور و مدیریت زنبوردار بستگی دارد. در نقاط خوش آب و هوا، گیاهان و رستنی های فراوان می رویند و در فصل گلدهی، محصول عسل خوبی از آن نقاط برداشت می شود.همچنین نژاد های فعال زنبور عسل عمل گرده افشانی گیاهان را نیز بهتر انجام می دهند.

عامل مدیریت در زنبورداری همچون سایر امور از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا یک زنبوردار ناآگاه نه تنها قادر به عسل گیری از زنبورهای عسل نخواهد بود، بلکه به راحتی کلنی های خود را به کشتن می دهد. بنابراین آشنایی به فنئن زنبورداری و داشتن اطلاعات علمی و تجارب عملی از مهم ترین واجبات کار با زنبور عسل است.

میانگین تولید عسل شهد هر کندوی جعبه ای در ایران و سایر کشورهای آسیایی ۷ کیلوگرم ، در کشورهای اروپایی و روسیه ۱۰ کیلوگرم، در آمریکا ۲۱کیلوگرم، در نیوزلند ۳۰کیلوگرم، در استرالیا ۳۶کیلوگرم، درکانادا ۴۰کیلوگرم و در نقاط پرگل کانادا گاهی به ۸۰ کیلو گرم می رسد. بدهی است مقدار تولید عسل شهد در نقاط مختلف کشور و حتی نقاط مختلف هر شهر متفاوت است و به طور عمده به فراوانی منابع شهد،شرایط آب و هوایی و مدیریت زنبوردار بستگی دارد.باید توجه داشت که علی رغم اعلام آمار میانگین ۷کیلوگرم تولید عسل شهد به ازای هرکندو درسال، در برخی نقاط خوش آب وهوا سرسبز کشور، زنبورداران آگاه، باتجربه و فعال در امر کوچ دهی به موقع زنبورستان خود، توانایی تولید عسل شهد به میزان بیش از ۵۰کیلوگرم به ازای هر کندو را دارند.

به نظر می رسد که در کشور ما، باتوجه به عدم استفاده یا استفاده نا صحیح از ظرفیت شهد دهی بسیاری از باغ هاو مزارع و نیز برخی نقاط مرتعی و جنگلی که مورد استفاده زنبورداران قرار نمی گیرد ، تا کنون از بخش فابل توجه ای از ظرفیت واقعی تولید عسل استفاده نشده است. در این سهل انگاری،زنبورداران از تولید کمتر عسل شهد خسارت می بینند. اما خسارتی که در قالب کاهش محصول و نا مرغوبیت محصول به کشاورزان و باغداران و در آمد ملی وارد می شود، بسیار قابل توجه تر است. تاکنون در ایران،ازظرفیت های تولید عسل به خوبی استفاده نشده است; یعنی ، در برخی نقاط تراکم استقرار زنبورستان ها را داشته باشیم و در برخی نقاط،زنبورستان های کافی مستقر نشده است.حال آنکه برای بدست آوردن بیشترین مقدار عسل و بالاترین بازده زنبور عسل در گرده افشانی ، باید اولا هرجا که گیاهان شهدزا و نیازمند زنبور عسل می رویند، تعداد مناسب کندو مستقر کنیم و ثانیا تعداد کندوهایی که در یک منطقه یا در هر هکتار از یک باغ یا مزرعه مستقر می کنیم کمتر یا بیشتر از شمار مناسب نباشد. چنانچه شمار کندو ها دریک باغ،مزرعه یامنطقه،بیشتر یا کمتر از حد مناسب باشد؛ هم زنبوردار و هم باغ دار یا مزرعه دار به نوعی خسارت می بینند.

مسائل مربوط به زنبورداری؛ از جمله،ظرفیت تولید عسل توسط هر کندو،عسل شهد یا مخلوط شهد و شربت، قیمت عسل،درآمد زنبوردار و از همه مهمتر « نقش زنبورعسل در افزایش تولید و مرغوبیت محصولات زراعی و باغی» باید مورد مورد توجه مسئولین قرار گیرد و شرایط مناسب برای توسعه منطقی زنبورداری در ایران فراهم شود. این مورد حساس باید جدی گرفته شود تا مبادا آن که از برخورد سلیقه خریدار عسل و میزان درآمد زنبوردار،پرورش زنبورعسل و در نتیجه میزان تولید در کشاورزی و باغداری و قابلیت حفظ مراتع و جنگل ها در معرض خطر جدی قرار گیرد.

اگر به زنبورداری فقط به عنوان حرفهای که در آن عده ای مشغول تولید عسل هستند نگریسته شود،فقط به اندازه میزان تولید عسل باید برای آن اهمیت قائل شویم؛ اما باید یدانیم که ما برای افزایش تولید و مرغوبیت بسیاری از محصولات گیاهی زنبورداری کنیم که در آن محصول عسل یک عایدی جانبی است. لذا اهمیت پرورش زنبورعسل، صدها برابر بیشتر از ایجاد شغل و تولید عسل است، زیرا حدود ۸۰% کل تولید بسیاری از درختان میوه و محصولات بذری به گرده افشانی شدن توسط زنبور عسل بستگی دارد که در غیاب این حشره، سایر حشرات گرده افشان نیز قادر به انجام وظایف زنبور عسل نخواهند بود. مازمانی می توانیم یک مقایسه منطقی و صحیح از ارزش فرآورده های زنبورعسل در مقابل ارزش عمل گرده افشانی این حشره داشته باشیم که بتوانیم طبیعت بدون زنبورعسل رابررسی کنیم. چراکه در طبیعت بدون زنبورعسل،نه نتها عسل تولید نمی شود و میزان محصولات زراعی، باغی،مرتعی و جنگلی به شدت کاهش می یابد،بلکه قسمت اعظم رستنی های موجود در طبیعت منقرض خواهد شد.

