مبانی نظری و پیشینه ایده آل های باروری در بین زنان

مبانی نظری و پیشینه ایده آل های باروری در بین زنان
دسته بندی علوم اجتماعی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۲۲ کیلو بایت
تعداد صفحات فایل ۴۶

مبانی نظری و پیشینه ایده آل های باروری در بین زنان

فروشنده فایل

کد کاربری ۱۴۶۳۶

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲- ۱- تحقیقات داخلی.. ۱۰

۲-۲- تحقیقات خارجی.. ۱۹

۳-۱- نظریه­ ها و مدل­ های باروری.. ۳۰

۳-۱-۱- تئوری انتقال جمعیتی.. ۳۰

۳-۱-۲- تئوری زیستی باروری.. ۳۱

۳-۱-۳- تئوری ­های اقتصادی باروری.. ۳۱

۳-۱-۳-۱- نظریه لیبنشتاین.. ۳۲

۳-۱- ۳-۲- نظریه بکر. ۳۳

۳-۱-۳-۳- نظریه جریان ثروت بین نسلی.. ۳۳

۳-۱-۴- تئوری­ های اقتصادی- اجتماعی باروری.. ۳۴

۳-۱-۵- تئوری ­های اجتماعی- فرهنگی باروری.. ۳۵

۳-۱-۶- مدل متغیرهای بینابین.. ۳۵

۳-۱-۷- مدل جامعه­ شناختی باروری.. ۳۶

۳-۱- ۸- تئوری رفتار برنامه­ ریزی شده ۳۶

۳-۲- چارچوب نظری.. ۴۱

۳-۳- اجزای تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده ۳۸

۳-۳-۱- گرایش و نگرش نسبت به رفتار ۳۸

۳-۳-۲- هنجارهای ذهنی یا فشارهای اجتماعی.. ۳۸

۳-۳-۳- کنترل رفتاری درک شده ۳۹

۳-۳-۴- قصد رفتاری.. ۳۹

۳-۳-۵- رفتار ۴۰

۳-۴- مدل مفهومی و تجربی تحقیق.. ۴۲

۳-۵- فرضیه ­های تحقیق.. ۴۴