سیر تا پیاز تولید عسل/با زنبورداری میلیونر شوید – اخبار …

۳۰ مرداد ۱۳۹۶ – کیفیت عسل طبیعی ایران در جهان زبانزد است، این مسئله ناشی از اقلیم خاص و شرایط طبیعی ویژه کشورمان است. در گذشته‌ نه‌چندان دور و پیش از آغاز موج ویرانگر مهاجرت از روستا به شهر، بخش عظیمی از روستائیان در کنار کار کشاورزی به پرورش زنبور عسل می‌پرداختند. امروز اما پرورش زنبور در ایران شرایط مناسبی ندارد، …

راه های شروع زنبور داری برای مبتدیان | زنبورعسل و زنبورداری

۲۰ شهریور ۱۳۹۲ – در هریک از دو صورت فوق زنبورها در اوایل جریان نوش نمی توانند عسل چندانی بیاورند. ارزش آنها در این است که به سرعت تولید مثل کنند به طوری که در مراحل بعدی عسل فراوانی جمع آوری نمایند. برای پرورش نوزادان در کارتن های ۹۰۰ گرمی به اندازه کافی زنبور وجود دارد. زنبورهای اضافی در کارتن های ۱.۳ کیلویی برای موم بافی …

زنبورعسل و زنبورداری | آموزش زنبور داری و پرورش زنبور عسل

زنبورعسل, زنبور عسل, زنبورداری, زنبور داری, قیمت, کندو, خرید, فروش, ملکه, کارگر, نر, پرورش, آموزش, دانلود, کتاب, pdf, مهندس رحمان رحمانی پرست, کارنیکا, کاسپین,

شروع شغل پرورش زنبور عسل و زنبور داری | زنبورعسل و …

۹ بهمن ۱۳۹۵ – متاسفانه در سال های اخیر و همراه با کاهش تعداد مشاغل در سطح کشور, مسئولان دولتی برای کاهش فشار بر دولت هایشان و به شکلی دست به سر کردن سیل جوانان بیکار, با تبلیغات زیر پوستی و راهنمایی افراد جویای کار به سمت شغل زنبورداری, این کار سخت را یک راه سریع و آسان برای به ثروت رسیدن, معرفی نموده اند.

پرورش زنبور عسل برای تازه کاران | پورتال زنبور عسل ایران

۹ تیر ۱۳۹۵ – پرورش زنبور عسل برای تازه کاران نکات و توصیه های مهم زنبورداری کسانی که میخواهند شروع به کار زنبورداری کنند راهنمای زنبورداران مبتدی جهت بازدید و بازرسی از کندو.

پرورش زنبور عسل | آموزش زنبور داری

پرورش زنبور عسل | آموزش زنبور داری – وب تخصصی آموزش پرورش زنبورعسل،دانلود فیلم آموزشی،طرح توجیهی پرورش زنبور عسل و .. – پرورش زنبور عسل | آموزش زنبور داری.

سایت زنبورعسل ایران – از کجا و چگونه زنبور داری را شروع …

همه جا زنبورعسل- کاملترین سایت زنبورعسل و زنبورداری در ایران- مطالب کلی و جامع در مورد پرورش زنبورعسل و زنبورداری و بیماریها و افات زنبور عسل.

سایت زنبورعسل ایران

همه جا زنبورعسل- کاملترین سایت زنبورعسل و زنبورداری در ایران- مطالب کلی و جامع در مورد پرورش زنبورعسل و زنبورداری و بیماریها و افات زنبور عسل.

آموزش کامل پرورش زنبور عسل – دانلود | نصب برنامه اندروید | …

رتبه: ۱٫۸ – ‏۵ رأی – ‏رایگان – ‏Android – ‏کسب و کار/بهره‌وریبیوگرافی زنبور عسل ملکه فراورده‌های زنبور عسل زنبور کارگر وظایف زنبورهای کارگر زنبورهای یک کندو وظایف زنبور ملکه فصل پرورش زنبورها پرورش ملکه جفتگیری تخمگذاری دیدن ملکه وارد کردن ملکه تازه به کندو لوازم مورد نیاز برای زنبورداری ساختار بدن زنبور عسل غده های مهم زنبور هندی زنبور درشت زنبور ریز زنبور عسل معمولی

: پرورش زنبور عسل – دانشنامه رشد

پرورش ملکه. در یک کلنی زنبور عسل ، پرورش ملکه ممکن است به یکی از علل زیر صورت گیرد: نشاندن ملکه جدید به جای ملکه‌ای که به علت نامعلوم معدوم شده است. … قسمتهای مختلف یک کندو از پایین به با لا تخته تحتانی ، طبقه ، پنجره ملکه ، قابها و زیرسازی آنها ، صفحه جدا کننده ، سرپوش ، ابزارآلات زنبورداری لباس کار زنبورداری ، یک …

دانلود پاورپوینت آیین زندگی

دانلود پاورپوینت آیین زندگی

دانلود پاورپوینت آیین زندگی
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل rar
حجم فایل ۱۶۷۱ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۱۶

دانلود پاورپوینت آیین زندگی

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۵۹۵

دانلود پاورپوینت آیین زندگی فصل اول

۱۶ اسلاید

[PDF]کتابچه راهنمایی محاسبات دارویی

برای اطمینان از تجویز دارو با روش اسـتاندارد باید اصول زیر. کامالً رعایت شود: ۱- داروی صحیح. ۲- دوز صحیح. ۳- روش صحیح. ۴- زمان صحیح. ۵- مستند کردن )نوشتن در پرونده( داروهای داده شده. محاسـبات دارویی، یکی از اصولی اسـت که پرستاران جهت. تجویـز صحیـح دارو باید رعایـت کنند، به عبـارت دیگــر. محاسبات دارویی یکی از مهارت های …

[PDF]محاسبات دارویی

آشنایی فراگیران بابعضی داروها و نحوه محاسبات دارویی. در پایان این بحث از فراگیران انتظار می رود. -۱. نحوه محاسبه تعداد قطرات سرم را به شکل ذهنی محاسبه نمایند . -۲. نحوه محاسبه تعداد قطرات در میکروست را به سرعت محاسبه نماید . -۳. محاسبه و تنظیم قطرات میکروست حاوی دارو را بداند . -۴. تعداد قطرات سرم حاوی را بتواند برحسب میزان …

[PDF]ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت داروﯾﯽ

فاکتور قطره. : هر. ۱۵. قطره ست سرم برابر با. ۱. میلی لیتر می باشد که به آن. فاکتور ست سرم گویند،ممکن است در ست های مختلف این عدد. متفاوت باشد ،باید به عدد نوشته شده بر روی پوشش پالستیکی ست سرم. مراجعه شود . فاکتور میکروسیت. : ۶۰. می باشد . برای محاسبه مقدار محلول باید برحسب میلی لیتر و زمان برحسب دقیقه. باشد.

[PDF]ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ(ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﻮﺯﻳﻮﻥ) ﺳﺮﻡ ﻧﻴﺘﺮﻭ

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ(ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﻮﺯﻳﻮﻥ). ﺳﺮﻡ ﻧﻴﺘﺮﻭﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ: ۵O ﺳﺮﻡ ﺣﻞ ﺷﺪﻩCC ﺩﺭ۱۰)mg( ﻳﻚ ﺁﻣﭙﻮﻝ TNG. 10µg/min. 3 =CC/h. ﻫﭙﺎﺭﻳﻦ: ۵O ﺳﺮﻡ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ:CC 10000 ﻭﺍﺣﺪ ﻫﭙﺎﺭﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ. ۲۰۰u. ﻣﺤﻠﻮﻝ = ۱cc. ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺭﮔﻮﻻﺭ: ۵occ ﺳﺮﻡ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﮓ ۱۰cc ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺭﮔﻮﻻﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ۱۰u ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ : ﭘﺮﺍﻳﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺭﺍ. K ﺣﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ، ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ …

روشهای محاسبه کلینیکی داروها در بخشهای ویژه | پرستاران …

۹ تیر ۱۳۹۳ – یکی از مراقبتهایی که پرستاران برای بیماران خود انجام می دهند، مراقبت دارویی می باشد. بمنظور پیشگیری از عوارض دارویی، پرستاران ضمن دادن دارو از راههای مجاز، مقدار داروی دستور داده شده را می بایست محاسبه کرده و به بیمار خود بدهند. بدین منظور و به دلایل زیر محاسبات کلینیکی داروها از اهمیت بسزایی بخصوص در …

اصطلاحات و محاسبات داروئی | پرستاران توانمند ایران

۲۴ مرداد ۱۳۹۵ – تجویز دارو یکی از مهم ترین و شایع ترین فعالیت های پرستاری می باشد و به عنوان پرمسئولیت ترین وظیفه پرستار محسوب می شود. تجویز موثر و ایمن داروها نیازمند دانش در زمینه های مختلف از جمله دانش دارو شناسی و توانایی محاسبه بالینی داروها می باشد. در تجویز داروهای تزریقی به ویژه داخل وریدی، اصل مقدار صحیح به …

[PDF]خطاهای دارویی و محاسبه دوز داروها

مقدار داروی کشیده شده درسرنگ بر حسب واحد. ۱. –. محاسبه تعداد قطرات در دقیقه برای سرم : تعداد قطرات در دقیقه = مقدار محلول. ×. ۱۵. ۶۱. ×. زمان انفوزیون. ۳. –. محاسبه تعداد قطرات در دقیقه برای سرم با میکروست : تعداد قطرات در دقیقه = مقدار محلول. ×. ۶۱. ۶۱. ×. زمان انفوزیون. راهنمای سریع سرعت انفوزیون نیتروگلیسیرین : در صورتی که. ۵.

[PDF]کتابچه ایمنی دارویی

دارو های ترالی اورژانس. ۶۴. عالمت اختصاری مربوط به واحدهای اندازه گیری. ٧۴. سیستم اندازه گیری. خانگی. ٧۴. جدول الکترولیتها و سرم های مصرفی در بخش. ٧۵. راهنمای سرعت … را محاسبه نمایید.)در صورتی که دارو نیاز به انفوزیون داشته باشد مقدار دارو. ،. غلظت الزم. ،. محلول مناسب. و. سرعت انفوزیون هر دوز را به دقت محاسبه نمایید.(. ✓. داروها.

محاسبه تنظیم قطرات میکروست – وب سایت علمی آموزشی …

۱۴ مهر ۱۳۹۵ – مثال: برای یک بیمار سرم نیتروگلیسرین با دوز ۵ میکــروگرم در دقیقه تجویز شده است. در صورتی که یک آمپول نیتروگلیسرین ( حاوی ۵ میلی گرم ) را در ۱۰۰ میلی لیتر سرم قندی ۵ % رقیق کرده باشند، تعداد قطرات در دقیقه را محاسبه نمایید. ۱) تبدیل کردن واحد هر آمپول نیتروگلیسرین حاوی ۵ میلی گرم دارو می باشد .

[DOC]محاسبات دارویی

درصد ماده دارویی *۱۰ g/1000 ml. % درصد ماده دارویی تقسیم بر۱۰۰ مقدار دارو در ۱میلی لیتر محلول. دز تجویز شده برای بیمار ۰.۵g منیزیم سولفات(MgSo4) است. شکل ۵۰% دارو در دسترس است، چند سی سی از محلول حاوی ۱g منیزیم سولفات است؟ ۵۰g 100ml. 0.5g x x ₌ ۱ml. در صورت تشابه واحدهای دارویی، از فرمول زیر برای محاسبه مقدار حجم …

راهنمای محاسبات دارویی

راهنمای محاسبات دارویی

راهنمای محاسبات دارویی
دسته بندی پزشکی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۹۰۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۸

راهنمای محاسبات دارویی

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۲۱۸

مقدمه:

محاسبه مقدار دوزاژ داروهای خوراکی، داروهای تزریقی و داروهای درصدی

در محاسبات دارویی باید واحدهای اندازه گیری به کار رفته برای دوز دارو و مقدار دارو یکسان باشد.

داروهای مایع )سوسپانسیون، شربت و …(

داروهای جامد )قرص، کپسول و …(

محاسبه تنظیم قطرات سرم

فرمول پیشنهادی

محاسبه تعداد قطرات میکروست

فرمول پیشنهادی:

فاکتور قطره در میکروست، برابر ۶۰ می باشد به عبارت دیگر هر میلی لیتر معادل ۶۰ قطره است.

فرمول پیشنهادی:

داروهایی که به صورت میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بیمار در دقیقه μg / kg /min تجویز می شوند.

فرمول پیشنهادی:

داروهایی که به صورت واحد در ساعت ) u/h ( یا میلی گرم در ساعت ) mg/h ( تجویز می شوند.

فرمول پیشنهادی:

با حذف اعداد ) ۶۰ ( در صورت و مخرج کسر، معادله به صورت زیر خلاصه می گردد:

هرگاه هر دارویی با هر میزانی در ۱۰۰ سی سی م کیروست ریخته شود ۶ قطره آن حاوی همان مقدار داروست که ریخته شده با واحد کوچکتر.

سایر محاسبات

[PDF]کتابچه راهنمایی محاسبات دارویی

برای اطمینان از تجویز دارو با روش اسـتاندارد باید اصول زیر. کامالً رعایت شود: ۱- داروی صحیح. ۲- دوز صحیح. ۳- روش صحیح. ۴- زمان صحیح. ۵- مستند کردن )نوشتن در پرونده( داروهای داده شده. محاسـبات دارویی، یکی از اصولی اسـت که پرستاران جهت. تجویـز صحیـح دارو باید رعایـت کنند، به عبـارت دیگــر. محاسبات دارویی یکی از مهارت های …

[PDF]محاسبات دارویی

آشنایی فراگیران بابعضی داروها و نحوه محاسبات دارویی. در پایان این بحث از فراگیران انتظار می رود. -۱. نحوه محاسبه تعداد قطرات سرم را به شکل ذهنی محاسبه نمایند . -۲. نحوه محاسبه تعداد قطرات در میکروست را به سرعت محاسبه نماید . -۳. محاسبه و تنظیم قطرات میکروست حاوی دارو را بداند . -۴. تعداد قطرات سرم حاوی را بتواند برحسب میزان …

[PDF]ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت داروﯾﯽ

فاکتور قطره. : هر. ۱۵. قطره ست سرم برابر با. ۱. میلی لیتر می باشد که به آن. فاکتور ست سرم گویند،ممکن است در ست های مختلف این عدد. متفاوت باشد ،باید به عدد نوشته شده بر روی پوشش پالستیکی ست سرم. مراجعه شود . فاکتور میکروسیت. : ۶۰. می باشد . برای محاسبه مقدار محلول باید برحسب میلی لیتر و زمان برحسب دقیقه. باشد.

[PDF]ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ(ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﻮﺯﻳﻮﻥ) ﺳﺮﻡ ﻧﻴﺘﺮﻭ

ﺟﺪﻭﻝ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ(ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺍﻧﻔﻮﺯﻳﻮﻥ). ﺳﺮﻡ ﻧﻴﺘﺮﻭﮔﻠﻴﺴﻴﺮﻳﻦ: ۵O ﺳﺮﻡ ﺣﻞ ﺷﺪﻩCC ﺩﺭ۱۰)mg( ﻳﻚ ﺁﻣﭙﻮﻝ TNG. 10µg/min. 3 =CC/h. ﻫﭙﺎﺭﻳﻦ: ۵O ﺳﺮﻡ ﺣﻞ ﺷﺪﻩ:CC 10000 ﻭﺍﺣﺪ ﻫﭙﺎﺭﻳﻦ ﺭﺍ ﺩﺭ. ۲۰۰u. ﻣﺤﻠﻮﻝ = ۱cc. ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺭﮔﻮﻻﺭ: ۵occ ﺳﺮﻡ ﻧﺮﻣﺎﻝ ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺮﻧﮓ ۱۰cc ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺭﮔﻮﻻﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ۱۰u ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ : ﭘﺮﺍﻳﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺳﺮﻧﮓ ﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﻧﺴﻮﻟﻴﻦ ﺭﺍ. K ﺣﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﭘﻴﺴﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ، ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺪﻧﻪ ﺩﺍﺧﻠﻲ …

روشهای محاسبه کلینیکی داروها در بخشهای ویژه | پرستاران …

۹ تیر ۱۳۹۳ – یکی از مراقبتهایی که پرستاران برای بیماران خود انجام می دهند، مراقبت دارویی می باشد. بمنظور پیشگیری از عوارض دارویی، پرستاران ضمن دادن دارو از راههای مجاز، مقدار داروی دستور داده شده را می بایست محاسبه کرده و به بیمار خود بدهند. بدین منظور و به دلایل زیر محاسبات کلینیکی داروها از اهمیت بسزایی بخصوص در …

اصطلاحات و محاسبات داروئی | پرستاران توانمند ایران

۲۴ مرداد ۱۳۹۵ – تجویز دارو یکی از مهم ترین و شایع ترین فعالیت های پرستاری می باشد و به عنوان پرمسئولیت ترین وظیفه پرستار محسوب می شود. تجویز موثر و ایمن داروها نیازمند دانش در زمینه های مختلف از جمله دانش دارو شناسی و توانایی محاسبه بالینی داروها می باشد. در تجویز داروهای تزریقی به ویژه داخل وریدی، اصل مقدار صحیح به …

[PDF]خطاهای دارویی و محاسبه دوز داروها

مقدار داروی کشیده شده درسرنگ بر حسب واحد. ۱. –. محاسبه تعداد قطرات در دقیقه برای سرم : تعداد قطرات در دقیقه = مقدار محلول. ×. ۱۵. ۶۱. ×. زمان انفوزیون. ۳. –. محاسبه تعداد قطرات در دقیقه برای سرم با میکروست : تعداد قطرات در دقیقه = مقدار محلول. ×. ۶۱. ۶۱. ×. زمان انفوزیون. راهنمای سریع سرعت انفوزیون نیتروگلیسیرین : در صورتی که. ۵.

[PDF]کتابچه ایمنی دارویی

دارو های ترالی اورژانس. ۶۴. عالمت اختصاری مربوط به واحدهای اندازه گیری. ٧۴. سیستم اندازه گیری. خانگی. ٧۴. جدول الکترولیتها و سرم های مصرفی در بخش. ٧۵. راهنمای سرعت … را محاسبه نمایید.)در صورتی که دارو نیاز به انفوزیون داشته باشد مقدار دارو. ،. غلظت الزم. ،. محلول مناسب. و. سرعت انفوزیون هر دوز را به دقت محاسبه نمایید.(. ✓. داروها.

محاسبه تنظیم قطرات میکروست – وب سایت علمی آموزشی …

۱۴ مهر ۱۳۹۵ – مثال: برای یک بیمار سرم نیتروگلیسرین با دوز ۵ میکــروگرم در دقیقه تجویز شده است. در صورتی که یک آمپول نیتروگلیسرین ( حاوی ۵ میلی گرم ) را در ۱۰۰ میلی لیتر سرم قندی ۵ % رقیق کرده باشند، تعداد قطرات در دقیقه را محاسبه نمایید. ۱) تبدیل کردن واحد هر آمپول نیتروگلیسرین حاوی ۵ میلی گرم دارو می باشد .

[DOC]محاسبات دارویی

درصد ماده دارویی *۱۰ g/1000 ml. % درصد ماده دارویی تقسیم بر۱۰۰ مقدار دارو در ۱میلی لیتر محلول. دز تجویز شده برای بیمار ۰.۵g منیزیم سولفات(MgSo4) است. شکل ۵۰% دارو در دسترس است، چند سی سی از محلول حاوی ۱g منیزیم سولفات است؟ ۵۰g 100ml. 0.5g x x ₌ ۱ml. در صورت تشابه واحدهای دارویی، از فرمول زیر برای محاسبه مقدار حجم …

پاورپوینت سوء مصرف مواد

پاورپوینت سوء مصرف مواد

پاورپوینت سوء مصرف مواد
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۱۰۶۸ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۸۴

پاورپوینت سوء مصرف مواد

فروشنده فایل

کد کاربری ۷۲۱۸

تعریف واژه ها

اعتیاد
وابستگی

وابستگی ملاک های تشخیصی برای مسمومیت با مواد

ملاک های تشخیصی برای ترک مواد

ملاک های تشخیصی برای سوء مصرف مواد

انواع وابستگی

Coaddiction or codependency

سوء مصرف شکل خفیف وابستگی است
سوء مصرف پیش درامد وابستگی است

انواع مواد

مواد روان گردان

STIMULANTSمحرک ها

سر کوب گر ها DEPRESSANT

توهم زاهاHALLUCINOGE

مخدر هاNARCOTICS

استنشاقی ها INHULANTS

حشیش CANNABIS

شیشه

اکستا سی ecstasy

یک نوع امفتامین طراح است که به صورت مصنوعی ساخته میشود

هم بر سیستم دوپامین و هم بر سیستم سروتونین تاثیر میگذارد

هم تاثیرات امفتامینی دارد و هم تاثیرات توهم زائی

اکستاسی

ترامادول

علل و عوامل موثر بر اعتیاد

عوامل خطر

ویژه گی های شخصیتی

ناراحتی های رووحی و روانی

بیماری های جسمی

نگرش مثبت نسبت به مواد

عوامل مربوط به خانواده

عوامل مربوط به محیط

نظریه های روان پویشی

نظریه های رفتاری

علل شروع و عود سوء مصرف مواد

ادامه علل عود و شروع

ادامه عوامل نوروشیمیایی

ادامه علل شروع و عود سوء مصرف

نظر یه های رفتاری

[PPT]انگیزه های شروع سوء مصرف مواد مخدر

انگیزه های شروع سوءمصرف مواد. دردهای مزمن جسمی. انگیزه های شروع سوءمصرف مواد. افزایش توانایی جسمی. انگیزه های شروع سوءمصرف مواد. اختلالات روان پزشکی درمان نشده. انگیزه های شروع سوءمصرف مواد. همانندسازی بابزرگترها. انگیزه های شروع سوءمصرف مواد. دسترسی به پول هنگفت برای کسی که راه های عاقلانه خرج کردن آن را نمی داند.

[PPT]سوء مصرف مواد

Substance-induced disorders. 6. اختلالات مرتبط با مصرف مواد در DSM-IV. 7. وابستگی به مواد. (سه علامت یا بیشتر در ۱۲ ماه گذشته). سوء مصرف مواد. (یک علامت یا بیشتر در ۱۲ ماه گذشته). تحمل (Tolerance) : 1- نیاز به افزایش مقدار ماده ۲-کاهش قابل ملاحظه اثرات ماده. الف-۱-مصرف مکرر مواد منجر به ناتوانی دربرآوردن تعهدات عمده فرد در کار، …

دانلود پاورپوینت آموزش و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در …

دانلود پاورپوینتelseدانلود آموزش و پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان ، برچسب ها : اعتیاد , نوجوانان , مواد مخدر ، پاورپوینت ، قالب پاورپوینت ، ppt.

[PPT]مدیریت سوء مصرف مواد – Copy.ppt

سوء مصرف مواد در بارداری. بر اساس داده های سازمان بهداشت جهانی۱۰-۵%زنان در دوران بارداری مواد مصرف می کنند. وابستگی به مواد نه تنها سلامت مادر بلکه سلامت جنین ونوزاد را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. اغلب زنان بارداربه علت الگوی خاص زندگی وترس از فاش شدن سوءمصرف مواداز خدمات مراقبت بارداری استفاده نمی کنند. برخی زنان وابسته به …

[PDF]سوء مصرف مواد – ResearchGate

توسط FB Asl – ‏مقالات مرتبط
ﮔﺮوه. ﻫﺎی در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ. ﺗﻌﺮﯾﻒ واژه ﻫﺎ. ﻓــﺼﻞ دوم. : اﻧــﻮا ع ﺳــﻮء ﻣــﺼﺮف،ﻋﻼﺋم، ﺗــﺸﺨﯿﺺ،. ﭘﯿﺸﮕﲑی. ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻋﺘﯿﺎد. ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ. ﻋﻼﺋم و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد. روﺷﻬﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻋﺘﯿﺎد. ﭘﯿﺸﮕﲑی از ﺳﻮء ﻣﺼﺮف. ﻓﺼﻞ ﺳﻮم. : اﻧﻮاع ﻣﻮاد. اﻟﻒ. : ﳏﺮک ﻫﺎی ﺳﯿ. ﺴﺘم اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰی. ) ١. ﻧﯿﮑﻮﺗﲔ. ) ٢. ﮐﺎﻓﺌﲔ. ) ٣. ﮐﻮﮐﺎﺋﲔ. ) ۴. آﻣﻔﺘﺎﻣﲔ. : ب. ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎى ﺳﯿﺴﺘم اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰى. ) ١. اﻟﮑﻞ. ) ٢. ﻣﻮاد اﻓﯿﻮﻧﻲ.

[PPT]PowerPoint Presentation

وسواسهای ذهنی، پرخوری، قمار، اعتیاد به اینترنت، عادات مضرجنسی، اعتیاد به مواد مخدر و مسائلی از این دست. ADDICTION.. ماده یا SUBSTANCE: چیزی که مورد مصرف یاسوء مصرف قرار میگیردوبر روی مغز اثر می گذارد. USE: مصرف یک ماده. MISUSE: مصرف غیرقانونی وگذری یک ماده. ABUSE: سوء مصرف مستمر یک ماده غیرقانونی.

پاورپوینت آموزشی تشخیص سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان – …

پاورپوینت آموزشی تشخیص سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان – مواد مخدر، اعتیاد، شیمی مواد مخدر – – مواد مخدر، اعتیاد، شیمی مواد مخدر.

[PPT]پیشگیری از اعتیاد

سوء مصرف مواد مخدر از جمله بارزترین آسیب های اجتماعی است که به راحتی می تواند بنیان فرهنگی، اجتماعی یک کشور را سست نموده و پویایی انسانی آن را به مخاطره بیاندازد به دلیل گستردگی این پدیده، دامنه ی اعتیاد جوانان و ناآگاهی های موجود در این زمینه، آگاه نمودن اقشار مختلف جامعه به خصوص نسل جوان، زمینه ی شناسایی عوامل زمینه ساز …

پاورپوینت سوء مصرف مواد|xt9755

آنچه در توضیحات فایل وجود دارد برابر پاورپوینت سوء مصرف مواد.

[PDF]راهنمای درمان سوء مصرف مواد محرک – مرکز بهداشت زاهدان

نمای درمان سوء مصرف مواد محرک [. پیش نویس پیشنهادی. -. دکتر آذرخش مکری. ۲. فهرست. مقدمه. مصرف مواد محرک و اثرات آنها. زمانیکه اطرافیان به مصرف مواد مشکوک هستند. : مصاحبه اولیه با بستگان بیمار. آماده سازی مصرف کنندگان و بیماران غیر راغب برای مراجعه. مصاحبه و برخورد اولیه با بیمار مراجعه کننده. کلیات نیازها و مداخالت درمانی در …

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

فایل پاورپوینت با موضوع مقدمه ای بر مدیریت پروژه در حجم ۳۷ اسلاید قابل ویرایش
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۴۰۶ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۳۷

دانلود پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت پروژه

فروشنده فایل

کد کاربری ۵۹۷۹

بخشی از محتوای فایل:

تعاریف:

• سیستم : مجموعه ای از اجزا است که در راستای هدفی مشخص با یکدیگر در ارتباطند.

• مدیریت : برنامه ریزی و هدایت برنامه به سوی هدف

• پروژه : کاری جدید که در چارچـوب زمـان ، هزینـه و کیفیـتی مشخـص باید انجام شود.

استراتژی:

• انتخاب استاندارد (PMBOK)

• بررسی چرخه عمر پروژه

• تعیین نقاط تصمیم گیری در هر مرحله از عمر پروژه

• ارائه روشهای تصمیم گیری

• یکپارچه سازی روشها

و…

دانلود پاورپوینت مبانی ورشکستگی | FILE4DOC

ورشکستگی به عنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود. بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی از منظر مالی و تبیین مبانی مالی و حسابداری و مهمتر از همه ارزیابی ورشکستگی به کمک مدل های رایج بسیار حائز اهمیت است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری مالی و اقتصادی است،هر نوع …

دانلود و خرید فایل پاورپوینت مبانی و مدل های ورشکستگی …

۱۴ دی ۱۳۹۶ – با سلام خدمت شما. شما دوست عزیز برای دانلود فایل پاورپوینت مبانی و مدل های ورشکستگی (ویژه ارائه کلاسی درس های تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت به این صفحه هدایت شده اید. امیدواریم با دانلود محصول پاورپوینت مبانی و مدل های ورشکستگی (ویژه ارائه کلاسی درس های تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت به شما …

پاورپوینت بررسی مبانی و مدلهای ورشکستگی -۵۵ اسلاید – …

۲۰ آبان ۱۳۹۶ – فایل کاملا کم یاب و فوق العاده باارزش با عنوان پاورپوینت بررسی مبانی و مدلهای ورشکستگی -۵۵ اسلاید که جزء پربازدید و پردانلود ترین فایلهای زبان فارسی در محیط اینترنت است، بطور کاملا اختصاصی و رایگان توسط سرورهای پرسرعت سایت ما از محیط اینترنت جمع آوری و لینک دانلود مستقیم ان در انتهای همین مطلب …

دانلود پاورپوینت تحلیل سلامت مالی،بحران مالی ورشکستگی …

دانلود پاورپوینت تحلیل سلامت مالی،بحران مالی ورشکستگی. پاورپوینت تحلیل سلامت مالی،بحران مالی ورشکستگی. در این پست از سایت دانشجویان حسابداری به درخواست کاربران سایت پاورپوینت تحلیل سلامت مالی،بحران مالی ورشکستگی را برای شما آماده کردیم . این فایل در ۴۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است . برای مشاهده جزئیات …

وبلاگ دانشجویان ارشد حسابداری ورودی ۹۲ – دانلود جزوات …

وبلاگ دانشجویان ارشد حسابداری ورودی ۹۲ – دانلود جزوات پاورپوینــت – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ارومیه – وبلاگ دانشجویان ارشد حسابداری ورودی ۹۲.

فروشگاه اینترنتی فایل بوکر,filebooker.com

filebooker.com,فروشگاه اینترنتی فایل بوکر,تحقیق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و چالش های پیاده سازی آن در سازمان ها،,پاورپوینت اصول مهندسی مجدد فرایندها و … الکترونیکی,مقاله ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل,مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختی رفتاری‌ cbt,مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره هوش …

پاورپوینت حقوق تجارت – مادسیج

۶ اسفند ۱۳۹۲ – پاورپوینت کامل ۲۶۲ اسلایدی حقوق تجارت را به رایگان می توانید از سایت مادسیج دانلود کنید. اهداف کلی درس حقوق تجارت را می توان بشرح زیر خلاصه نمود : ۱ – آشنایی با اصول کلی قوانین و مقررات تجاری . ۲ – آشنایی با انواع … ۴ – آشنایی با انواع قراردادهای تجارتی، ضمانت و ورشکستگی. پاورپوینت حقوق تجارت …

دانلود پاور فصل مبانی حسابداری مدیریت – دانلود انواع فایل

۱ مهر ۱۳۹۵ – پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت راهبردی – فصل سنجش مسئولیت … koobide.cofeblog.ir/post/1072 Cachedبخش اول و دوم+کتاب مبانی حسابداری+فریدون رهنمای رودپشتی . … دانلود+پاورپوینت +کتاب+حسابداری+مدیریت+راهبردی+تالیف+دکتر+فریدون+رهنمای+رودپشتی. … موضوع : مبانی ورشکستگی(قسمت اول) .

پاورپوینت مبانی و مدلهای ورشکستگی

دانلود پاورپوینت با عنوان “مبانی و مدلهای ورشکستگی” با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم ۵۵ اسلاید شامل مقدمه، تعریف ورشکستگی، دلایل ورشکستگی از نظر نیوتن ، عوامل ورشکستگی درون سازمانی، عوامل ورشکستگی برون سازمانی، تقسیم بندی وضع وخیم مالی شرکت ها توسط جونا آیابئی، مراحل ورشکستگی، ابزار های شناسایی عو.

دانلود پاورپوینت مبانی ورشکستگی – مرسی وب| مرکز آموزشی

۲۰ دی ۱۳۹۶ – ورشکستگی به عنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود. بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی از منظر مالی و تبیین مبانی مالی و حسابداری و مهمتر از همه ارزیابی ورشکستگی به کمک مدل های رایج بسیار حائز اهمیت است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری مالی و …

دانلود پاورپوینت مبانی ورشکستگی

دانلود پاورپوینت مبانی ورشکستگی

فایل پاورپوینت با موضوع مبانی ورشکستگی در حجم ۷۰ اسلاید قابل ویرایش
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۴۶۴ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۷۰

دانلود پاورپوینت مبانی ورشکستگی

فروشنده فایل

کد کاربری ۵۹۷۹

ورشکستگی به عنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود. بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی از منظر مالی و تبیین مبانی مالی و حسابداری و مهمتر از همه ارزیابی ورشکستگی به کمک مدل های رایج بسیار حائز اهمیت است.
هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری مالی و اقتصادی است،هر نوع تصمیم گیری نیازمند اطلاعاات است.تصمیم گیری مالی فرآیندی است که به انتخاب راه کار کارآمد و اثربخش منتج خواهد شد.انتخاب راهکار مطلوب و اقتصادی مستلزم کسب اطلاعات ،پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است .
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می تواند به سهامداران و بستانکاران در ارزیابی این موضوع که آیا شرکت از لحاظ مالی در حال بهبود است و یا در آینده با مشکلی مواجه می شود و احتمالاً ورشکسته خواهد شد کمک می نماید.
ورشکستگی از موضوعات عینی و عملی مبتلا به بنگاه های اقتصادی وکسب و کار است و به مصداق (( پیشگیری بهتر از درمان است )) مورد ارزیابی قرار گرفته است.
از مهمترین دلایل بررسی موضوع ورشکستگی در مدیریت مالی به نوع کارکرد این رشته و نقش اطلاعات مالی تدارک و گزارش شده در این حوزه مربوط است.

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف ورشکستگی

دلایل ورشکستگی از نظر نیوتن ( ۱۹۹۸)

عوامل ورشکستگی درون سازمانی

عوامل ورشکستگی برون سازمانی

تقسیم بندی وضع وخیم مالی شرکت ها توسط جونا آیابئی(Jonah Aiyabei)

مراحل ورشکستگی

ابزار های شناسایی عوامل ورشکستگی

بررسی قانون ورشکستگی ایران‌

توانایی پرداخت بدهی و قدرت نقدینگی

هزینه های ورشکستگی

تاثیر هزینه های ورشکستگی بر ساختار سرمایه

مالیات و هزینه های ورشکستگی

صورت وضعیت مالی شرکت ورشکسته

ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت های مالی و مدلهای پیش بینی ورشکستگی

مدلهای پیش­بینی ورشکستگی

مدل ویلیام بیور(۱۹۶۶)

مدل آلتمن(۱۹۶۸)

مدل دی­کین (۱۹۷۲)

مدل اسپرین گیت (۱۹۷۸)

مدل اهلسون (۱۹۸۰)

مدل تافلر (۱۹۸۳)

مدل فالمر (۱۹۸۴)

مدل گرایس (۱۹۹۸)

مدل زاوگین(۱۹۸۵)

مدل فیلوسوفو (۲۰۰۲)

ورشکستگی و حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی

سیستم حاکمیت شرکتی

مالکیت متمرکز

حاکمیت شرکت با مالکیت پراکنده

ویژگی های هیئت مدیره و بحرانهای مالی

مفید بودن اطلاعات مالی و حاکمیت شرکتی

تئوریهای مطروح در حوزه حاکمیت شرکتی

حاکمیت شرکتی،ساختارمالکیت و ساختارمالی

اهمیت حاکمیت شرکتی

مسیرهای تاثیرحاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اقتصاد

اثرات حاکمیت شرکتی بر رشد و توسعه اقتصادی

دانلود پاورپوینت مبانی ورشکستگی | FILE4DOC

ورشکستگی به عنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود. بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی از منظر مالی و تبیین مبانی مالی و حسابداری و مهمتر از همه ارزیابی ورشکستگی به کمک مدل های رایج بسیار حائز اهمیت است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری مالی و اقتصادی است،هر نوع …

دانلود و خرید فایل پاورپوینت مبانی و مدل های ورشکستگی …

۱۴ دی ۱۳۹۶ – با سلام خدمت شما. شما دوست عزیز برای دانلود فایل پاورپوینت مبانی و مدل های ورشکستگی (ویژه ارائه کلاسی درس های تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت به این صفحه هدایت شده اید. امیدواریم با دانلود محصول پاورپوینت مبانی و مدل های ورشکستگی (ویژه ارائه کلاسی درس های تصمیم گیری در مسائل مالی و مدیریت به شما …

پاورپوینت بررسی مبانی و مدلهای ورشکستگی -۵۵ اسلاید – …

۲۰ آبان ۱۳۹۶ – فایل کاملا کم یاب و فوق العاده باارزش با عنوان پاورپوینت بررسی مبانی و مدلهای ورشکستگی -۵۵ اسلاید که جزء پربازدید و پردانلود ترین فایلهای زبان فارسی در محیط اینترنت است، بطور کاملا اختصاصی و رایگان توسط سرورهای پرسرعت سایت ما از محیط اینترنت جمع آوری و لینک دانلود مستقیم ان در انتهای همین مطلب …

دانلود پاورپوینت تحلیل سلامت مالی،بحران مالی ورشکستگی …

دانلود پاورپوینت تحلیل سلامت مالی،بحران مالی ورشکستگی. پاورپوینت تحلیل سلامت مالی،بحران مالی ورشکستگی. در این پست از سایت دانشجویان حسابداری به درخواست کاربران سایت پاورپوینت تحلیل سلامت مالی،بحران مالی ورشکستگی را برای شما آماده کردیم . این فایل در ۴۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است . برای مشاهده جزئیات …

وبلاگ دانشجویان ارشد حسابداری ورودی ۹۲ – دانلود جزوات …

وبلاگ دانشجویان ارشد حسابداری ورودی ۹۲ – دانلود جزوات پاورپوینــت – واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد ارومیه – وبلاگ دانشجویان ارشد حسابداری ورودی ۹۲.

فروشگاه اینترنتی فایل بوکر,filebooker.com

filebooker.com,فروشگاه اینترنتی فایل بوکر,تحقیق سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و چالش های پیاده سازی آن در سازمان ها،,پاورپوینت اصول مهندسی مجدد فرایندها و … الکترونیکی,مقاله ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل,مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع درمان شناختی رفتاری‌ cbt,مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره هوش …

پاورپوینت حقوق تجارت – مادسیج

۶ اسفند ۱۳۹۲ – پاورپوینت کامل ۲۶۲ اسلایدی حقوق تجارت را به رایگان می توانید از سایت مادسیج دانلود کنید. اهداف کلی درس حقوق تجارت را می توان بشرح زیر خلاصه نمود : ۱ – آشنایی با اصول کلی قوانین و مقررات تجاری . ۲ – آشنایی با انواع … ۴ – آشنایی با انواع قراردادهای تجارتی، ضمانت و ورشکستگی. پاورپوینت حقوق تجارت …

دانلود پاور فصل مبانی حسابداری مدیریت – دانلود انواع فایل

۱ مهر ۱۳۹۵ – پاورپوینت کتاب حسابداری مدیریت راهبردی – فصل سنجش مسئولیت … koobide.cofeblog.ir/post/1072 Cachedبخش اول و دوم+کتاب مبانی حسابداری+فریدون رهنمای رودپشتی . … دانلود+پاورپوینت +کتاب+حسابداری+مدیریت+راهبردی+تالیف+دکتر+فریدون+رهنمای+رودپشتی. … موضوع : مبانی ورشکستگی(قسمت اول) .

پاورپوینت مبانی و مدلهای ورشکستگی

دانلود پاورپوینت با عنوان “مبانی و مدلهای ورشکستگی” با فرمت pptx؛ قابل ویرایش و در حجم ۵۵ اسلاید شامل مقدمه، تعریف ورشکستگی، دلایل ورشکستگی از نظر نیوتن ، عوامل ورشکستگی درون سازمانی، عوامل ورشکستگی برون سازمانی، تقسیم بندی وضع وخیم مالی شرکت ها توسط جونا آیابئی، مراحل ورشکستگی، ابزار های شناسایی عو.

دانلود پاورپوینت مبانی ورشکستگی – مرسی وب| مرکز آموزشی

۲۰ دی ۱۳۹۶ – ورشکستگی به عنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود. بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی از منظر مالی و تبیین مبانی مالی و حسابداری و مهمتر از همه ارزیابی ورشکستگی به کمک مدل های رایج بسیار حائز اهمیت است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم گیری مالی و …

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان رین ستیت- بیمارستان قلب ایندیانا

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان رین ستیت- بیمارستان قلب ایندیانا

فایل پاورپوینت با موضوع بررسی موردی معماری دو بیمارستان رین ستیت و قلب ایندیانا در حجم ۲۲ اسلاید قابل ویرایش
دسته بندی معماری
فرمت فایل ppt
حجم فایل ۷۹۰۰ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۲۲

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان رین ستیت- بیمارستان قلب ایندیانا

فروشنده فایل

کد کاربری ۵۹۷۹

عناوین اصلی و سرفصل‌های پاورپوینت تحلیل نمونه موردی بیمارستان خارجی:

 • بیمارستان رین‌ستیت
 • توضیحات عمومی پروژه
 • کانسپت طراحی
 • سایت پلان
 • آتریوم و پل معلق
 • تقسیم بندی فضاها
 • پله فرار
 • پلان طبقه همکف
 • پلان طبقه اول
 • پلان طبقه دوم
 • پلان طبقه سوم
 • بیمارستان قلب ایندیانا
 • اطلاعات عمومی در مورد بیمارستان قلب ایندیانا
 • پلان بیمارستان
 • دیاگرام طبقات
 • سرسرای عمومی
 • محل ملاقات بیماران

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان …

مطلب مورد نظر درباره ی فایل پاورپوینت با موضوع بررسی موردی معماری دو بیمارستان رین ستیت و قلب ایندیانا در حجم ۲۲ اسلاید قابل ویرایش.

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان …

فایل پاورپوینت با موضوع بررسی موردی معماری دو بیمارستان رین ستیت و قلب ایندیانا در حجم ۲۲ اسلاید قابل ویرایش.

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان …

۲۰ دی ۱۳۹۶ – دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان رین ستیت- بیمارستان قلب ایندیانا, دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان ,پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان ,نمونه موردی بیمارستان ,بیمارستان رین ستیت,بیمارستان قلب ایندیانا. دسته بندی فایل : معماری. فایل پاورپوینت با موضوع بررسی موردی …

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان …

‘گزیده اطلاعات در مورد فایل پاورپوینت با موضوع بررسی موردی معماری دو بیمارستان رین ستیت و قلب ایندیانا در حجم ۲۲ اسلاید قابل ویرایش.

بیمارستان قلب ایندیانا – فیلم و کتاب دات آی آر

۲۲ بهمن ۱۳۹۶ – X دانلود پاورپوینت معماری X پاورپوینت معماری X پاورپوینت رایگان معماری X دانلود پاور پوینت معماری X دانلود رایگان پاورپوینت معماری X دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان X پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان X نمونه موردی بیمارستان X بیمارستان رین ستیت X بیمارستان قلب ایندیانا X دانلود رایگان …

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان …

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان رین ستیت- بیمارستان قلب ایندیانا. دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان رین ستیت- بیمارستان قلب ایندیانا دسته: معماری بازدید: ۵ بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: ۷۹۰۰ کیلوبایت تعداد صفحات فایل: ۲۲. فایل پاورپوینت با موضوع بررسی موردی …

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان …

دانلود پاورپوینت معماری ,پاورپوینت معماری ,پاورپوینت رایگان معماری ,دانلود پاور پوینت معماری ,دانلود رایگان پاورپوینت معماری ,دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیما, دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان رین ستیت- بیمارستان قلب ایندیانا , دانلود سرای دانشجویی, دانلود پاورپوینت معماری,پاورپوینت معماری …

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان …

۲ آذر ۱۳۹۶ – عنوان این مقاله : دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان رین ستیت- بیمارستان قلب ایندیانا. فایل پاورپوینت با موضوع بررسی موردی معماری دو بیمارستان رین ستیت و قلب ایندیانا در حجم ۲۲ اسلاید قابل ویرایش دسته: معماری بازدید: ۱ بار فرمت فایل: ppt حجم فایل: ۷۹۰۰ کیلوبایت تعداد صفحات …

دانلود پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان …

عناوین اصلی و سرفصل‌های پاورپوینت تحلیل نمونه موردی بیمارستان خارجی: بیمارستان رین‌ستیت; توضیحات عمومی پروژه; کانسپت طراحی; سایت پلان; آتریوم و پل معلق; تقسیم بندی فضاها; پله فرار; پلان طبقه همکف; پلان طبقه اول; پلان طبقه دوم; پلان طبقه سوم; بیمارستان قلب ایندیانا; اطلاعات عمومی در مورد بیمارستان قلب ایندیانا …

فایل word فایل word پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان …

۲۵ دی ۱۳۹۶ – برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد. فایل word فایل word پاورپوینت نمونه موردی بیمارستان موضوع:بیمارستان رین ستیت- بیمارستان قلب ایندیانا دارای ۲۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.